Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
22 Nisan 2018Ahmet Metin AYSOY
212OKUNMA

Prim Borcu Olan Malullere Sağlanan Kolaylık

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 25’inci maddesine göre sigortalıların veya işverenlerin malullük durumunun tespiti için Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk istemesi halinde, en az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla sigortalıların sevkleri yapılmakla birlikte, bunlardan prim borcu olanların maluliyet tespitine ilişkin masrafları kendilerince karşılanmaktaydı.

5/12/2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe giren Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile prim borcu bulunan maluller lehine yeni düzenleme yapıldı.

Yönetmeliğin 50 nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen cümle ile; 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) ve 4/1-(b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan, prim ve prime ilişkin her türlü borcu bulunanlardan, primi ödenmiş gün sayısı en az 1800 olanların sevk işlemleri yapılacak ve buna ilişkin masraflar SGK tarafından karşılanacaktır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor