Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Mükellef Hakları

Mehmet Erdem DELENER
25 Haziran 2020Mehmet Erdem DELENER
12536OKUNMA

Maske Takmama Nedeniyle Kendilerine İdari Para Cezası Uygulananlar Ne Yapabilir?

Önceki yazımızda “Sokağa Çıkma Yasağı Nedeniyle İdari Para Cezası Uygulananlar Ne Yapabilir?” sorusuna cevap bulmaya çalışarak kendilerine cezai yaptırım uygulanan kişilerin hak ve yükümlülüklerinin neler olduğundan bahsetmiştik.

Şimdi küresel salgından normalleşme sürecine geçiş ile birlikte insanlar arasındaki teması azaltmak ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla daha önceden kapalı alanlara yönelik getirilen maske takma zorunluluğuna ilave olarak, tüm açık alanlara da 18 Haziran 2020 tarihinden itibaren maske takma zorunluluğu getirilmiştir.

Zorunluluğa uymayanlara 22 Haziran 2020 tarihine kadar bilgilendirme yapılarak uyarıda bulunulmuş, bu tarihten sonra Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 900 TL idari para cezası uygulanmaya başlanmıştır.

Maskenin uygun şekilde kullanılmadığı veya takma zorunluluğuna uyulmadığı için uygulanan cezaya karşı;

  • Dava açılabilir mi?
  • İndirimli veya taksitli ödenebilir mi?
  • Ödenmezse ne olur? 

Ve benzeri sorular geçerli mevzuat hükümleri ışığında kısa ama net açıklamalar yapılarak cevaplanmıştır.

Peşin Ödeme İndiriminden Yararlanmak İçin Süreye Dikkat

İdari para cezası uygulanan kişiler, karar tutanağının kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde bulunduğu yerdeki sulh ceza mahkemesine itiraz edebilir veya bu süre içerisinde cezanın dörtte üçünü (3/4) ödeyebilirler. Yani, kanun yoluna başvurmadan önce idari para cezası dörtte bir (1/4) oranında indirimli olarak ödenebilmektedir.

Özetle, uygun bir şekilde maske takma zorunluluğuna uymayanlara veya maske takmayanlara düzenlenen 900 TL idari para cezası peşin ödeme indiriminden faydalanarak 675 TL olarak ödenebilmektedir.

15 günlük dava açma süresi geçtikten sonra yapılan ceza ödemelerinde indirim uygulanmayacaktır.

Taksitli Ödeme İmkânından Faydalanmak İçin Başvuru Şart

Kanuni ödeme süresi içinde taksitlendirme talebi yaptırım kararını veren idareye yapılmalı

İdari para cezası karar tutanağının tebliğinden itibaren bir aylık kanuni ödeme süresi içinde idari yaptırım kararını veren idareye (Kaymakamlık, Belediye vb.), taksitlendirme talebinde bulunulabilir. Taksitlendirme talebi ilgili idare tarafından kabul edilirse, idarî para cezasının ilk taksitinin peşin ödenmesi koşuluyla, bir yıl içerisinde dört eşit taksit şeklinde ödenebilir.  Bu kapsamda yapılan taksitlendirmelerde teminat (güvence) ve tecil faizi (erteleme faizi) aranılmamaktadır.

İdari yaptırım kararı kesinleştikten sonra taksitlendirme talebi Vergi Dairesine yapılmalı

İdari yaptırım kararlarına karşı kanun yolunun son bulması neticesinde kesinleşen ve belirlenen süreler içerisinde ödenmeyen idari para cezaları takip ve tahsil edilmek üzere Vergi Dairesi Müdürlüklerine gönderilmektedir.

Vergi Dairesine aktarılan idari para cezaları için yazılı olarak veya interaktif vergi dairesi aracılığıyla elektronik ortamda taksitlendirme başvurusu yapılabilir. Vergi Dairesi, cezayı müracaat tarihinden itibaren 36 ayı aşmamak üzere yıllık %15 faiz oranı uygulayarak taksitlendirebilir.

Ceza Ödenmezse Ne Olur?

İdari para cezasının ödeme süresi karar tutanağının tebliğinden itibaren bir (1) aydır. 6183 sayılı kanunun 51. Maddesinde “Ceza mahiyetinde olan amme alacaklarına gecikme zammı tatbik edilmez.” ifadesine yer verildiğinden, süresinde ödenmeyen idari para cezalarına gecikme zammı işlememektedir. Ancak, idari para cezasının ödenmemesi durumunda cezanın tahsili amacıyla borçlunun sahibi bulunduğu menkul malları ile gayrimenkullerine haciz uygulanabilir.

5326 sayılı Kanun ile 6183 sayılı Kanuna göre idari para cezaları, idari yaptırım kararının kesinleşme tarihini takip eden yılın başından itibaren beş (5) yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar. Ancak 6183 sayılı Kanunun 103. ve 104. maddelerinde zamanaşımını kesen haller ile durduran haller düzenlenmiş olup, vergi dairesi bu yollara başvurarak cezanın zamanaşımına uğramasını engelleyebilmektedir.

Cezayı İnternetten Ödemek Mümkün

Kolluk birimleri tarafından düzenlenen idari para cezaları Malmüdürlüklerine ya da süreksiz vergi tahsilatına yetkili Vergi Dairelerine ödenebilmektedir. Şayet idari para cezası Belediye tarafından düzenlemiş ise belediye birimlerine ödenmesi gerekmektedir.

Ödeme safhasına gelen ceza tutarı Vergi Dairesi tarafından tahakkuk fişi düzenlenerek kayıtlara işlenmişse interaktif vergi dairesinde (https://ivd.gib.gov.tr) borç bilgileri arasında gözükmekte olup, banka kartı veya kredi kartı ile ödenebilmektedir. İnteraktif vergi dairesinde borç bilgileri ekranında ceza bedeli gözükmüyorsa, ceza tutarının tahakkuk ettirilmesi için Vergi Dairesine bizzat başvurulması veya interaktif vergi dairesi aracılığıyla elektronik ortamda dilekçe gönderilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, 442 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliğine göre cezanın taksitlendirilmesi veya indirimli olarak ödenmesi kanun yoluna başvuru hakkını yani, dava açma hakkını engellememektedir.

 Sonuç

Maske takma zorunluğuna tam olarak uymayanlara kesilen idari para cezası, kanun yoluna başvuru süresi (15 gün) içerisinde ödenerek indirimden yararlanılabilir.

Cezanın tamamını tek seferde ödeyecek ekonomik durumu olmayan kişiler, bir aylık ödeme süresinde yaptırım kararını veren idareye taksitli ödeme taleplerini iletebilirler. Kesinleştiği halde ödenmeyen ceza için taksitlendirme başvurusu Vergi Dairesine yapılacaktır. Taksitlendirme taleplerinin kabul edilmesi Vergi Dairesinin inisiyatifinde olacağından, başvurunun geciktirilmemesi başvuru sahibinin lehine olacaktır.

Süresinde ödenmeyen ceza tutarına gecikme zammı işlememekte ancak, haciz uygulamasıyla karşılaşmamak için ödemenin geciktirilmemesi önem arz etmektedir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor