Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Mustafa BAĞÇACI
15 Mart 2015Mustafa BAĞÇACI
280OKUNMA

Reklam Filmlerinin Prodüksiyon Bedelleri Doğrudan Gider Yazılabilir mi?

ÖZET
Gayri maddi haklar için, Gelir Vergisi Kanununun 70. maddesinde ve 1 Seri Nolu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliği 10. maddesinde özetle televizyon yayınlarında kullanılan filmler dâhil olmak üzere bu tarz kullanım haklarını kapsadığı belirtilmiştir. Yayınlanma sürelerinden bağımsız bir gayri maddi hakkın oluşması sebebi ile prodüksiyon hizmetlerinin kullanım hakkına isabet eden bedellerinin aktifleştirilmesi gerekecektir.

Anayasa, temel hak ve özgürlüklere ilişkin usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar, kanunlar (usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar), tüzükler, yönetmelikler ve genelgeler şeklinde bir hiyerarşi sıralaması bulunmaktadır. Bu sıralamada her bir norm kendinden sonra gelen hukuk normuna kaynak teşkil etmekte ve sıralamada sonraki normlar önceki normlara uygun olmak zorundadır. Haliyle özelgeyi hükümsüz kılan unsurlar kısmında belirtildiği üzere verilen özelgeler, özelgenin talep edildiği ilgili vergilendirme döneminde yürürlükte olan kanunlar çerçevesinde geçerlidir.

------- © -------

Piyasadaki rekabet koşulları ve marka imajının güçlendirilmesi gibi sebeplerle firmalar tanıtım ve reklam faaliyetlerinde bulunmaktadır. İlerleyen teknoloji ile birlikte reklam kanalları çeşitlenerek her geçen gün artmaktadır. Ancak görsel medya yüksek maliyetlere rağmen öncelikle tercih edilmektedir.

Prodüksiyon bedellerinin ve reklam filmlerinin giderleştirilmesi ile ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından 25.07.2014 tarihli ve 64597866-105[313-2014]-83 sayılı, TV’de yayınlanacak reklam filmleri için yapılan prodüksiyon harcamalarının amortisman yoluyla mı yoksa doğrudan mı gider yazılacağı başlıklı muktezasında söz konusu reklamların yayınlanma sürelerinin 1 seneyi aşmaması sebebi ile aktifleştirilmeden doğrudan giderleştirilmesi gerekeceği yönünde bir görüş paylaşılmıştır.

Yazımız prodüksiyon hizmetlerinin mahiyeti ve VUK açısından amortismana tabi sabit kıymet niteliğinde değerlendirilip değerlendirilmeyeceği yönündedir.

Prodüksiyon bedeli gayrimaddi hak kapsamında mıdır?

Prodüksiyon, firmalar tarafından yayınlanacak reklam filmleri, radyo cıngılları veya TV programlarına kadar geniş bir çerçevede, söz konusu işe özel, firmaya ait ve sadece onun kullanımına hazırlanacak filmler için yürütülen tüm yapım üretim aşamasıdır.

TV’de gösterimin yapılacağı reklam filminin sadece ilgili firmanın kullanımına özgü olması ve kullandırma hakkının filmin yapımı ile devredilmesi sebebi ile bir hak olarak nitelendirilip amortismana tabi tutulması gerektiği kanısındayım.
Söz konusu özelge de prodüksiyon bedelleri kullanım ömrü baz alınarak amortismana tabi bir sabit kıymet olmadığı sonucuna varılmıştır. Ancak sabit kıymetlerin amortismana tabi sabit kıymet olup olmayacağı, söz konusu kıymetin asıl mahiyeti kapsamında değerlendirilerek, belirlenen amortisman sürelerinde itfa edileceği sonucuyla neticelendirilmelidir. Özellikle gayrimaddi hak bedellerinin kullanım ömürlerinin soyut bir kavram olacağından, farklı yıllarda itfa edilebileceği sonucu doğabilecektir.

Buradaki mantık; bir kıymet, 1 yıldan az kullanılıyor ise amortisman ayrılmayacaktır şekline olup, bu tarz bir yaklaşımla maddi duran varlıklarda bile kullanım ömrünün firmaların kullanım koşullarına ve sektörel faktörlerinin göz önünde bulundurularak farklı farklı tespitlerin yapılabileceği sonucuna varılabilir. Ancak VUK’nun 315. maddesinde amortismana tabi sabit kıymetlerin sadece Maliye Bakanlığının ilan edeceği sürelerde itfa olunabileceği belirtilmiş olup, herhangi bir şekilde sürelerin tespiti için mükelleflere, kullanım şekillerine göre itfa süreleri belirlenebileceği şeklinde bir sonuç vermemektedir.

Reklama ilişkin filmlerin, bunların kullanım hakkının ve yayınlanma aşamasında gösterim bedellerinin ayrıştırılması gerekmektedir. Kullanım sürelerinin fiili kullanıma göre giderleştirileceği kısım yayınlanma (gösterim) sürelerine ilişkin bedellerdir. Prodüksiyon bedelleri ile oluşan reklam filmlerinin ise ne sürede, ne sıklıkla kullanılacağını baz alınarak değil (çünkü 1 sene kullanacağının belirtilmesi afaki bir durum olup, seneler sonra bile tekrar kullanıp kullanılmayacağı bilenemez), 333 Sayılı VUK Genel Tebliğinde belirtildiği üzere filmler için ilk yıl %60 ikinci yıl %40 olmak üzere iki yıl, kullanım hakkı olarak değerlendirilen kısımları ise 365 sayılı VUK Genel Tebliğinde belirtildiği üzere 15 yıl içerisinde itfa olunmalıdır. Gösterim bedelleri ise ilgili yılın gideri ile ilişkilendirilmelidir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru Sor