Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 5yeni e-konomi

Ticaret Hukuku

Yönetim Kurulu Karar Defterinin Önemi

Uygulamada vergi mevzuatının etkisiyle kendileri hakkında ‘mükellef’ tabirinin kullanılması genel kabul görmüş olan gerçek ve tüzel kişi tacirlerin, ticari defterlerini yine öncelikli olarak vergi kanunlarının bir gereği olarak tuttukları bilinen bir gerçektir. Türk Ticaret Kanunu bu yönüyle genelde hep arka planda kalmıştır.

Şirketin İflasını İstememenin Yaptırımı Var mıdır?

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 124. maddesinde, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin sermaye şirketi sayıldığı açık bir şekilde belirtilmiştir. Kanun, sermayenin korunması ilkesinin bir gereği olarak da, bu şirketlerden mali durumu bozulanlar için bazı yükümlülükler getirmiştir.

1 Kuruş Var da, Müşteriye Yok mu!

Geçtiğimiz günlerde, ülkemizin hemen hemen her ilinde ve ilçesinde şubesi bulunan zincir mağazalar sahibi bir perakendeciden alışveriş yaptım. Aldığım ürünler 6 lira 98 kuruş tuttu, on lira uzattım, kasiyer “düz hesap yedi lira” dedi ve para üstü olarak gerçekten 3 lira ödedi. Oysa, perakende satış fişinde 3 lira 2 kuruş vermesi gerektiği yazıyordu. Durduk yere iki kuruştan olmuştum!

Anonim Şirketlerce Çıkarılan İlmühaberin Ticaret ve Vergi Hukuku Açısından Konumu

Anonim şirketler tarafından ilmühaber çıkarılması hususuna, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 486. maddesinde yer verilmiştir. Anılan maddede, esas itibariyle anonim şirketlerce pay senedi bastırılması hususu düzenlenmiş ve hamiline yazılı pay senetlerinin mutlak surette, nama yazılı pay senetlerinin ise koşullu olarak çıkarılması öngörülmüştür.

Anonim Şirketlerin Pay (Hisse) Senedi Çıkarması Zorunlu mudur?

Hatırlanacağı üzere, eski Ticaret Kanunu, anonim şirketlere hisse senedi çıkarma zorunluluğu getirmemişti. Bu nedenle, uygulamada, hisse senedinin devrinden doğan kazancın vergilendirilmesine tanınan istisnalar nedeniyle sınırlı sayıda şirket bu yola başvursa da, halka açık olmayan anonim şirketler hisse senedi bastırma yoluna pek başvurmamakta idi.

Bir Türlü Çıkmayan Denetim Yönetmeliği

Hatırlayacağınız üzere, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilmiş ve ölçeğine bakılmasızın sermaye şirketlerinin (anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket) tamamının bağımsız denetime tabi olması ve bu denetimin bağımsız denetim “Bağımsız Denetim” kuruluşlarına veya küçük ve orta ölçekli sermaye şirketlerinde bir veya birden fazla serbest muhasebeci mali müşavire veya yeminli mali müşavire yaptırılması öngörülmüştü.

Statü Yedeklerinin Sermaye Artırımında Kullanılmasında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Bilindiği üzere, Türk Ticaret Kanunu, anonim ile limited şirketlere, kanunî yedek akçelerden ayrı olarak, isteğe bağlı yedek akçe ayırma izni vermektedir. İsteğe bağlı olarak ayrılan ve Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile Tek Düzen Hesap Planı’nda “statü yedekleri” olarak adlandırılan bu yedek akçelerin gerekli koşulların varlığında sermaye artırımında kullanılması mümkündür.

Sicilden Kaydı Silinen Şirketlerin Kamu Borçları Sona Erer mi?

Gayrifaal olmasına karşın tasfiye edilmeyerek ticaret sicili kayıtlarından terkin edilemeyen anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kolay bir şekilde tasfiye edilmeleri amacıyla 2012 yılında 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’na geçici 7. madde eklemiş ve kolay tasfiyeden yararlanma süresinin 1 Temmuz 2014 tarihinde dolması kararlaştırılmıştır.

Şirketler Topluluğu Hükümleri Belediyelere Uygulanır mı?

Ülkemiz uygulamasında, başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere birçok belediyemizin genelde hâkim ortak olarak anonim ve limited şirket kurdukları veya bu şirketlere sonradan iştirak ettikleri bilinen bir gerçektir. Pratikte bu şirketler için genelde “belediye şirketi” tabiri kullanılmaktadır. Hatta belediyelerin kurmuş oldukları şirketler de yeni şirketler kurabilmekte, böylece belediyeler doğrudan ve dolaylı olarak iştirak ettikleri şirketlerle adeta bir topluluk oluşturmaktadırlar. Topluluk denilince ise akla Şirketler Topluluğu gelmektedir.