Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 3yeni e-konomi

Makaleler

Şirketlerde İnternet Sitesi Zorunluluğu

Söz konusu yönetmelik uyarınca internet sitesine ilişkin yükümlülüklerin kapsama dahil olan şirketler tarafından 1 Ekim tarihine kadar yerine getirilmesi gerekmektedir.

Mukteza Komedisi

Hukuk devletinin temellerinden bir tanesi de normlar hiyerarşisidir. Hans Kelsen tarafından hazırlanan normlar hiyerarşisi, normların hukuki sıralamasını yapmaktadır.

Bağımsız Denetçilikle İlgili Bazı Önemli Konular

Türk Ticaret Kanunu’nun yayınlanması, arkasından da 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kamu Gözetimi Kurumu’nun (KGK) kurulması ile bağımsız denetim ve bağımsız denetçiliğe ilişkin esaslar ve buna ilişkin düzenleme yetkisinin kimde olduğu konusu netlik kazanmış oldu.

Eski Köye Yeni Adet: İşyeri Kiralamalarında Gider Pusulası Düzenlenmeli mi?

268 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğiyle konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin, işyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracıların kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğu getirildiğini

Vadeli Çek Reeskonta Tabi Tutulabilecek

Vadeli çek konusu maliye ve vergi gündeminde uzun süre tartışılan bir konuydu. Tartışmanın odak noktasında yatan unsurlar şu birkaç cümle ile ifade ediliyordu. Çek bir senet değil ödeme aracıdır.

Sayıştay’ın Yetkilerinin Kısıtlanması Üstüne

Sayıştay’a kaldırabileceğinin çok üzerinde bir yük verildi. Üstelik bu model, INTOSAI (İç Kontrol Standartları Yüksek Denetim Kurumları Uluslararası Teşkilatı) uygulamaları ile de tam olarak örtüşmüyordu.

Vergi Müfettişliği ve Toplumsal Boşvermişlik Hali

Vergi Denetleme Kurulu yönetmeliğinde yapılan değişiklikle artık vergi müfettişliği giriş sınavına üniversitelerin mühendislik, eğitim, matematik, istatistik, fizik, kimya, biyoloji, fen bilimleri, fen ve teknoloji bölümü mezunları da girebilecekler.

Yüzde 5 Oranında I. Temettü Dağıtmak Zorunlu Hale Geldi

Yeni TTK ile bir taraftan pek çok yeni müessese getirilirken diğer taraftan geçmişte açık olmayan, yargısal içtihatlarla, idari düzenlemelerle ya da akademik yorumlarla giderilen tartışmalı konulara yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

İş Değiştiren Çalışanlar Dikkat: Beyanname vermeniz gerekebilir!

Bilindiği üzere, çalışanlar tarafından elde edilen ücret gelirlerinin vergileri işverenler tarafından çalışan adına vergi sorumlusu sıfatıyla vergi dairesine ödenmektedir. Elde edilen bu ücretin vergisi işveren tarafından ödendiği için, esas itibariyle çalışanın ayrıca vergi dairesine bir beyanname vermesine gerek yoktur.

Bilgi teknolojileri ve iletişim sektörünün çevre ve enerji verimliliğine etkisi

Teknoloji, üretim şeklini değiştirdiği gibi toplumların tüketim kalıplarını, alışkanlıklarını hatta bir bütün olarak yaşam şeklini de değiştirmektedir. Günümüz sanayisinde daha az hammadde ile daha fazla ürün elde etme, emek yoğun ya da sermaye yoğun bir alandan bilgi teknolojileri yoğun bir yapılanmaya hızlı bir geçiş söz konusudur. Aynı şekilde enerji üretim ve dağıtımında, ulaşım (otomotiv, gemi ve uçak sanayi) sektöründe Bilgi Teknolojileri ve İletişim (BTİ) sektörünün önemi gittikçe artmaktadır.

Stajyer Öğrenci Çalıştırılması

10 ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları personel sayısının en az %5, en fazla %10’u kadar stajyer öğrenci çalıştırmak zorundadırlar. Kesirler tama iblağ olunur. 10’dan az işçi çalıştıran yerler için stajyer çalıştırmak ihtiyaridir.

OECD Bünyesinde Yeni Bir Müessese: Sınır Ötesi Vergi Müfettişleri

Mayıs 2012’de Cape Town, Güney Afrika’da toplanan OECD Vergi ve Kalkınma Birimi[1], gelişmekte olan ülkelerin vergi sistemlerini daha adil ve etkin hale getirmelerine yardımcı olmak amacıyla “Sınır Ötesi Vergi Müfettişleri” kavramını duyurmuş ve bu kapsamda OECD tarafından 2013 yılının sonunda faaliyete geçmesi planlanan bağımsız bir kurum kurulacağı haberini vermiştir.

Halka Açık Şirketlere Özgü Vergi Teşvikleri Yoluyla Halka Açılmaların Özendirilmesi

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 3’üncü maddesi uyarınca halka açık anonim ortaklık, hisse senetleri halka arz edilmiş olan veya arz edilmiş sayılan anonim ortaklıklardır. Aynı Kanun’un 11’inci maddesinde de, pay sahibi sayısı 250’yi aşan anonim ortaklıkların hisse senetlerinin halka arz olunmuş sayılacağı ve bu ortaklıkların halka açık anonim ortaklık hükümlerine tabi olacağı kurala bağlanmıştır.

Tobin Vergisi

1970’li yılların başında Bretton Wood Sistemi’nin çöküşü sonrasında dünyada hızlanan finansal serbestleşme süreci, son yıllarda önemli ölçüde etkisi hissedilen ve daha çok kısa vadeli spekülatif hareketler sonucunda doğan finansal krizleri de beraberinde getirmiştir.

ABD Uygulamasında Satış Vergilerinde Vergi Tatili

Herhangi bir sektör ya da gerçek kişi grubu üzerinde vergi yükünü arttıran herhangi bir uygulama yapılması durumunda vergilerin dolaylı ve dolaysız etkilerinin, harcamalar, yatırım kararları ve üretim kararları üzerinde etkili olduğu görülmektedir.

Yeni Vergi Yasası Neler Getiriyor?

Yeni Vergi Kanununu Değişiklikleri Neler Getiriyor?