Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
İhsan DURLANIKNaci YILDIRIM
01 Temmuz 2019İhsan DURLANIK/ Naci YILDIRIM
659OKUNMA

Mali Tatil Uygulamasına Derinlemesine Bakış

ÖZ

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun dört madde olup temelini birinci madde oluşturmaktadır. Madde sayısının bu kadar az olması sebebiyle bu kanunu hafife almak çok önemli bir yanılgı olacaktır. Zira madde metinleri arasında özellikle Vergi Usul Kanununa ve diğer kanunlara yapılan atıflar mali tatil uygulamasını oldukça karmaşık hale getirmektedir.

Makalemizde 115 No’lu V.U.K sirküleri ile değişen beyanname verme süreleri, defter beyan sistemine kayıt süreleri, poşet beyannamesi tasfiye giriş ve tasfiye sonu beyannameleri, özel hesap dönemi uygulamaları, Ba-Bs bildirim formlarının verilme süreleri, vergiye uyumlu mükelleflerin %5 vergi indirimi uygulaması gibi birçok farklı başlık altında mali tatilin etkisi incelenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Mali tatil, beyanname, süre, uzama, defter beyan sistemi, tasfiye, özel hesap dönemi, Ba-Bs, %5 vergi indirimi, tebligat, inceleme, işe başlama, bildirim, muhasebe kayıt, temmuz, VUK 115 seri nolu sirküler, form Bs, form Ba, KDV, muhtasar, damga vergisi, poşet beyannamesi, vergi levhası, fatura düzenleme, serbest meslek makbuzu, beş gün, yedi gün  

GİRİŞ

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Mali tatil her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dâhil) uygulanacaktır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden itibaren başlayacaktır. Bu durumda göre bu yıl mali tatil Temmuzun 1’inde başlayacaktır.

Kanımızca haziran ayının son gününün hafta sonuna rastlaması durumu göz önüne alınarak, haziran ayının sonuna kadar yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin mali tatil kapsamı dışında tutulması için ilk iş gününü izleyen günden itibaren mali tatil başlatılmıştır.

Bu duruma göre 2019 yılı için mali tatilin başlama tarihi 2 Temmuz, son günü ise 20 Temmuz olacaktır. Örneğin, mart 2019 dönemine ait e-defter beratlarının gönderilmesi için son gün 30 haziran 2019’dur. Bu tarihin hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle 1 temmuza uzayacaktır. Ancak bu hüküm gereği mali tatil kapsamına girmemektedir. 

Makalemizde yer alan bilgiler sadece bu yıla özgü olmadığından mali tatil uygulamasına ilişkin örneklerimiz 1-20 temmuz olarak ifade edilmiştir. Okuyucuların bahse konu örneklerimizi 2019 yılı için 2–20 temmuz olarak değerlendirmesi gerekmektedir.

5604 sayılı yasaya göre, gerçek ve tüzel kişi mükelleflere ilgili ödevlerinin malî tatil süresince işlemeyeceği belirtilirken, genel olarak yasada belirtilen ödevler için tatil süresinin bitiminden itibaren 7 günlük ek süre verilmektedir. Bu duruma göre, 5604 sayılı Yasada özel olarak ek süre getirilenler dışında kalan diğer ödevler sadece mali tatil süresi boyunca çalışmayacak; tatil bitimiyle birlikte yeniden çalışmaya durduğu yerden devam edecektir. Diğer taraftan, Yasada yer verilen işlemlerle ilgili olarak açıklık olmayan durumlarda, mali tatil uygulaması nedeniyle süre verilecek iş ve işlemlerin kapsamı ile malî tatil uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı’na yetki verilmiştir. Dolayısıyla, Yasanın uygulanmasıyla ilgili ayrıntılar için Maliye Bakanlığı’nın yayımlayacağı tebliğleri takip etmek gerekmektedir. Son günü (1-20 Temmuz) malî tatile rastlayan aşağıda belirtilen süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren “yedi gün” uzamış kabul edilecektir:

Bu hususlar ışığında 2019 yılı için 27 Temmuz Cumartesi gününe denk geldiği için VUK 18. madde kapsamında ilk iş gününe uzayacak ve 29 Temmuz olarak değerlendirilecektir. Makalemizin devamında 27 Temmuz olarak ifade ettiğimiz tarihlerin 2019 yılı için 29 Temmuz olarak dikkate alması doğru olacaktır.

Makalemizin sonunda daha önce benzerine rastlamadığımız mali tatil kavramını açıklayan önemli bir tablo ile bu karmaşık düzenlemeyi daha anlaşılır hale getirmeyi amaçlıyoruz.

MALİ TATİL NEDENİYLE UZAYAN SÜRELER

5604 sayılı Kanunun, birinci maddesi kapsamında mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beş ya da yedi gün uzayan süreleri, dört temel başlıkta düzenlenmiştir. Bahse konu temel başlıklar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Tablo 1: Mali Tatil Sebebiyle Uzayan Süreler

BEYANNAME VERME SÜRELERİ

5604 Sayılı Kanun madde 1 ile ‘Beyana dayalı tarhiyatta, kanuni süresinde verilmesi gereken beyannamelerin verilme sürelerinin uzayacağı’ hüküm altına alınmıştır. İlgili hükme göre mali tatil kapsamında beyana dayalı vergilerde beyan sürelerinin mali tatilin son gününden itibaren 5 ila 7 gün uzaması söz konusu olmaktadır. Bu duruma ilişkin sıkça karşılaşılan örneklere aşağıda yer verilmiştir.

Devamını Okumak İçin Tıklanıyınız

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor