Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Muhasebe ve Denetim

Dr. A. Engin ERGÜDEN
10 Şubat 2021Dr. A. Engin ERGÜDEN
2710OKUNMA

Temel Başlıkları İle TMS/TFRS & BOBİ Finansal Raporlama Standartları Karşılaştırılması

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından hazırlanan Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Hakkında 30138 Sayılı Tebliğ 29 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan tebliğin amacı, bağımsız denetime tabi olup Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını (TMS/TFRS) uygulamayan işletmelerin konsolide ve bireysel finansal tablolarının gerçeğe uygun, ihtiyaca uygun ve karşılaştırılabilir bilgi sağlamasını temin etmek için BOBİ FRS’nin yürürlüğe konmasıdır.

KGK’nın, 2014 yılındaki bir kararı ile TMS/TFRS uygulamaları sadece Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar (KAYİK) için zorunlu tutulmuş, TMS/TFRS uygulamayan işletmelerin ise KGK tarafından bir belirleme yapılıncaya kadar Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri (MSUGT)’ni, 29/12/2014 tarihli ve 41 sayılı KGK Kararıyla açıklanan “TMS’leri Uygulamayan Şirketlerin Finansal Tablolarının Hazırlanmasında Uygulanacak İlave Hususlar” ile birlikte uygulayarak raporlama yapması istenmiştir. Ancak TMS/TFRS’ler ile Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri uyumlu olmadığından, bağımsız muhasebe denetiminde, işletme finansal tablolarının doğruluğunu tespit etmek için iki farklı karşılaştırma kriteri (çifte standart) kullanılması sakıncası ortaya çıkmıştır.

BOBİ FRS’nin yer aldığı ‘Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ’de büyük işletme tanımı bulunmaktadır. Buna göre, aktif toplamı 75 milyon ve üstü, yıllık net satış hasılatı 150 milyon ve üstü Türk Lirası ve ortalama çalışan sayısı 250 ve üstü olan ve bu üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerini, varsa bağlı ortaklıklarıyla birlikte, art arda iki raporlama döneminde aşan işletmeler müteakip raporlama döneminde büyük işletme olarak değerlendirilir. Bu ölçütlerin altında kalan, ancak denetime tabi olma koşullarını karşılayan işletmeler ise standartta orta boy işletmelerin uyması gereken kurallara göre finansal raporlama yapacaktır. 

Başlıklar ile TMS / TFRS VE BOBİ FRS Karşılaştırmaları

Uluslararası muhasebe ve finansal raporlama uygulamalarıyla ve AB düzenlemeleriyle uyumlu olan ve 27 bölümden oluşan BOBİ FRS’de, orta büyüklükteki işletmeler için genel olarak maliyet esaslı bir finansal raporlama öngörülmüş; büyük işletmelere yönelik ise ilâve yükümlülükler getirilmiştir. Bu çalışmada temel konularda BOBİ FRS ile TMS/TFRS’ler karşılaştırılarak, benzer ve farklı yönleri ortaya konmaya çalışılacaktır. Aşağıdaki tabloda BOBİ FRS’deki her bölümün hangi TMS/TFRS kapsamındaki düzenlemelere yer verdiği özetlenmiştir. BOBİ FRS’de, bazı TMS/TFRS’lere ilişkin düzenleme yer almamaktadır.

BOBİ FRS BölümlerTMS/TFRS
Bölüm 1 Kavramsal Çerçeve ve Finansal TablolarFinansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu
Bölüm 2 Nakit Akış TablosuTMS 7 Nakit Akış Tabloları
Bölüm 3 Muhasebe Politikaları, Tahminler ve YanlışlıklarTMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar
Bölüm 4 Raporlama Döneminden Sonraki OlaylarTMS 10 Raporlama Döneminden (Bilanço Tarihinden) Sonraki Olaylar
Bölüm 5 HasılatTFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat
Bölüm 6 StoklarTMS 2 Stoklar
Bölüm 7 Tarımsal FaaliyetlerTMS 41 Tarımsal Faaliyetler
Bölüm 8 Maden Kaynaklarının Aranması ve DeğerlendirilmesiTFRS 6 Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi
Bölüm 9 Finansal Araçlar ve ÖzkaynaklarTFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar

TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum

TFRS 9 Finansal Araçlar

Bölüm 11 Müşterek Girişimlerdeki YatırımlarTFRS 11 Müşterek Anlaşmalar
Bölüm 12 Maddi Duran VarlıklarTMS 16 Maddi Duran Varlıklar
Bölüm 13 Yatırım Amaçlı GayrimenkullerTMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Bölüm 14 Maddi Olmayan Duran VarlıklarTMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Bölüm 15 KiralamalarTMS 17 Kiralama İşlemleri
Bölüm 16 Devlet TeşvikleriTMS 20 Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklaması
Bölüm 17 Borçlanma MaliyetleriTMS 23 Borçlanma Maliyetleri
Bölüm 18 Varlıklarda Değer DüşüklüğüTMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü
Bölüm 19 Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı VarlıklarTMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar
Bölüm 20 Yabancı Para Çevrim İşlemleriTMS 21 Kur Değişiminin Etkileri
Bölüm 21 İş BirleşmeleriTFRS 3 İşletme Birleşmeleri
Bölüm 22 Konsolide Finansal TablolarTFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar
Bölüm 23 Gelir Üzerinden Alınan VergilerTMS 12 Gelir Vergileri
Bölüm 24 Ara Dönem Finansal RaporlamaTMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama
Bölüm 25 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal RaporlamaTMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama
Bölüm 26 DipnotlarTMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu
Bölüm 27 Geçiş HükümleriTFRS 1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması

Aşağıdaki TMS/TFRS’ler, BOBİ FRS’de ayrı bölüm olarak bulunmamakta, ancak bazı standartlardaki düzenlemelerin sadeleştirilmiş şekli diğer bölümler içinde yer almaktadır. Örneğin TMS 27 “Bireysel Finansal Tablolar” BOBİ FRS’de ayrı bölüm olarak ele alınmamış olmakla birlikte finansal yatırımların münferit finansal tablolarda nasıl raporlanacağı ilgili bölümler içinde açıklanmıştır.

TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler
TFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri
TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler
TFRS 8 Faaliyet Bölümleri
TFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar
TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
TFRS 14 Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesapları
TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar
TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları
TMS 26 Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme Ve Raporlama
TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar TMS
TMS 33 Hisse Başına Kazanç

Finansal Raporlama Süreçleri İle Farklar

BOBİ FRS Bölüm 1’de yer alan kavramsal çerçeve ve finansal tablolar ile ilgili düzenlemeler genel olarak TMS/TFRS düzenlemeleri ile uyumludur. Buna göre, bir finansal bilginin faydalı olması için temel olarak, bilgiyi kullanacakların ihtiyacına ve işletme gerçeklerine uygun olmalı ve ayrıca bu bilgiler zamanında sunulmalı, anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir olmalıdır. Nakit akış tablosu hariç, tüm finansal tablolar tahakkuk esasına göre düzenlenir. İhtiyatlılık ilkesine uyularak, tahmin yapılması gereken hallerde varlık ve gelirlerin olduğundan daha fazla, yükümlülük ve giderlerin ise olduğundan daha düşük belirlenmemesi için gerekli dikkatin gösterilmesi gerekir.

TMS/TFRS’lerde olduğu gibi finansal durum tablosu, kâr veya zarar tablosu, nakit akış tablosu, özkaynak değişim tablosu ve önemli muhasebe politikalarını ve diğer açıklayıcı bilgileri içeren dipnotlar, bu Standart hükümlerine uygun olarak, açık ve anlaşılır bir şekilde hazırlanır. Varlık ve yükümlülüklerin tanımı ve finansal durum tablosunda yer alabilmesi için gerekli koşullar iki standart setinde aynıdır. BOBİ FRS’de TMS/TFRS’lerde olduğu gibi gerçeğe uygun değer, “karşılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve istekli taraflar arasında bir varlığın el değiştirmesi ya da bir yükümlülüğün yerine getirilmesi durumunda ortaya çıkabilecek tutar” olarak tanımlanmış, finansal araçlar, tarımsal faaliyetler ve maddi duran varlıklar bölümlerinde gerçeğe uygun değerin nasıl belirleneceğine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

BOBİ FRS eklerinde yer alan finansal durum tablosu, kar zarar tablosu, özkaynak değişim tablosu ve nakit akış tablosu formatları genel olarak TMS/TFRS’ler ile uyumlu olmakla birlikte bazı farklar bulunmakta, en fazla fark da kar zarar tablosunda görülmektedir. Kavramsal çerçeve ve finansal tabloların kapsamı açısından TMS/TFRS’ler ile daha sade olan BOBİ FRS arasındaki farklılıklar aşağıda maddeler halinde verilmiştir:

 1. TMS 19 kapsamındaki “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” ve “TMS 26 Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama” BOBİ FRS’de ayrı bölüm olarak yer almadığından, BOBİ FRS’ye göre hazırlanan finansal durum tablosunda sadece kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar içinde “kıdem tazminatı karşılıkları” kalemi bulunmaktadır. BOBİ FRS BÖLÜM 19’da, tam set standartlardaki aktüeryal hesaplamalar yerine, gerek karşılıkların, gerek kıdem tazminatının hesaplanmasında kolaylaştırıcı yöntemlere yer verildiği görülmektedir.
 2. BOBİ FRS’ye göre büyük işletmeler ertelenmiş vergileri hesaplar ve raporlar ancak, orta büyüklükteki işletmelerin ertelenmiş vergileri bireysel finansal tablolarında raporlaması zorunlu değildir. Büyük işletmelerin ertelenmiş vergileri hesaplaması ve raporlaması ile ilgili düzenlemeler ise TMS 12 ile uyumludur. TMS 12’de olduğu gibi, finansal durum tablosunda duran varlıklar kapsamında “ertelenmiş vergi varlığı” , uzun vadeli yükümlülükler kapsamında “ertelenmiş vergi yükümlülüğü” raporlanmaktadır.
 3. TMS 1’deki diğer kapsamlı gelir tablosu, BOBİ FRS’de yer almamıştır. BOBİ FRS’de kapsamlı gelir tanımı yer almamakta, TFRS 1’e göre hazırlanan finansal durum tablosunda yer alan “Kar Zararda Yeniden Sınıflandırılacak/Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirler/Giderler”, BOBİ FRS’e göre hazırlanan finansal durum tablosunda ve özkaynak değişim tablosunda bulunmamaktadır.
 4. BOBİ FRS finansal durum tablosunda özkaynaklar kapsamında sadece “Yeniden Değerleme Yedeği, Yabancı Para Çevrim Farkları ve Korunma Yedeği” yer almakta, bu kalemler özkaynak değişim tablosunda da raporlanmaktadır. Kar zarar tablosunda ise, “Diğer Faaliyetlerden Gelir Ve Giderler” içinde yatırım amaçlı gayrimenkul değer artış ve azalışları ile “Finansal Gelir / Giderler” içinde finansal yatırımlar değer artış ve azalışları yer almaktadır.
 5. BOBİ FRS 3. bölümde yer alan “Muhasebe Politikaları, Tahminler ve Yanlışlıklar” TMS 8 ile uyumlu düzenlemeler içermektedir.
 6. BOBİ FRS Bölüm 4’de, TMS 10 paralelinde finansal durum tablosu tarihinden sonraki olaylar tanımlanmakta ve bu olaylara ilişkin muhasebe ilkeleri düzenlenmektedir. Raporlama döneminden sonraki olaylar, raporlama dönemi sonu ile finansal tabloların yönetim organı tarafından onaylandığı tarih arasında işletme lehine veya aleyhine ortaya çıkan olayları ifade eder. Raporlama döneminden sonraki olaylar düzeltme gerektiren ve düzeltme gerektirmeyen olaylar şeklinde ikiye ayrılır. Raporlama döneminden sonraki düzeltme gerektiren olaylar raporlama dönemi sonu itibarıyla mevcut olan durumları teyit eden olaylardır ve bu olayların etkisinin yansıtılması amacıyla ilgili dipnotlar dâhil raporlama dönemine ait finansal tablolarda yer alan tutarlar düzeltilir. 

Finansal Varlık ve Yükümlülükler İle Farklar

TMS/TFRS’lerdeki finansal araçlar ile ilgili ayrıntılı düzenlemeler BOBİ FRS’de 9, 10 ve 11. Bölümlerde sadeleştirilmiştir. Finansal durum tablosu formatında dönen ve duran varlıklar içinde yer alan finansal yatırımlar için ayrıntı yer almamaktadır BOBİ FRS 9. bölümde, finansal araçlar, “bir işletmenin bir finansal varlığının, başka bir işletmenin de bir finansal yükümlülüğünün veya özkaynak aracının artmasına neden olan sözleşmedir “şeklinde tanımlanmaktadır. Bu bölümde finansal varlık ve finansal yükümlülüklere ilişkin muhasebe ilkeleri ve işletmenin ihraç ettiği özkaynak araçlarının muhasebeleştirilme esasları düzenlenmektedir.  BOBİ FRS’de de Finansal varlık tanımı, TMS/TRS’lerde olduğu gibi menkul kıymetler ile nakit ve alacakları da kapsamaktadır. 

TMS / TFRS’lerden farklı olarak, BOBİ FRS’de tüm finansal varlık ve yükümlülüklerdeki değerleme farkları kar zarar tablosunda raporlanırken, sadece koşulları belirlenen türev araçlardaki değerleme farklarının özkaynaklarda raporlanması söz konusudur. 

Tam set standartlarda olduğu gibi maliyet yönteminde, hesaplanan değer düşüklüğü kâr zarar tablosunda raporlanır, finansal durum tablosunda ise, birikmiş değer düşüklüğü zararları indirilerek maliyet bedelleri üzerinden ölçülür. Özkaynak yönteminin kullanıldığı durumlarda iştirak yatırımının defter değeri, iştirakin; a) Dönem net kârından (zararından) ve     

b) Cari dönemde özkaynaklarında (örneğin “Yeniden Değerleme Yedeği”, “Yabancı Para Çevrim Farkları” ve “Korunma Yedeği” kalemlerinde) kaydettiği kazanç ve kayıplarından, işletmeye düşen pay kadar artırılır veya azaltılır.

BOBİ FRS 11. bölümde müşterek girişimler ele alınmış, oluşum biçimlerine göre müştereken kontrol edilen faaliyetler, müştereken kontrol edilen varlıklar veya müştereken kontrol edilen işletmeler olmak üzere üç farklı türde sınıflandırılmış ve her birine ilişkin muhasebe ilkeleri belirlenmiştir. 21. bölümde ise işletme birleşmeleri ile ilgili genel olarak TFRS 3 ile uyumlu düzenlemeler bulunmaktadır.

TFRS 3’ten farklı olarak şerefiye değer düşüklüğü testine tâbi tutulmaz. Şerefiyeye ilişkin itfa payının hesaplanmasında “Maddi Olmayan Duran Varlıklar” bölümünün “İtfa” başlıklı kısmında yer alan hükümler uygulanır. Şerefiyenin faydalı ömrünün güvenilir bir şekilde tahmin edilemediği durumlarda şerefiye 10 yılda itfa edilir.

BOBİ FRS 22. bölümde, TFRS 10 ile uyumlu olarak bağlı ortaklık, kontrol gücü ve konsolide finansal tablolar tanımlanmış ve ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre, büyük işletmeler, bağlı ortaklıklarını bu bölümde yer alan konsolidasyon işlemlerini uygulayarak (tam konsolidasyon yöntemine göre) konsolide eder ve konsolide finansal tablolarını düzenler. Konsolide finansal tablolar, ana ortaklığın ve onun bağlı ortaklıklarının varlıklarının, yükümlülüklerinin, özkaynaklarının, gelirlerinin, giderlerinin ve nakit akışlarının tek bir işletmeninki gibi sunulduğu, bir topluluğa ait finansal tablolardır. Bununla birlikte bu işletmeler isteğe bağlı olarak konsolide finansal tablolarını hazırlayabilir. 

Hasılat ile Farklar

TMS 18 Hasılat ve TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri standartlarında yer alan düzenlemeler (Hasılatın kayda alınması, ölçümü, mal satışı, hizmet sunumu, inşa sözleşmeleri, vb.) BOBİ FRS ile uyumludur. BOBİ FRS Bölüm 5’in muhasebe standartlarındaki düzenlemelerden ayrılan en önemli farklılığı, vade farklarının ayrıştırılması konusundadır. TMS 18’de hasılat tutarından tüm vade farkları süreye bakılmaksızın ayrıştırılmakta iken, BOBİ FRS’de hasılat tutarının bir yıl veya daha kısa sürede tahsil edilmesinin öngörülmesi durumunda vade farkları ayrıştırılmamaktadır. Bir yıldan uzun vade farkları söz konusu ise vade farkı, etkin faiz yöntemine göre ayrıştırılmakta ve faiz geliri olarak muhasebeleştirilmektedir.

1 Ocak 2018’den itibaren TMS 18 Hasılat standardının yerini alan TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat standardı ve bu standartta yer alan beş aşamalı model, uygulamada büyük ve orta boy işletmeler açısından güçlük yaratabileceği için BOBİ FRS Bölüm 5, TFRS 15 yerine TMS 18 ile uyumlaştırılmıştır. 

Stoklar ile Farklar

TMS 2 Stoklar standardında yer alan düzenlemeler (Ölçüm: maliyet ile net gerçekleşebilir değerden düşük olanı; stok değer düşüklüğü, vb.) genel olarak BOBİ FRS ile uyumludur. İki raporlama çerçevesi arasındaki önemli farklılıklar ise şunlardır:

 1. En önemli farklılık konusu, stok alımında vade farklarının ayrıştırılmasıdır. TMS 2’de tüm vade farkları ayrıştırılırken; BOBİ FRS Bölüm 6’da sadece bir yıldan uzun vadeli alımlarda vade farkı ayrıştırılmakta ve faiz gideri olarak muhasebeleştirilmekte, bir yıldan kısa vadeli alımlarda ise vade farkı ayrıştırılmamaktadır.
 2. BOBİ FRS’de stoklara ilişkin borçlanma maliyetleri, oluştukları dönemde kâr veya zarara yansıtılmaktadır. Sadece, üretilmesi normal şartlar altında bir yıldan daha uzun süren stoklar için katlanılan borçlanma maliyetleri satışa hazır hale geldiği tarihe kadar stokun maliyetine dahil edilmektedir. Bu durum TMS 2’de (TMS 23 Borçlanma Maliyetleri standardına atıfta bulunarak) özellikli varlık niteliğinde olan stoklar için geçerli olup bu tür stoklar tamamlanana kadar ilgili borçlanma maliyetleri stoğun maliyetine eklenmekte, daha sonra ortaya çıkan borçlanma maliyetleri ise gider yazılmaktadır.
 3. BOBİ FRS Bölüm 6’da TMS 2’den farklı olarak stok maliyetinin belirlenmesinde normal maliyet yöntemi yanında tam maliyet yönteminden de bahsedilmektedir. Ayrıca normal maliyet yöntemine ilişkin düzenlemeler öne çıkarılmaktadır. 

Maddi Duran Varlıklar İle Farklar

TMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardındaki düzenlemeler (İlk ölçüm: maliyet bedeli; sonraki ölçüm: maliyet bedeli ya da yeniden değerlenmiş tutar; amortisman uygulamaları: faydalı ömür, amortismana tabi tutar, amortisman yöntemleri, değer düşüklüğü, vb.) BOBİ FRS ile uyumludur. İki düzenleme arasındaki önemli farklılıklar şunlardır:

 1. BOBİ FRS Bölüm 12’de bir yıldan kısa vadeli ödeme karşılığında alınan maddi duran varlıklarda vade farkı ayrıştırılmamakta, sadece maddi duran varlığın bir yıldan daha uzun vadeli bir ödeme karşılığında satın alınması durumunda vade farkı tutarı ayrıştırılmakta ve faiz gideri olarak muhasebeleştirilmektedir. TMS 16’da ise tüm vade farkları vade süresine bakılmaksızın ayrıştırılmaktadır.
 2. BOBİ FRS Bölüm 12’de maddi duran varlıklara ilişkin borçlanma maliyetleri, oluştukları dönemde kâr veya zarara yansıtılmaktadır. Sadece, inşası normal şartlar altında bir yıldan daha uzun süren maddi duran varlıklar için katlanılan borçlanma maliyetleri kullanıma hazır hale geldiği tarihe kadar maddi duran varlığın maliyetine dâhil edilmektedir. Bu durum TMS 16’da (TMS 23 Borçlanma Maliyetleri standardına atıfta bulunarak) özellikli varlık niteliğinde olan maddi duran varlıklar için geçerli olup bu tür varlıklar tamamlanana kadar ilgili borçlanma maliyetleri varlığın maliyetine eklenmekte, daha sonra ortaya çıkan borçlanma maliyetleri ise gider yazılmaktadır. 

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller ile Farklar

TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller standardındaki düzenlemeler (İlk kayıt ve ölçüm: maliyet bedeli; sonraki ölçüm: maliyet ya da gerçeğe uygun değer yöntemi, sunum: finansal durum tablosunda yatırım amaçlı gayrimenkuller kalemi olarak, vb.) BOBİ FRS ile uyumludur. 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar İle Farklar

TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar standardında yer alan çoğu düzenleme (ilk kayıt ve ölçüm: maliyet bedeli, araştırma ve geliştirme safhası ayrımı, itfa uygulamaları: faydalı ömür, itfaya tabi tutar, itfa yöntemleri, değer düşüklüğü, vb.)  BOBİ FRS ile uyumludur. İki düzenleme arasındaki farklılıklar ise şunlardır:

 1. Maddi olmayan duran varlıklar kayda alınmadan sonraki dönemlerde BOBİ FRS Bölüm 14’te sadece maliyet (gerçeğe uygun değer seçeneği yok); TMS 38’de ise maliyet ya da gerçeğe uygun değeri ile ölçülmektedir.
 2. BOBİ FRS’de sınırsız faydalı ömre sahip maddi olmayan duran varlıklar, en az 5 en çok 10 yıl olmak üzere itfa edilmekte iken TMS’de sınırsız faydalı ömre sahip ilgili varlıklar itfa edilmemektedir.
 3. BOBİ FRS’de şerefiye, ölçülebiliyor ise itfa ömrü boyunca, ölçülemiyor ise 10 yılda itfa edilmekte ve değer düşüklüğü testine tabi tutulmamaktadır. TMS’de şerefiye, itfa edilmemekte, sadece değer düşüklüğü testine tabi tutulmaktadır. 

Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar

TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar standardındaki düzenlemeler (Karşılıkların muhasebeleştirilme ölçütleri, koşullu borç ve varlıkların gösterimi, vb.) ile BOBİ FRS ile uyumludur. İki düzenleme arasındaki farklılık arz eden hususlar ise şunlardır:

 1. TMS 37’deki Koşullu Borçlar, BOBİ FRS Bölüm 19’da Şarta Bağlı Yükümlülükler; Koşullu Varlıklar ise Şarta Bağlı Varlıklar olarak isimlendirilmiştir.
 2. Karşılık tutarının hesaplanması ile ilgili olarak; BOBİ FRS Bölüm 19’da bugünkü değer ya da beklenen harcama tutarı, TMS 37’de ise bugünkü değer esas alınmaktadır.
 3. Kıdem tazminatının hesaplanmasında BOBİ FRS, aktüeryal hesaplamanın yerine cari dönemde ortaya çıkan kıdem tazminatı artışlarını hesaplamakta ve finansal tablolara yansıtılabilmekte iken TMS 37’de aktüeryal hesaplama kullanılmaktadır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor