Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 3yeni e-konomi

Ticaret Hukuku

Kooperatiflerde Sözleşmeli Avukat Bulundurma Zorunluluğu

Kooperatifler, tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklardır.

6728 Sayılı YOİK İle Getirilen İpoteklerde % 50 İndirimli Harç Uygulamasından Yabancı Tacir Yararlanabilir mi?

6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (YOİK) ile birçok düzenleme yapılmış ve özellikle damga vergisi ile haçlar başta olmak üzere vergi kanunlarında önemli düzenlemelere gidilmiştir.

Ticari Belgeler Kaç Yıl Süreyle Saklanmalıdır?

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 253’üncü maddesinde, defter tutmak mecburiyetinde olanların, tuttukları defterlerle VUK’un üçüncü kısımda yazılı vesikaları, ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak beş yıl süre ile muhafaza etmeye mecbur oldukları belirtilmiştir.

Şirketler Topluluğunda Bağlılık Raporu Düzenlememenin Cezası

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 195 ilâ 209’uncu maddelerinde şirketler topluluğu bazı temel kurallara bağlanmıştır. Bu kurallardan önem arz eden ve cezaî yaptırıma bağlanan hususlardan birisi bağlılık raporu düzenleme yükümlülüğüne dairdir. Ancak, bu husus, uygulamada yeterince bilinmemesi nedeniyle, gözden kaçırılıp ihmal edilebilmektedir.

Şirketler Topluluğunda Bildirim, Tescil ve İlan Yükümlülükleri

Ülkemizde şirketler topluluğu uygulaması uzun süredir bulunmasına rağmen, eski Türk Ticaret Kanunu’nda şirketler topluluğuna ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmemişti. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nda ise şirketler topluluğu açık bir şekilde düzenlenmiş, hangi hallerde şirketler topluluğunun var olduğunun kabul edileceği, hâkim şirket ile bağlı şirket kavramları açıklığa kavuşturulmuş ve topluluğa dâhil şirketlerin uymaları gereken bazı yükümlülükler getirilmiştir.

Şirket Yönetiminden Dışlanan Limited Şirket Müdürleri Ne Yapmalıdır?

Limited şirket müdürlerinin şirketin yönetimine ilişkin görevlerini gereği gibi getirebilmesi için, şirketin bütün iş ve işlemleri hakkında bilgi sahibi olmaları gerekir.

Anonim Şirket Avukata Vekâlet Verebilir mi?

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun şirketin yönetimi ve temsili noktasında eski Ticaret Kanunu’ndan farklı hükümler getirmiş olması nedeniyle, zaman zaman temsil yetkisinin kısmen ve tamamen devri ya da üçüncü kişilere devredilmesi noktasında uygulamada bazı tereddütler yaşanabilmektedir. Bu tereddütlerden birisi de şirketi temsil etmek üzere avukatlara verilen vekaletnameler noktasında karşımıza çıkmaktadır.

Anonim Şirkette Farklılaştırılmış Teselsül İlkesi

Türk Ticaret Kanunu (TTK)’na göre anonim şirketin kurucuları, yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri ve tasfiye memurları, kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlâl ettikleri takdirde, hem şirkete hem pay sahiplerine hem de şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarardan sorumlu olurlar.

Yönetim Kurulu Üyeliğini Sona Erdiren Haller ve Sonrasında Yapılacak İşlemler

Anonim şirkette, esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş, bir veya daha fazla kişiden oluşan bir yönetim kurulu bulunur. Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Şirketin yönetimi ve temsili, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.

Şirketten Ayrılan Ortaklara Kâr Payı Ödenebilir mi?

Bilindiği üzere, anonim ve limited şirket ortaklarına tanınan yasal haklardan birisi de şirketin kârından pay almaktır. Anonim veya limited şirketi kuran kişi ya da kişilerin ise, zaman içerisinde birtakım nedenlerle paylarının tamamını devredip şirketten ayrılmaları mümkündür.

Nakdi Sermaye Artırımına Teşvik

Bilindiği üzere güçlü bir öz sermaye yapısı, kurumların konjonktürel dalgalanmalar ve ekonomik krizler karşısında direnç gösterebilmesinin anahtarlarından bir tanesidir. Bu minvalde vergi idaresi zaman zaman sermaye şirketlerinin öz sermaye yapılarının güçlendirilmesi adına çeşitli düzenlemeler yapmaktadır. Bunlardan bir tanesi de 01.07.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanmaya başlanan nakdi sermaye artışları üzerinden hesaplanacak olan indirim müessesidir.

Pay Devri Engellenen Limited Şirket Ortağı Hangi Yollara Başvurabilir?

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), limited şirket ortaklarının esas sermaye paylarını devredebilmeleri için bazı koşullar aramaktadır. Bu koşullar yerine getirilmeden yapılan devirler şirkete karşı geçerlilik kazanmamaktadır.

Yabancı Uyruklu Gerçek veya Tüzel Kişinin Yurtdışından Şirket Yönetimi Mümkün müdür?

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirketlere ilişkin 359. maddesinin birinci fıkrasının 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilen ilk halinde, şirketi temsile yetkili en az bir üyenin yerleşme yerinin Türkiye’de bulunması ve Türk vatandaşı olması şart koşulmuştu.

Limited Şirkette Müdürler Kurulu Başkanı Olmak Avantaj Sağlar mı?

Limited şirketin yönetim organı müdürlerdir. Şirketi, müdürler yönetir ve temsil eder. Ancak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), müdürlere ilişkin asgarî bir sayı öngörmemektedir.

Tasfiye Memurlarının Şirketi Temsil Yetkileri

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda anonim ile limited şirketlerin sona erme sebepleri açık bir şekilde belirtilmiştir. Bu sebeplerden birisinin gerçekleşmesi ile anonim veya limited şirket tasfiye haline girer ve tasfiye ile ilgili işlemler tasfiye memurları tarafından yerine getirilir.

Anonim Şirkette Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli

Yönetim kurulu, anonim şirketlerde bulunması zorunlu olan organlardan birisidir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu; yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmaları zorunluluğunu ortadan kaldırarak, tek kişilik yönetim kuruluna izin vererek, tüzel kişilerin tüzel kişilik olarak yönetim kuruluna seçilmesine imkan sağlayarak anonim şirketlerin yönetimine dair bir dizi önemli yenilik ve değişiklik getirmiştir.