2014 yılı (1.1.2014-30.6.2014) Döneminde Uygulanacak, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İdari Para Cezaları

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102 inci maddesinde yer alan idari para cezaları aylık asgari ücret baz alınarak hesaplanmaktadır. 2014 yılı 1.1.2014-30.6.2014 döneminde uygulanacak aylık asgari ücret 1.071,00 TL olarak belirlenmiştir. Buna göre düzenlediğimiz idari para cezalarını gösterir tabloda, idari para cezasını doğuran eylemler, son iki 6 aylık ceza miktarlarıyla birlikte gösterilmiştir.

2014 Yılında Uygulanacak 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunundaki İdari Para Cezaları

Bilindiği üzere, 30.3.2005 tarih ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 inci maddesi “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.” hükmünü amirdir. Söz konusu madde hükmü gereğince, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunundaki idari para cezaları her yıl 1 Ocak’tan itibaren yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanmaktadır.

Sigorta Başlangıç Tarihini Değiştirmek Mümkün mü?

Mümkün. 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların (eski deyimle SSK sigortalılarının) Kanunun 41’inci maddesine göre yapacakları borçlanmalarda, 2008 yılı Ekim ayı başından önceki sürelerde borçlanılan prime esas gün sayısı borçlanılan ilgili aylara mal edilmekte olup, borçlandırılan sürenin Kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreye ait olması halinde sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülmekte, prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazançlar ise borçlanma yapılan ilgili aylara mal edilmektedir.

VERGİALGI, yeni e-konomi'nin bilgi paylaşım platformudur.