Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Uğur KÜÇÜKKAHYA
19 Haziran 2017Uğur KÜÇÜKKAHYA
457OKUNMA

Ödeme ve Tahsilatların Finans Kurumları Aracılığıyla Yapılması ve Tevsik Edilmesinde Son Durum

213 sayılı VUK Mükerrer 257 nci maddesine, 29/07/1998 tarih ve 23417 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 4369 sayılı Kanunla,  “Mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirmeye ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir” fıkrası eklenmiştir.

31/07/2004 tarih ve 25539 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5228 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle de VUK Cezalar Kısmında Mükerrer 355 inci maddesine 03/08/2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için maddeye göre uygulanan cezalardan az olmamak üzere, işleme konu tutarın % 5'i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesileceği” hükmü eklenerek cezai uygulamanın oranı belirtilmiştir.

Ödeme ve tahsilatların banka ve finans kurumları aracılığıyla yapılmasına zorunluluğuna ilişkin detaylar ise 24/12/2015 tarih ve 29572 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ve 01/01/2016 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 459 sıra numaralı VUK Genel Tebliği’nde belirtilmiştir.

Tebliğin 4.1 kısmında “Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların, kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlarla yapacakları, 7.000 TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunlu olduğu” şeklinde açıklanırken aynı tebliğin 4.2 kısmında ise finans kurumları vasıtasıyla yapılma zorunluluğu olmayan ödeme ve tahsilatlar aşağıda ifade edildiği gibi sayılmıştır.

- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda yer alan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunlara ait döner sermaye işletmelerinin işlemlerine konu tahsilat ve ödemeler,

- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda tanımlanan sermaye piyasası aracı kurumlarında yapılan işlemlere konu tahsilat ve ödemeler,

- 89/14391 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar'da tanımlanan yetkili döviz müesseselerinin yapacakları döviz alım satım işlemlerine ilişkin tahsilat ve ödemeler,
- Tapu sicil müdürlüklerinde gerçekleştirilen işlemler karşılığında yapılan tahsilat ve ödemeler,

- Noterlerde gerçekleştirilen işlemler karşılığında yapılan tahsilat ve ödemeler,

- 5018 sayılı Kanunda yer alan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ile bunların teşkil ettikleri birlikler, kanunla kurulan diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan ve işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşlar veya bunlara ait veya tabi diğer müesseseler tarafından yapılan ihale işlemlerine ilişkin yatırılması gereken teminat tutarlarına ilişkin tahsilat ve ödemeler,

- 6362 sayılı Kanun uyarınca kurulan Borsa İstanbul A.Ş. bünyesinde yer alan Kıymetli Madenler Piyasasında işlem yapma yetkisi verilenlerin, faaliyet konuları kapsamında yapacakları işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemeler.

Adı geçen 459 sıra numaralı ödeme ve tahsilatlarının finans kurumları vasıtasıyla yapılmasını ve tevsikini düzenleyen VUK Genel Tebliğinde, 01/04/2017 tarihinden yayımlanan 479 sıra numaralı ve 09/06/2017 tarihinde yayımlanan 480 sıra numaralı VUK Genel Tebliğleri ile değişiklikler yapılmıştır. Buna göre; 480 sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile “Tevsik zorunluluğu kapsamında olanlardan araç kiralama faaliyeti ile uğraşanların vermiş oldukları motorlu kara taşıtı ve motorlu kara aracı (13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre tescile yetkili kuruluşlarca kayıt ve tescil edilmesi zorunlu olmayan taşıt ve araçlar hariç) kiralama hizmetlerine ilişkin tahsilat ve ödemelerin ise 459 sıra numaralı VUK Genel Tebliğinde belirtilen hadle sınırlı kalınmaksızın, aracı finansal kurumlar tarafından düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesinin zorunlu olduğu” eklenmiştir.

Diğer yandan 479 sıra numaralı ve 480 sıra numaralı VUK Genel Tebliğleri ile iki yeni işlem kapsam dışına çıkarılmıştır. 479 numaralı VUK Genel Tebliği ile“gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler tarafından; 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre kurulmuş olan toptancı hallerinde faaliyet gösteren tüccar, üretici, üretici örgütleri ve komisyonculara yapılan sebze ve meyve, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, su ve su ürünleri, bal ve yumurta gibi diğer gıda maddeleri, kesme çiçek ve süs bitkileri satışları ile söz konusu yerler dışında yapılmakla birlikte anılan Kanun'un 4. maddesi kapsamında bildirime tabi tutulmuş satışlara ilişkin tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğu bulunmadığı”480 sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile de“gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilere ait ürünlerin, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamında kurulan ticaret borsalarına mezkur Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen süreler dahilinde tescil ettirilerek gerçekleşen satışlarına ilişkin tahsilat ve ödemelerin” aracı finansal kurumlar vasıtasıyla yapılma zorunluluğunun bulunmadığı açıklanmıştır.

1- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
2- 459,479,480 sıra numaralı VUK Genel Tebliğleri

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor