Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Özkan ATİLA
15 Temmuz 2013Özkan ATİLA
82OKUNMA

Şirketlerde İnternet Sitesi Zorunluluğu

Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) uyarınca sermaye şirketlerince internet sitesi açılmasına ve bu sitenin belirli bir bölümünün şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülenmesine ve bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik 31.05.2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.07.2013 itibariyle yürürlüğe girdi.

 

Söz konusu yönetmelik uyarınca internet sitesine ilişkin yükümlülüklerin kapsama dahil olan şirketler tarafından 1 Ekim tarihine kadar yerine getirilmesi gerekmektedir.

 

Şirketler, internet sitesine ilişkin yükümlülüklerini doğrudan kendileri yerine getirebilecekleri gibi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından faaliyet izni verilen Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcı’lardan (MTHS) destek hizmeti almak suretiyle de yerine getirebilirler. Söz konusu düzenlemenin genel hatları aşağıdaki gibidir.

 

Kapsama Dahil Olan Şirketler

İnternet sitesi zorunluluğu, TTK uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetime tabi sermaye şirketleri için geçerlidir.

 

Bakanlar Kurulu tarafından bağımsız denetime tabi olan şirketler 23 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu karara göre, bağımsız denetime tabi olan şirketler genel kural olarak belli büyüklüğü geçen şirketler olarak belirlenmiştir.

 

Bunlar net satış hasılatı (200 milyon TL), aktif toplamı (150 milyon TL) ve çalışan sayısı (500 kişi) kriterlerinin en az ikisi bakımından belirlenen miktarların üzerinde büyüklüğe sahip olan sermaye şirketleridir. Bunun dışında söz konusu kriterleri karşılamasa da kararın ekinde sayılan şirketler de bağımsız denetime tabi olacaklarıdır.

 

İnternet Sitesinde Yayımlanacak Bilgiler

Söz konusu yönetmelik uyarınca internet sitesinde yayımlanacak içerik, internet sitesinde yayımlanma süresine göre iki gruba ayrılmıştır.

 

Buna göre, sürekli olarak yayımlanacak bilgiler, 3 başlık altında sayılmıştır. Bunlar,

 

a) Şirketin MERSİS numarası, ticaret unvanı, merkezi, taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı ile anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, limited şirketlerde müdürlerin, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin ad ve soyadları,

 

b) Bir tüzel kişinin; anonim şirketlerde yönetim kuruluna üye olarak limited şirketlerde müdür olarak seçilmesi durumunda; tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin de tescil ve ilan olunduğuna ilişkin açıklama, seçilen tüzel kişinin MERSİS numarası, ticaret unvanı, merkezi ve tüzel kişi ile birlikte tescil edilen gerçek kişinin adı ve soyadı,

 

c) Seçilen denetçinin adı ve soyadı/unvanı, yerleşim yeri/merkezi, varsa tescil edilmiş şubesi.

 

6 ay süreyle yayımlanacak bilgiler, yönetmeliğin 6. maddesinde 35 başlık altında sayılmış olup, genel olarak şirketin ilan etmesi gereken birleşme, bölünme, esas sözleşme değişikliği gibi önemli husus ve değişiklikleri içermektedir.

 

Şirketlerin Yükümlülükleri

Şirketler, internet sitesinde yer alan içeriğin sitede yayımlanması, değiştirilmesi ve yenilenmesi gibi işlemlerde güvenli elektronik imza ve zaman damgası kullanırlar.

 

İlgili bilgilere erişim için internet sitesi içinde “http://firmaalanadi/bilgitoplumuhizmetleri” adresinden yönlenme sağlanacaktır. Şirketin farklı markalar ve pazarlama amaçları ile birden fazla alan adı sahibi olması durumunda her bir alan adı için bu ilke uygulanır.

 

Şirketler, sahip oldukları internet sitelerinde erişime açık bulundurdukları bilgi ve belgeleri, internet sitesindeki yayımının son bulduğu tarihten itibaren beş yıl süre ile elektronik olarak arşivlerler.

 

Ayrıca, İnternet siteleri, ilgili yönetmeliğin 11. maddesinde öngörülen teknik hususlar ve güvenlik kriterlerine uygun olarak işletilmesi gerekir.

 

Yükümlülüklere Uyulmamasının Sonuçları

İnternet sitesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, TTK’nın 1524. maddesi uyarınca, ilgili kararların iptal edilmesinin sebebini oluşturur, Kanuna aykırılığın tüm sonuçların doğmasına yol açar ve kusuru bulunan yöneticiler ve yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna neden olur.

 

Öte yandan, internet sitesini ilişkin yükümlülüklere uymayan şirketlerin yönetim organı üyelerine, TTK’nın 562. maddesi uyarınca, cezai yaptırım uygulanmasına neden olacaktır. Buna göre; internet sitesini, öngörülen süre içerisinde oluşturmamışyönetim organı üyeleri, yüz günden üçyüz güne kadar adli para cezasıyla ve aynı madde uyarınca internet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymayan bu bentte sayılan failler yüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.