Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 2yeni e-konomi

Ticaret Hukuku

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Yakınlarının Şirkete Borçlanma Yasağı

Önceki yazımızda anonim şirket ortakları için öngörülen şirkete borçlanma yasağını ve bu yasağa aykırılık halinde verilecek cezaları hem ilk hem de son haliyle izah etmiştik. Şirkete borçlanma yasağı anonim şirketin yönetim kurulu üyeleri ile bazı yakınları hakkında da öngörülmektedir. Ancak, bu düzenleme de zaman içerisinde değişikliğe uğramıştır.

Anonim Şirket Ortaklarının Borçlanma Yasağı

Bilindiği üzere, mülga 6762 sayılı eski Ticaret Kanunu’nda anonim şirket pay sahiplerinin (ortaklarının) şirkete borçlanmasını yasaklayan bir hüküm yer almamakta idi. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda ise anonim şirket pay sahiplerinin şirkete borçlanmasını yasaklamıştır.

Anonim Şirketler Kayıtlı Sermaye Sistemine Nasıl Geçebilir?

Ülkemizde 2017 yılı başı itibariyle 120 binin üzerinde anonim şirket bulunmaktadır ve bu şirketlerin büyük bir çoğunluğu, mülga 6762 sayılı eski Ticaret Kanunu (ETK) döneminde kurulduklarından dolayı, esas sermaye sistemine tabi olarak faaliyetlerini devam ettirmektedirler.

Bağımsız Denetçi ve Denetim Kuruluşu Seçiminde Geçerli Yöntemler ve Dikkat Edilecek Hususlar

Bildiğiniz üzere, sermaye şirketlerinin olağan genel kurul toplantılarını yapacağı bir dönem içerisinde bulunmaktayız. Olağan genel kurul gündemini oluşturan ve genel kurulca karara bağlanması gereken hususlardan birisi ise denetçi seçimidir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun 397’nci maddesinde bağımsızdenetime tabi olan anonim şirketler ile şirketler topluluğunun finansal tablolarının denetçi tarafından, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yayımlanan uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu

Şirket Bölünmelerinde Teminat Sorunu

Şirket bölünmesi, alacaklılar açısından özel korunmayı gerektiren sonuçlar doğurur. Bölünmenin alacaklılar yönünden tehlikesi birleşmeden daha fazladır. Bu nedenle, alacaklıların korunması birleşmede işlemin hukuki geçerlik kazanması sonrasında; bölünmede ise genel kurul toplantısı öncesinde yerine getirilmektedir.

Azlık İstemese de Nama Yazılı Pay Senedi Bastırılabilir mi?

Ülkemizde, halka açık olmayan anonim şirketlerin büyük bir çoğunluğunun payları nama yazılıdır ve senede bağlanmamıştır. Bunda, eski Ticaret Kanunu’nun anonim şirketlere pay senedi çıkarma zorunluluğu getirmemesinin etkisi büyüktür. Oysa, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu gerekli koşulun mevcudiyeti halinde nama yazılı pay senedi çıkarılmasını zorunlu kılmaktadır.

Şirketin Adres Değişikliğini Bildirmemek Neden Fesih Sebebi Olsun?

Şükrü KIZILOT Hocamız, yazılarında zaman zaman Vergi Hukuku’ndaki fıkra gibi olaylara değinir. Biz de yazılarımızda yeri geldiğince Ticaret Hukuku’muzda sorgulanmadan uygulanan bazı yanlışlara değinmeye çalışıyoruz. Bürokratik bir kural bazen yıllar boyu uygulanabiliyor ve konunun uzmanları da dahil olmak üzere hiç kimse kuralın doğruluğunu/yanlışlığını sorgulamayıp istisnasız kabul ediyor. Bugünkü yazımızda yıllardır uygulanan böyle bir kurala değineceğiz.

Limited Şirkette Genel Kurul Toplantısının Yapılamayacağı Haller Nelerdir?

Anonim şirketlerde genel kurul toplantılarının hangi hallerde erteleneceğine ve yapılamayacağına önceki yazımızda değinmiştik. Anonim şirketleri yazıp limited şirketleri yazmamak olmuyor. Birbiriyle birçok alanda örtüşse de, limited şirketlere özgü düzenlemeler ve haller bulunmaktadır. Bu sebeple, yazımızda, limited şirketlerde genel kurul toplantılarının hangi hallerde yapılamayacağına değineceğiz.

Anonim Şirkette Genel Kurul Toplantısının Erteleneceği Yahut Yapılamayacağı Haller Nelerdir?

Meraklı bir çocuk babasına sormuş: Babacığım uzayda kaç gezegen var? Babası: Bilmiyorum, demiş. Çocuk bu sefer; İstanbul'u ilk kuşatan kimdi? diye sormuş. Babası, unutmuşum oğlum, diye yanıt vermiş. Bunun üzerine, çocuk, biraz mahcup edayla: Babacığım, sorularımla seni sıkıyor muyum? diyerek başını öne eğmiş. Babası, gayet pişkin bir şekilde: Sıkılmak da ne demek oğlum! Sor, sor ki öğrenesin! demiş.

Ortaklara Borçlar Hesabının Bakiyesinin Sermaye Artırımında Kullanılması

Nasrettin Hoca bir dükkana girer, kendisine uygun kaftan bakar. Pahalılardan birini gözüne kestirir. Giyer ve fiyatını sorar. Satıcı “10 akçe, Hocam” der. Nasrettin Hoca “Pahalıymış, daha ucuzu yok mu bunların?” der ve giydiği kaftanı çıkarır. Satıcı Nasrettin Hoca’ya 5 akçelik bir kaftan çıkarır, Nasrettin Hoca kaftanı giyer ve dükkândan çıkar.

Limited Şirket Müdürleri Ortakları Genel Kurul Toplantısına Çağırmıyorsa Ne Yapılır?

Bir önceki yazımızda, anonim şirketin yönetim kurulunun ortakları genel kurul toplantısına çağırmaması halinde ortakların hangi haklara sahip oldukları ve bu haklarını nasıl kullanacakları üzerinde durmuştuk. Anonim şirket haricindeki bir diğer şirket türü de limited şirkettir ve içinde bulunduğumuz dönem itibariyle limited şirketlerin de genel kurul toplantısı yapmaları gerekmektedir.

Anonim Şirkette Yönetim Kurulu Genel Kurulu Toplantıya Çağırmıyorsa Ne Yapılabilir?

Malum, sermaye şirketlerinin genel kurul toplantılarının yapılması gereken bir döneme daha girmiş bulunuyoruz. Anonim şirket ortakları, pay sahipliğinden doğan haklarını en geniş manada şirket genel kurulunda kullanırlar. Ortaklar, genel kurul toplantılarında şirketin geçmiş hesap dönemine ilişkin iş ve işlemleri hakkında bilgi sahibi olur, şirketin finansal tabloları ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunu müzakere eder ve uygun bulursa yönetim kurulunu ibra eder.

Anonim ile Limited Şirketlerde Genel Kurul Toplantısı Yapmamanın Müeyyideleri

Anonim Şirketlerde Çıplak Payların Devri Nasıl Yapılır?

Herhangi bir senede bağlanmamış olan paylara, çıplak pay denilmektedir. Bilindiği üzere, gerek 6762 sayılı Eski Ticaret Kanunu’nda gerek 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nda, anonim şirket paylarının devri, sadece basılı pay senetleri yönünden ele almış, pay senedinden bağımsız çıplak payların devrine ilişkin herhangi bir düzenleme getirilmemiştir.

Ortak Hangi Hallerde Limited Şirketten Çıkabilir ve Çıkarılabilir?

Ticari Bilgileri Yazmamanın Cezası

Gerçek ve tüzel kişi tacirlerin, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren, işletmeleriyle ilgili olarak düzenledikleri ticari mektuplarda ve ticari defterlerine yaptıkları kayıtların dayandığı belgelerde sicil numaralarını, ticaret unvanlarını ve işletme merkezlerini göstermeleri zorunludur.