Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Onur GÖK
04 Nisan 2016Onur GÖK
239OKUNMA

Türkiye Kızılay Derneğine Yapılan Teslim ve Hizmetler ile Derneğin Teslim ve Hizmetlerinde KDV İstisnası

Ülkemizin en önemli yardım kuruluşu olan Kızılay’ın faaliyetini daha etkin ve verimli bir şekilde sürdürebilmesinin sağlanması maksadıyla vergi kanunlarımızda çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerin en sonuncusu ise 6639 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile tesis edilmiştir.

6639 sayılı Kanun ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13’üncü maddesine (h) bendi eklenmiş ve Türkiye Kızılay Derneğine tüzüğünde belirtilen amaçlarına uygun olarak afet yönetimi ve yardımları, barınma, beslenme, sosyal yardımlar, toplumu bilinçlendirme, ulusal ve uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası Kızılay-Kızılhaç Hareketi faaliyetleri, savaş veya olağanüstü hâllerdeki görevleri ile kan, sağlık, göç ve mülteci hizmetlerini (sığınmacı hizmetleri dâhil) yerine getirmesine yönelik görevler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler ile Türkiye Kızılay Derneğinin ulusal ve uluslararası işbirlikleri, uluslararası mensubiyet ve üyelikleri, Birleşmiş Milletlere bağlı kurum ve kuruluşlar ile uluslararası akreditasyonu olan yardım kuruluşlarıyla yürüttüğü insani yardım faaliyetleri kapsamındaki teslim ve hizmetleri istisna kapsamına alınmıştır.

Burada dikkat edilmesi gereken husus; Türkiye Kızılay Derneğine yapılan teslim ve hizmetler ile Türkiye Kızılay Derneğinin teslim ve hizmetlerine yönelik istisna uygulaması yukarıda belirtilen işlemler ile sınırlı olup, bunlar dışındaki işlemlerde genel hükümlere göre KDV uygulanacaktır.

Örnek ile izah edecek olursak; Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezinin, kan hizmeti ile ilgili bina tesislerinin ve teçhizatının inşası, kurulması ve işletilmesine ilişkin mal ve hizmet alımları istisna kapsamında olacak iken; Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünün taşınmaz, mobilya, demirbaş, araç ve benzeri alımları ile bunlara ilişkin tadil, bakım, onarım hizmetleri ve yakıt alımları istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Söz konusu istisna uygulamasından yararlanabilmek için Türkiye Kızılay Derneği, istisna kapsamında temin edeceği mal ve hizmete ilişkin liste ile birlikte bağlı olduğu vergi dairesine başvuracaktır. Bu başvuru vergi dairesi tarafından değerlendirilerek mal ve hizmet alımlarında istisna uygulanacağına ilişkin istisna belgesi Türkiye Kızılay Derneğine verilecek ve mal ve hizmet listesi onaylanacaktır. Vergi dairesinden alınacak bu istisna belgesi ve onaylı liste Türkiye Kızılay Derneği tarafından satıcılara ibraz edilerek istisna uygulanması sağlanacaktır.

6639 sayılı Kanun ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13’üncü maddesine eklenen bu istisna tam istisna mahiyetinde olup; istisna uygulanan teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenilen KDV, satıcılar tarafından indirim konusu yapılabilecektir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen KDV ise satıcılara iade edilecektir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru SorYazarlarımızın güncel sorulara cevap verebildiğini göz önünde bulundurarak, lütfen makalenin yayımı tarihten itibaren en geç bir ay içinde sorunuzu yöneltiniz.