Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi

Sosyal Güvenlik

Ahmet Metin AYSOY
27 Ocak 2013Ahmet Metin AYSOY
379OKUNMA

Mal temini ve danışmanlık hizmeti ihaleleri açısından ilişiksizlik belgesi

Bu yazımızda, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 90’ıncı maddesinde yer alan ilişiksizlik belgesi düzenlenmesini “piyasadan hazır halde alınıp satılan malın teslim işleri ile danışmanlık hizmetleri’’ açısından inceleyeceğiz. Konuyu maddeler halinde açıklayalım.

A) Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, ihale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların adreslerini 15 gün içinde SGK’ya bildirmekle yükümlüdürler.

B) İşveren hak edişleri, SGK’ya idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması kaydıyla ödenir. Kesin teminatları ise ihale konusu işle ilgili olarak SGK’ya borçlarının bulunmadığının tespit edilmesinden sonra iade edilir.

C) Piyasadan hazır halde alınıp satılan malın teslim işleri,

- Sosyal Güvenlik Kurumu prim ve idari para cezası borçlarının hak edişlerden mahsubu,

- Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik’in 4’üncü maddesinde, “Piyasadan hazır halde alınıp satılan mal” kavramı, “Projelendirme veya münhasıran bir talep üzerine üretimi yapılmayan malları ifade eder” şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanıma göre, mal teslim işinin, piyasadan hazır halde alınıp satılan mal olarak değerlendirilebilmesi için, bu malın, işe özel olarak üretilmeyip piyasada standart olarak seri imalatı yapılan bir mal olması, ayrıca projelendirilmemiş, işe göre şekillendirilmemiş bir mal olması ve idare için özel olarak imal edilmemiş bir mal olması gerekmektedir. İhale konusu iş, piyasadan hazır halde alınıp satılan malın temini ise bu iş, ihaleyi yapan kurum tarafından SGK’ya bildirilmez. Bu nedenle teminat iadesinde ilişiksizlik belgesi istenmez.

D) Danışmanlık hizmet ihaleleri ihaleli işin konusunun mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, her ölçekte imar planı, imar uygulama, ÇED raporu hazırlanması, plan, yazılım geliştirme, tasarım, teknik şartname hazırlanması, denetim ve kontrolörlük gibi teknik, mali, hukuki veya benzeri alanlarda hizmet alım işlerine yönelik olması halinde, devamlı işyeri dosyasından bildirimin bulunması ve işverenin ilgili dönemde kuruma borcunun olmaması, ihbar ve şüphe uyandıracak sebepler olmaması halinde, ayrıca bir incelemeye tabi tutulmaksızın ilişiksizlik belgesi verilir. İlişiksizlik belgesi verildikten sonra gerekirse inceleme yapılabilir. (SGK 4.2.2011 tarih 2011/13 genelge)

(Dünya Gazetesinde 19 Ocak 2013 tarihinde yayınlanmıştır.)

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor