İhaleli İşler İle Özel Bina İnşaatının Devamlı İşyeri İşçileri İle Yapıldığını SGK Nasıl İnceleyecek?

Bu hafta VERGİALGI’da Mali Müşavirleri ve inşaat işleri yapan işverenleri ilgilendiren ve uygulamada çok ciddi yakınmalara neden olan bir konuyu ele almak istiyorum. İhaleli işler ile Özel Bina İnşaatının devamlı işyeri işçileri ile yapıldığını belirterek, Asgari İşçiliğin uygulanmaması için itiraz etmeniz durumunda SGK incelemeyi nasıl yapacak?

Doğum Yapan Kadın Nasıl Kıdem Tazminatı Alır?

Doğum sebebiyle işten ayrılan kadına kıdem tazminatı verilmez. Ancak, o işyerinde bir yıl veya daha fazla çalışması olan kadın işçi, evlendiği tarihten itibaren, bir yıl içinde evlenme gerekçesi ile işten ayrılırsa, kıdem tazminatı alır. Bu kadın, söz konusu bir yıl içinde, yani evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde doğum yapmış ise, bahsettiğim evlenme gerekçesi ile tazminat alması mümkün. Ancak, işten ayrılma tarihinin evlendiği tarihten itibaren bir yılı aşmaması gerekir.

Haklı Nedenlerle Fesihte Sürelere Dikkat!

Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan sözleşmeyi hemen ve tazminat ödemeksizin fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak altı iş günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamaz. Ancak işçinin olayda maddi çıkar sağlaması halinde bir yıllık süre sınırlaması uygulanmaz.

Zor Durumdaki İşverenin Borç Yapılandırması Bozulmayacak!

Yeniden yapılandırılmış taksitlerle ilgili ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rağmen, bir takvim yılı içinde ikiden fazla cari aya ilişkin primlerin çok zor durum hali olmaksızın süresi içinde ödenmediğinin veya eksik ödendiğinin tespit edilmesi halinde, 6552 Kanun'un geçici 60'ıncı madde hükümlerinden yararlanma hakkı, üçüncü cari aya ilişkin primlerin yasal ödeme süresinin sona erdiği ayı takip eden aydan başlanılarak kaybedilmiş sayılacaktır.

VERGİALGI, yeni e-konomi'nin bilgi paylaşım platformudur.