Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Mustafa Sefa KARA
29 Mayıs 2016Mustafa Sefa KARA
523OKUNMA

Mali Tatilin Vergi İncelemelerine Etkisi

Bilindiği üzere 15.03.2007 tarih ve 26476 sayılı resmi gazetede yayımlanmış olan Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca gerek mali müşavirlerle yeminli mali müşavirlerin gerekse mükelleflerin tabiri caizse “soluklanmaları” amacıyla kısa bir ara ön görülmüştür. Söz konusu kanuni düzenleme Anayasamızın 50. maddesinde hüküm altına alınmış bulunan “dinlenme hakkının” bir uzantısıdır.

5604 sayılı kanunun 1. maddesinde her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dâhil) malî tatil uygulanacağı, Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde ise, malî tatilin, Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden itibaren başlayacağı belirtilmiştir. Devam eden maddelerde ise bir kısım işlemler için belirlenen sürelerin mali tatile denk gelmesi halinde uzayacağı, bir kısmının ise işlemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Bunun yanı sıra kanunun 1. maddesinin 4. fıkrasında “Mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç olmak üzere, malî tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez, mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmaz.” denilerek mali tatil süresince yapılacak vergi incelemelerine sınırlama getirilmiştir. Ancak kanun lafzı incelendiğinde bu sınırlamanın yalnızca iki farklı husus için öne sürüldüğü düşünülmektedir.

  1. Mali tatil süresince defter belge ibrazı talep edilmeyecek
  2. Mükellefin işyerinde incelemeye başlanmayacak

Peki, daha önce ibraz edilmiş olan defterler üzerinden başlanan incelemeye devam edilebilecek mi? Veyahut müfettişlik adresinde incelemeye başlanabilecek midir?  Sorularımızın cevapları 1 Sıra No.lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğin 6. Bölümünde yer almaktadır.

Söz konusu tebliğde özetle mali tatil süresince incelemeye ilişkin olarak aşağıdaki işlemlerin yapılamayacağı belirtilmiştir.

  • Mali tatil süresinden önce başlanılmış olan bir incelemeye bu süreden önce ibraz edilen defter-belge üzerinde devam edilebilecek; ancak, bu süre zarfında mükelleften ilave defter, belge ve bilgi talep edilemeyecektir.
  • Vergi inceleme elemanları tarafından mali tatil süresinden önce yapılan tebligat ile mükelleften defter ve belgelerinin ibrazının talep edilmesi ve söz konusu talebe ilişkin olarak da mükellefe tanınan sürenin son gününün mali tatile rastlamış olması halinde, bu süre mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 7 gün uzayacaktır.
  • Müfettişlik adresinde veya mükellefin işyerinde inceleme tutanağı, incelemeye başlama tutanağı v.s. imzalanması için mükellefler imzaya davet edilemeyecektir.
    Görüleceği üzere, incelemeye ilişkin olarak Mali İdare, meslek mensupları ile mükelleflerin “nefes almalarını” temin etmek için incelemeye ilişkin birçok hususu engellemiştir. Bu bağlamda inceleme elemanlarının söz konusu hususlara riayet etmeleri tanzim edilecek raporların sıhhati açısından önem arz edecektir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor