Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Osman ARIOĞLU
12 Nisan 2015Osman ARIOĞLU
205OKUNMA

Nakdi Sermaye Artırımına Teşvik Geliyor

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen bir yasa ile sermaye şirketlerinde nakdi sermaye artırımları cazip hale getiriliyor. Yasanın 9. maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun kurum kazancından yapılacak diğer indirimleri düzenleyen 10. maddesine (ı) fıkrası ekleniyor.

Düzenleme 1 Temmuz 2015 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek.

Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri maddede getirilen imkandan yararlanamayacak.

Yararlanma şartları

Madde ile getirilen düzenleme;

 • Sermaye şirketlerince; ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarında nakdi sermaye artışı yapılması,
 • Yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı,
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’si artırılan nakdi sermaye kısmına uygulanmak suretiyle yararlanılacak avantaj bulunacak.
 • İndirimden sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap döneminden itibaren başlamak üzere izleyen her bir dönem için ayrı ayrı yararlanılacak.
 • Yıl içerisinde yapılan sermaye artırımları veya şirket kuruluşlarında indirimin hesaplanmasına nakdi sermaye artışının yapıldığı ayın başından itibaren başlanarak yılın kalan süresi için indirim hesaplanacak.
 • Matrahın yetersiz olması nedeniyle ilgili dönemde indirim konusu yapılamayan tutarlar, sonraki hesap dönemlerine devredilir.

Sınırlamalar

 • Nakit dışındaki sermaye kısımları ve nakdi sermaye artışının borçla karşılanan kısımları indirimden yararlanamayacak.
 • Sermaye azaltılması halinde azaltılan kısım itibarıyla bu imkandan yararlanılamayacak.

Bakanlar Kurulu yetkisi

 • Şirketlerin aktif büyüklükleri,
 • Ortaklarının hukuki niteliği,
 • Çalışan personel sayıları,
 • Yıllık net satış hasılatları,
 • Sermayenin kullanıldığı yatırımdan elde edilen gelirlerin kurumun esas faaliyeti kapsamında olmayan faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, menkul kıymet satış geliri gibi pasif nitelikli gelirlerden oluşmasına,
 • Sermayenin kullanıldığı yatırımların teşvik belgeli olup olmadığına
 • Makine ve teçhizat veya arsa ve arazi yatırımları için sermayenin kullanıldığı alanlar  
 • Bölgeler, sektörler ve iş kolları

itibarıyla ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye veya %100’e kadar artırmaya; halka açık sermaye şirketleri için halka açıklık oranına göre %150’ye kadar farklı uygulatmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınıyor.

Düzenlemeye ilişkin değerlendirmemiz
Yapılan, şirketlerin öz sermayelerinin güçlendirilmesi anlamında getirilen önemli bir teşviktir. Üstelik de yararlanmanın herhangi bir yılla sınırlı olmaması, şirketin faaliyette bulunduğu tüm süre için geçerli olması önemlidir. Uygulamada tek sıkıntı yaratacak konu öz sermayenin borçla karşılanan kısmının yararlanamayacak olmasına ilişkin sınırlamadır. Sermayedarın hem cebinde parası olabilir, hem de bir iş yapmak için borçlanmayı tercih edebilir. Sermaye artırımında kullanılan kaynağın nereden karşılandığını takip gibi bir durum birçok ihtilafa neden olabilecektir. Üstelik maddede “...ilişkili kişilerce” de denilmek suretiyle çıkabilecek ihtilafın boyutu daha da büyütülebilecektir.

Bu önemli düzenlemenin daha kapsamlı ve şirketlerin öz sermaye ile çalışmalarını teşvik etmesi bakımından, dönem başı öz sermaye ve öz sermayede dönem içinde meydana gelen artışları kapsaması daha hakkaniyetli olurdu. Elbette öz sermayenin yararlandırılmasının getireceği maliyet dikkate alınarak böyle bir sınırlamaya gidildiğini düşünürsek, yapılan düzenlemeyi önemli bir başlangıç kabul edebiliriz.

Kaynak: İstanbul Ticaret Gazetesi

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor