Son Tüketiciler Adına Düzenlenen Faturalarda TC Kimlik Numarası Yazılmalı mıdır?

Hastanede, postanede, bankada, okulda yapılan günlük hayatımızdaki resmi/gayri resmî nitelikli pek çok işlem TC Kimlik numarası temelinde gerçekleşmektedir. Kapımıza bir kargo paketini teslim etmek üzere getiren görevli, teslimat makbuzuna paketi teslim alanın TC kimlik numarasını yazmadan paketi vermemekte veya bir mağazadan tüketici sıfatıyla yaptığımız alış verişe ilişkin fatura düzenlenmesi durumunda yine TC kimlik numarasını söyleme/belirtme dayatması ile karşı karşıya kalınmaktadır.

Şüpheli Alacaklarda Davanın Açıldığı Yıldan Sonraki Bir Yılda Karşılık Ayrılabilir mi?

Ticari hayattaki artan rekabet koşullarında gerçek ve tüzel kişilerin en önemli hedefi, satışlarını arttırmak ve piyasadaki rakiplerine rekabet üstünlüğü sağlamaktır. Ancak, finansal güçlükler ve ekonomik kriz sebebiyle alacakların tahsil edilmesinde zorluklarla karşılaşılmakta, söz konusu tahsilat sıkıntıları sebebiyle kimi zaman alacaklar tahsil edilemez noktaya gelmekte ve dava yolu ile çözülmeye çalışılmaktadır. Dava açılması aşamasına gelen söz konusu alacaklar için ise, karşılık ayrılmakta ve karşılık gideri olarak gelir tablosu hesaplarına intikal ettirilmektedir.

Bulut Bilişim (Cloud Computing) Gelirlerinin Tanınması, Muhasebeleştirilmesi ve Vergilendirilmesi

Bulut bilişim, sınırlı bir yönetim çalışmasıyla veya bir servis sağlayıcının desteğiyle hızlı bir biçimde tahsis edilebilen ve devreye sokulabilen, konfigürasyonu yapılabilir Bilişim Teknolojileri kaynaklarının (örn; ağlar, sunucular, depolama sistemleri, uygulamalar ve servisler) yer aldığı paylaşımlı bir havuza, kolay ve isteğe bağlı bir şekilde ağ üzerinden erişim sağlayan bir modeldir.

VERGİALGI, yeni e-konomi'nin bilgi paylaşım platformudur.