Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

2020 Beyanname İlk Yardım Masası

İmdat TÜRKAY
27 Şubat 2020İmdat TÜRKAY
4401OKUNMA

Ücret Geliri İçin Mart/2020’de Kimler Beyanname Verecek?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre ücret gelirlerinin genel vergilendirme şekli, ücretin işverenler tarafından nakten veya hesaben hizmet erbabına ödenmesi sırasında tevkif suretiyle olmakla beraber, belli şartlar ve limitler dahilinde Mart/2020’de yıllık beyanname verilmesi de söz konusu olabilmektedir.

Vergi dairesinde mükellefiyet kaydı bulunan veya ilk defa mükellefiyet kaydı açtıracak olan ücret geliri sahipleri, 2019 yılında elde ettikleri ve beyan edilmesi gereken ücret gelirleri için yıllık beyanname vereceklerdir. Ücret gelirlerinde, menkul veya gayrimenkul sermaye iratlarının bazı unsurlarında olduğu gibi istisna tutarı bulunmamakta olup beyan sınırı aşılması durumunda tüm ücret geliri beyan edilecektir.

2019 takvim yılına ait ücret gelirlerine ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin 1-31 Mart/2020 ayında internet ortamında Hazır Beyan Sistemi kullanılarak veya mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine elden veya postayla verilmesi mümkün bulunmaktadır. Tahakkuk eden gelir vergisinin de Mart ve Temmuz/2020 aylarında iki taksitte ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

2019 yılında tek işverenden alınmış ve kesinti suretiyle vergilendirilmiş ücret gelirleri için tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname verilmeyecek, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmeyecektir.

Birden fazla işverenden kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde eden ücretlilerden, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı 2019 yılında 40.000 TL’yi aşan ücretliler ise elde ettikleri ücret gelirlerinin tamamı için yıllık beyanname vermek zorundadırlar. Birden fazla işverenden ücret alınması halinde, ücret gelirleri beyanının tespiti için birinci işverenden alınan ücretin hangisi olacağı ücretli tarafından serbestçe belirlenecektir.

Ancak, 7194 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinde yapılan düzenlemeye göre;  01.01.2020 tarihinden sonra tek işverenden alınan tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücret tutarının vergi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aşması durumunda yıllık beyanname verilmesi gerekecektir.

Ayrıca, birden fazla işverenden tevkifata tabi ücret almakla beraber, birinciden sonraki işverenden alınan ücretlerinin toplamı, vergi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 49.000 TL) aşması halinde yıllık beyanname verilecektir. İkinci  işverenden alınan ücret geliri, ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 49.000 TL) aşmamakla birlikte birinci işverenden elde edilen dâhil ücret gelirleri toplamı vergi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aşan mükelleflerin de  yıllık beyanname vermesi gerekecektir.

7194 sayılı Kanunla yapılan ve 1.1.2020 tarihinden itibaren ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde geçerli olan bu yeni düzenleme, 2019 yılında birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirlerinin yıllık beyanını etkilememektedir. Benzer şekilde, tek işverenden alınan ve tutarı vergi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşan tevkifata tabi ücret gelirleri için yıllık beyanname verme uygulaması da 2020 yılında elde edilen ücret gelirleri için geçerli bulunmaktadır. Dolayısıyla, 2019 yılında elde edilen ücret gelirlerinin yıllık beyanında, 7194 sayılı Kanunla GVK’nın 86. maddesinde değişiklik yapılmadan önceki hükümler geçerli olacaktır.

Bu durumda, 2019 yılında elde ettikleri ücret gelirleri nedeniyle Mart/2020’de yıllık beyanname vermek zorunda olanlar şöyledir;

  • Birden fazla işverenden kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde eden ücretlilerden, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı 40.000 TL’yi (GVK’nın 103. maddesinde yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutar) aşan ücretliler,
  • Ücretlerini yabancı bir memleketteki işverenden doğrudan doğruya alan hizmet erbabı (istisna kapsamında olanlar hariç),
  • İstisnadan faydalanmayan yabancı elçilik ve konsolosluk memur ve hizmetlileri,
  • Hazine ve Maliye Bakanlığınca yıllık beyanname ile bildirilmesi gerekli görülen ücret ödemesi yapılanlar,
  • Ücreti kesinti yoluyla vergilendirilmeyen yukarıda sayılanlar dışında kalan ücretliler.

Kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin yanında çalışan hizmet erbabına, işverenin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin, Ekonomi Bakanlığından alınan izne istinaden kurulan bölgesel yönetim merkezlerinde münhasıran merkezin faaliyet izni kapsamında istihdam ettikleri hizmet erbabına Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretler, gelir vergisinden istisna edilmiştir. İstisna kapsamındaki söz konusu ücret gelirleri için yıllık beyanname verilmeyecektir. Ancak, GVK-23/14. maddesi kapsamındaki şartları taşımayan ücret ödemeleri için yıllık beyanname verilmesi gerekmektedir.

Dar mükellef gerçek kişiler, tamamı Türkiye'de tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan ücret gelirleri için yıllık beyanname vermeyecekler ve diğer gelirleri için (ticari kazanç, gerçek usulde vergilendirilen zirai kazançlar, tevkifatsız menkul ve gayrimenkul sermaye iratları için) beyanname vermeleri halinde de bu gelirlerini beyannameye dahil etmeyeceklerdir. Dolayısıyla, tevkifata tabi tutulmuş olmak kaydıyla dar mükellef gerçek kişilerin elde ettiği ücret gelirleri için birden fazla işverenden elde edilip edilmediğine ve tutarına bakılmaksızın yıllık beyanname verilmeyecektir.

Tevkifata tabi olmadığı için yıllık beyanname ile beyan edilen ücret geliri sahiplerinin yararlanması gereken asgari geçim indiriminden, yıllık beyanname ekinde verecekleri “Asgari Geçim İndirimine Ait Bordro” ile beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilmek suretiyle yararlanabileceklerdir. Ücret gelirlerini yıllık beyanname ile beyan eden ve bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan hizmet erbabı engellilik indiriminden yararlanabilecektir.

Mükelleflerin yıllık beyanname ile beyan ettikleri gelir tutarından, olması durumunda GVK’nın 89 uncu maddesinde belirtilen hususları (eğitim ve sağlık harcaması, şahıs/hayat sigorta primi, bağış ve yardımlar gibi) öngörülen şartlar ve limitler doğrultusunda indirim konusu yapmaları mümkün bulunmaktadır.

Ücret gelirleri için 1-31 Mart/2020 tarihleri arasında yıllık beyanname vermenin en hızlı ve kolay yolu, 7 gün 24 saat açık olan Hazır Beyan Sistemi üzerinden internet ortamında verilmesidir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor