Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 4yeni e-konomi

Ticaret Hukuku

Ultra Vires Kalktı Diye Bir Şirket Her İşi Yapabilir mi?

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile ilgili olarak sıklıkla duyulan bir kavramdır “ultra vires”. Dilerseniz “ultra vires” nedir önce onu tanımlayalım. Ultra vires, kısaca yetki aşımı demektir. TTK bağlamında, şirketin, sözleşmesinde yazılı işletme konularıyla bağlı olması, işletme konuları dışında yaptığı işlemlerin şirketi bağlamaması anlamına gelir.

Limited Şirketler Müdürler Kurulu Karar Defteri Tutmak Zorunda Mıdır?

Limited şirket, müdür veya müdürler tarafından yönetilir ve temsil olunur. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’na göre, limited şirketin birden fazla müdürünün bulunması durumunda, bunların müdürler kurulunu oluşturduğu kabul edilir ve bu müdürlerden biri, şirketin ortağı olup olmadığına bakılmaksızın, genel kurul tarafından müdürler kurulu başkanı olarak atanır. Yani, Kanun, birden fazla müdürü olan limited şirketin yönetim organını, anonim şirket yönetim kuruluna benzetmektedir.

TTK’ya Uymamak 15.627 TL İdari Para Cezası Almanıza Mal Olabilir

Bildiğiniz üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda kabahat olarak tanımlanan birçok fiil için idarî para cezası öngörülmüştür. Bunlara örnek olarak, ticaret siciline tescil ettirme, ticari defterlerin açılış ve kapanış onaylarını (tasdiklerini) yaptırma, defter tutma kurallarına uymama, finansal tabloları düzenlenmeme, envanter çıkarma yükümlüklerine aykırılıklar gösterilebilir.

Türk Ticaret Kanunu Bir Kez Daha Değişiyor

Hatırlayacağınız üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilmiş, ancak 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yeni TTK’nın yürürlükten kaldırdığı mülga 6762 sayılı eski Ticaret Kanunu ise 29 Haziran 1956 tarihinde kabul edilmiş ve yarım asrı aşan bir süre boyunca yürürlükte kalmış, bu süre zarfında ise eski Ticaret Kanunu’nda sadece 25 defa değişikliğe gidilmiştir.

Limited Şirket Müdürlerinin Yapamayacağı İşlemler

Limited şirketin yönetimi ve temsili, tek ise müdür, birden fazla iseler müdürler kurulu tarafından yerine getirilir. Bu çerçevede, limited şirket müdürleri, şirketin amacına ve işletme konusuna giren her tür işleri ve hukukî işlemleri, şirket adına yapabilir ve bunun için şirket unvanını kullanabilirler.

Limited Şirketlerde Kâr Payı Avansı Dağıtımı

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu, limited şirketlerin ortaklarına kâr payı avansı dağıtmasına izin vermektedir. Ancak, şirket ortaklarına kâr payı avansı dağıtılabilmesi için bazı koşulların varlığı ve birtakım kurallara uyulması gerekmektedir.

Limited Şirketlerde Sirküler Tipi Karar Alınması

Bildiğiniz üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre limited şirketlerde olağan genel kurul toplantısının her yıl için hesap döneminin sona ermesinden itibaren üç ay içinde ve en az yılda bir defa yapılması yasal zorunluluktur. Bu bağlamda, hesap dönemi takvim yılı olan limited şirketlerin, olağan genel kurul toplantıları en geç izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar yapmaları gerekir.

Eş Zamanlı Sermaye Artırımında Gözlemlenen Sorunlar

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, sermayesini kaybeden anonim ve limited şirketlerde, yönetim organına bazı görevler yüklemiştir. Yönetim organından kasıt, anonim şirketlerde yönetim kurulu, limited şirketlerde de tek ise müdür, birden fazla müdür varsa da müdürler kuruludur.

Ticari Defterleri ve Belgeleri Saklamamanın Cezası

Ticaret şirketleri, anonim, limited, kolektif ve komandit şirketler ile kooperatiflerden oluşmaktadır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda ticaret şirketlerinin tacir sayıldıkları açıkça belirtilmiştir. Tacir olmanın hükümlerinden birisi ticari defter tutmaktır. TTK’nın ticarî defter tutma yükümü ile bağlantılı olarak öngördüğü bir diğer yükümlülük de tutulan ticari defterlerin ve şirket ile ilgili bazı belgelerin saklanmasıdır.

Kıyı (Offshore) Bankacılığı

Aktifin Önemli Miktarını Kim, Neye Göre Belirleyecek?

Türk Ticaret Kanunu (TTK), anonim şirketlerde genel kurul ile yönetim kurulunun bulunmasını şart koşmuş ve “işlev ayrılığı” ilkesi uyarınca, her iki organa da devredilemez birtakım yetkiler tanımıştır.

Anonim Şirketi Temsilde Tek İmza mı Çift İmza mı Gerekir?

Limited Şirketi Temsilde Tek-Çift İmza Karmaşası başlıklı yazımız, okurlarımızdan büyük ilgi gördü. Dilerseniz, olayın anonim şirket boyutuna da bakalım. Bildiğiniz üzere, anonim şirketin yönetim ve temsil organı, yönetim kuruludur. Bu itibarla, yönetim kurulu, şirketin amacına ve işletme konusuna giren işleri ve işlemleri şirket adına yapmaya yetkilidir. Yönetim kurulu, şirkete ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmak ve şirketle ilgili belgeleri bu unvan altında imzalamak zorundadır.

Satış Mağazalarının Tescili Gerekir mi?

Şirketlerin, ticari yaşamın bir gereği olarak, merkezlerinin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde veya başka illerde/ilçelerde şube açmaları olağan uygulamalardandır. Ülkemizde alışveriş merkezlerinin yaygınlaşmasıyla, satış mağazaları ardı ardına AVM’lerde yerlerini almaktadır. Peki, AVM’lerde faaliyet gösteren bu satış mağazaları şube midir? Şube ise, uyması gereken bazı yükümlülükler var mıdır? Yazımızda kısaca bu hususlara değineceğiz.

Limited Şirketi Temsilde Tek-Çift İmza Karmaşası

Hatırlayacağınız üzere, 6762 sayılı eski Ticaret Kanunu’nun 540ıncı maddesinde “aksi kararlaştırılmış olmadıkça, ortaklar hep birlikte müdür sıfatıyla şirket işlerini idareye ve şirketi temsile mezun ve mecburdurlar. Şirket mukavelesi veya umumi heyet kararı ile şirketin idare ve temsili ortaklardan bir veya birkaçına bırakılabilir.”

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Bilgi Alma Hakkı

Bazı anonim şirketlerde zaman zaman yönetim kurulu üyelerinin diğer üyeler ve başkan tarafından şirketin iş ve işlemleri hakkında bilgilendirilmediği, adeta pasifize edildiği hallere rastlanabilmektedir. Oysa her yönetim kurulu üyesinin şirketin iş ve işlemleri hakkında bilgi alma hakkı vardır.

Anonim Şirketin Sermayesinin Azaltılmasında Aktiflerin Tespiti

Sermaye artırımı kadar sıklıkla olmasa da, anonim şirketler, zaman zaman sermayelerini azaltma yoluna gidebilmektedir.