Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Kitaplar

24 Aralık 2014
1818OKUNMA

Maddi Zararın Hesaplanması ve Ekonomik Analiz (Adli Ekonomi)

Namık Kemal UYANIK

Yaklaşım Yayınları, 807 Sayfa, 1. Hamur Kağıt, Lüks Kapak, Temmuz 2010 Baskı

Maddi zararın hesaplanması ve tazminat tutarının tespiti konularında ilk ve tek eser.
E. Maliye Başmüfettişi ve Gelir İdaresi E. Daire Başkanı Namık Kemal Uyanık tarafından kaleme alınan eser, alanında çok önemli bir boşluğu dolduruyor.İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM
HUKUK VE EKONOMİ 
1. GİRİŞ25
2. HUKUK VE EKONOMİ27
2.1. HUKUK VE EKONOMİNİN ETKİLEŞİMİ27
2.2. KÜRESELLEŞMENİN HUKUK VE EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ33
3. TİCARİ ANLAŞMAZLIKLAR VE MADDİ ZARAR37
3.1. TİCARİ FAALİYETLERİN AMACI37
3.2. TİCARİ FAALİYETLER VE ANLAŞMAZLIKLAR  38
3.2.1. Sözleşmelerden Kaynaklanan Ticari Anlaşmazlıklar39
3.2.2. Haksız Fiil ve Eylemlerden Kaynaklanan Ticari Anlaşmazlıklar41
3.2.3. Özel Sektör ve Devletlerarasındaki İlişkilerden Kaynaklanan Ticari Anlaşmazlıklar            42
4. MADDİ ZARAR VE EKONOMİK ANALİZ42
4.1. MADDİ ZARARIN HESAPLANMASINDA EKONOMİK ANALİZİN ÖNEMİ42
4.1.1. Dava Açılmadan Önce Yapılacak Ekonomik Analiz43
4.1.2. Maddi Zararın Hesaplanmasında Ekonomik Analiz44
4.1.3. Sözleşme ve Fiillerin Değerlendirilmesinde Ekonomik Analiz46
4.1.4. Dava Sürecinde Anlaşmazlığın Çözümünde Ekonomik Analiz48
4.1.5. Uzmanlık Bilgisi Gerektiren Davalar Nedeniyle Yapılan Ekonomik Analiz49
4.2. PİYASA DIŞI DEĞERLEME METOTLARI VE EKONOMİK ANALİZ51
4.3. MADDİ ZARARIN HESAPLANMASI VE EKONOMİK ANALİZİN ÖNEMİNİ VURGULAYAN TÜRK YARGI KARARLARI     52
4.4. EKONOMİK ANALİZ YAPACAK UZMANIN ÖZELLİKLERİ56
İKİNCİ BÖLÜM
MADDİ ZARAR VE TAZMİNAT
1. SORUMLULUK HUKUKU VE MADDİ TAZMİNAT59
1.1. HAKSIZ FİİL59
1.2. ZARAR59
1.3. UYGUN İLLİYET BAĞI60
1.4. KUSUR60
1.5. HUKUKA AYKIRILIK60
2. MADDİ ZARAR ÇEŞİTLERİ61
2.1. FİİLİ ZARAR VE YOKSUN KALINAN KAR62
2.2. DOĞRUDAN VE DOLAYLI ZARAR62
2.3. DOLAYLI ZARAR-YANSIMA ZARAR63
2.4. ÖZET TABLO63
3. HAKSIZ FİİLLERDEN KAYNAKLANAN MADDİ ZARAR 63
3.1. MADDİ ZARAR TANIMI63
3.2. MADDİ ZARAR VE MALVARLIĞI65
3.3. MALVARLIĞININ AZALMASI VEYA ARTIŞININ ENGELLENMESİ66
3.3.1. Genel Açıklama66
3.3.2. Şirketler Açısından Malvarlığının Azalışı veya Artışın Engellenmesi68
3.3.3. Malvarlığı Azalışının veya Artışının Engellenmesinin İrade Dışı Oluşumu ..69
4. SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN MADDİ ZARAR70
4.1. ULUSLAR ARASI UYGULAMA  70
4.2. TÜRK BORÇLAR HUKUKUNDA SÖZLEŞME SORUMLULUĞU VE MADDİ ZARAR .71
5. MADDİ ZARARIN HESAPLANMASI, YÖNTEMLERİ VE DENKLEŞTİRME73
5.1. MADDİ ZARARIN HESAPLANMA İLKELERİ73
5.2. MADDİ ZARARIN HESAPLANMASI YÖNTEMLERİ VE YAKLAŞIMLARI74
5.2.1. Mallara İlişkin Maddi Zararın ‘Objektif’ ve ‘Subjektif’ Yöntemlerle Hesaplanması               75
5.2.1.1. Objektif Hesaplama Metodu75
5.2.1.2. Subjektif Hesaplama Metodu76
5.2.2. Uluslar Arası Sözleşmeler Açısından ‘Somut’ ve ‘Soyut’ Hesaplanması Yaklaşımları         77
5.2.3. Zarar Görenin Maddi Zararı veya Zarar Verenin Kazancı Yaklaşımları İle Hesaplama          78
5.2.3.1. Davacının Maddi Zararını Esas Alan Yaklaşım78
5.2.3.2. Davalının Maddi Kazancını Esas Alan Yaklaşım78
5.3. MADDİ ZARAR VE DENKLEŞTİRME79
6. MADDİ TAZMİNAT80
6.1. HAKSIZ FİİLLERDEN KAYNAKLANAN MADDİ TAZMİNAT80
6.1.1. Genel Olarak80
6.1.2. Zarar ve Tazminat Tutarından İndirim 82
6.2. SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN MADDİ TAZMİNAT85
6.2.1. Sözleşmeler ve Tazminat85
6.2.1.1. Beklenti Kuramı86
6.2.1.2. Güven Kuramı87
6.2.1.3. Eski Hale Getirme Kuramı88
6.2.1.4. Sözleşmede Yeralan Hükümlerin Uygulanması88
6.2.2. Hukuk Sistemleri ve Sözleşmeden Kaynaklanan Tazminat Düzenlemeleri .89
6.2.2.1. Ortak Hukuk Sistemi89
6.2.2.2. Sivil Hukuk Sistemi91
6.2.2.3. Türk Borçlar Hukukunda Sözleşmesel Tazminat92
7. MADDİ ZARARI İSPAT KÜLFETİ VE BİLİRKİŞİ93
7.1. İSPAT KÜLFETİ VE İSPAT VASITALARI93
7.2. BİLİRKİŞİ98
8. MADDİ TAZMİNAT VE FAİZ100
8.1. GENEL BİLGİ100
8.2. TÜRKİYE UYGULAMASI120
8.2.1. Adli Yargıda Tazminat Faizi Uygulaması102
8.2.2. İdari Yargı Kararlarında Tazminata Uygulanacak Faiz110
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YOKSUN KALINAN KAR VE HESAPLAMA METOTLARI
1. YOKSUN KALINAN KAR VE ZARAR DÖNEMİ120
1.1. YOKSUN KALINAN KAR122
1.2. ZARAR DÖNEMİ124
1.3. ZARAR HESAPLANMASINDA ESAS ALINACAK TARİH VE ZARAR DÖNEMİ126
1.4. GELECEKTE YOKSUN KALINACAK KAR’LARIN HESAPLANACAĞI DÖNEMİN TESPİTİ   129
2. FAALİYETİN SEKTEYE UĞRAMASI VE YOKSUN KALINAN KAR130
3. YOKSUN KALINAN KAR’LARIN TAZMİNİNDE ARANAN KANUNİ UNSURLAR 134
3.1. İLLİYET BAĞI KURALI134
3.2. MAKUL KESİNLİK KURALI135
3.3. ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK KURALI136
4. YOKSUN KALINAN KAR’IN HESAPLANMASINDA ESAS ALINACAK MUHASEBE BİLGİLERİ           136
5. NAKİT AKIMLARI KULLANILARAK YOKSUN KALINAN KAR’IN HESAPLANMASI139
6. SATIŞ GELİRLERİ KULLANILARAK YOKSUN KALINAN KAR’IN HESAPLANMASI.140
6.1. BELLİ SATIŞ KALEMLERİNİN KAYBEDİLMESİ NEDENİYLE YOKSUN KALINAN KAR’LAR               140
6.2. YOKSUN KALINAN SATIŞ GELİRLERİNİN TAHMİN EDİLMESİ YOLUYLA YOKSUN KALINAN KAR’IN HESAPLANMASI               140
6.3. YOKSUN KALINAN KAR’IN HESAPLANMA AŞAMALARI142
7. YOKSUN KALINAN KAR HESAPLAMA YAKLAŞIMLARI145
7.1. ÖNCESİ VE SONRASI YAKLAŞIMI145
7.2. ZARAR VEREN OLAY OLMASAYDI YAKLAŞIMI147
7.3. SEKTÖR VEYA KARŞILAŞTIRILABİLİR EMSAL ŞİRKET YAKLAŞIMI 150
7.4. PİYASA PAYI YAKLAŞIMI152
7.5. YENİ KURULMUŞ ŞİRKETLERİN YOKSUN KALINAN KAR’LARININ HESAPLANMASI153
8. GELİR VEYA NAKİT AKIMLARINI TAHMİN METOTLARI154
8.1. HAREKETLİ ORTALAMA METODU156
8.2. AĞIRLIKLI ORTALAMA METODU157
8.3. TREND-EĞİLİM TEMELLİ REGRESYON ANALİZİ158
8.4. DÜZENSİZ SERİLERİ DÜZELTME METOTLARI159
9. GELECEKTE YOKSUN KALINAN KAR’LARA İLİŞKİN TAZMİNATLARIN İSKONTO EDİLMESİ GEREKLİLİĞİ 160
9.1. YOKSUN KALINAN KAR’LARIN İSKONTO EDİLMESİNİN NEDENLERİ161
9.2. YOKSUN KALINAN KAR’LARIN İSKONTO EDİLMESİNDE KULLANILAN ORANLAR162
9.3. İSKONTO ORANININ BELİRLENMESİNDE DİKKATE ALINMASI GEREKEN DİĞER FAKTÖRLER   170
9.4. RİSKSİZ İSKONTO ORANI UYGULANABİLİR Mİ?171
9.5. RİSK PRİMİ NASIL BELİRLENMELİDİR?172
10. YOKSUN KALINAN KAR VE ŞİRKET DEĞERİ 174
10.1. YOKSUN KALINAN KAR VE ŞİRKET DEĞERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ174
10.2. YOKSUN KALINAN KAR VE ŞİRKET DEĞERİNİN BİRLİKTE TALEP EDİLMESİ176
10.3. YOKSUN KALINAN KAR’IN ŞİRKET DEĞERİNDEN BÜYÜK OLMASI177
10.4. ŞİRKET DEĞERLEME178
10.4.1. İskonto Edilmiş Nakit Akımları Yöntemi180
10.4.2. Kapitalizasyon Yöntemi182
11. GEÇMİŞ DÖNEM ZARARLARI VE YOKSUN KALINAN KAR’LAR ARASINDAKİ İLİŞKİ186
12. YOKSUN KALINAN KAR’LARA YÖNELİK TÜRKİYE UYGULAMASI VE BAZI YARGI KARARLARI   187
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
HAKSIZ REKABET VE MADDİ ZARAR
1. GİRİŞ195
2. TÜRK TİCARET KANUNU VE HAKSIZ REKABET196
2.1. HAKSIZ REKABETE YOLAÇAN FİİLLER196
2.2. HAKSIZ REKABET HALİNDE HUKUK VE CEZA DAVALARI197
2.3. MADDİ TAZMİNAT VE KAMUYA DUYURU199
2.3.1. Maddi Zarar ve Hesaplanması 199
2.3.2. Hükmün İlanı - Kamuya Duyuru Giderleri201
3. İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ201
4. BAZI YARGITAY KARARLARI203
BEŞİNCİ BÖLÜM
GAYRİMADDİ VARLIKLAR VE MADDİ ZARAR
(FİKRİ VE SINAİ HAKLAR)
1. GENEL BİLGİ209
2. GAYRİMADDİ VARLIKLARLA İLGİLİ OLARAK TÜRK VERGİ KANUNLARINDA YER ALAN DÜZENLEMELER 212
2.1. GELİR VERGİSİ KANUNU212
2.2. VERGİ USUL KANUNU214
2.3.  KURUMLAR VERGİSİ KANUNU215
3. GAYRİMADDİ VARLIKLARA İLİŞKİN OECD TRANSFER FİYATLANDIRMA REHBERİNDE YER ALAN BİLGİLER          216
3.1. TİCARİ GAYRİ MADDİ MALLAR217
3.2. PAZARLANAN GAYRİ MADDİ MALLAR217
3.3. HER İKİ ÖZELLİĞİ DE TAŞIYAN GAYRİMADDİ MALLAR218
4. GAYRİMADDİ VARLIKLAR VE MUHASEBE218
4.1. TÜRK MUHASEBE SİSTEMİ VE GAYRİMADDİ VARLIKLAR 218
4.2. ULUSLAR ARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI VE GAYRİ MADDİ VARLIKLAR          221
5. TRANSFER FİYATLANDIRMA DÜZENLEMELERİ İLE MADDİ ZARAR HESAPLAMALARI İLİŞKİSİ   224
5.1. GAYRİMADDİ MALLARIN TRANSFERİ İÇİN YAPILAN SÖZLEŞMELER224
5.2. EMSAL BEDELİN HESAPLANMASI225
5.3. MADDİ ZARAR HESAPLAMALARI VE TRANSFER FİYATLANDIRMA DÜZENLEMELERİNE GÖRE LİSANS BEDELİNİN BELİRLENMESİ227
6. GEÇERLİLİK SÜRESİ VE TAHMİNİ KALAN FAYDALI SÜRE230
ALTINCI BÖLÜM
PATENT TECAVÜZÜ VE MADDİ ZARAR
1. GİRİŞ234
1.1. PATENTLER VE İŞ METOTLARI236
1.2. REKABETİN KORUNMASI VE PATENT KANUNU İLİŞKİSİ237
2. PATENT DEĞERLEME YÖNTEMLERİ239
2.1. İSKONTO EDİLMİŞ NAKİT AKIMI YÖNTEMİ239
2.2. LİSANS BEDELİNDEN KURTULMA YÖNTEMİ243
3. MADDİ ZARAR VE ABD UYGULAMASI244
3.1. YERLEŞMİŞ LİSANS BEDELİ YOLUYLA ZARARIN HESAPLANMASI245
3.2. MAKUL LİSANS BEDELİ YOLUYLA ZARARIN HESAPLANMASI246
3.2.1. İstekli Alıcı ve Satıcı Varsayımıyla Patent Lisans Değerinin Hesaplanması247
3.2.2. Kar Paylaşımı Yöntemi (% 25 Kuralı)251
3.2.3. Benzer Teknolojik Patentlerle Karşılaştırma Yöntemi252
3.3. LİSANS BEDELİNİN HESAPLANMASINDA KULLANILAN İSPAT ARAÇLARI253
4. YOKSUN KALINAN KAR’IN HESAPLANMASI254
4.1. YOKSUN KALINAN SATIŞLAR NEDENİYLE YOKSUN KALINAN KAR’IN HESAPLANMASI VE İSPAT              255
4.2. FİYAT DÜŞÜŞÜ NEDENİYLE YOKSUN KALINAN KAR’IN HESAPLANMASI258
4.3. FİYAT DÜŞÜŞÜ VE SATIŞ AZALIŞI NEDENİYLE YOKSUN KALINAN KAR’IN BİRLİKTE HESAPLANMASI      258
5. TÜRKİYE UYGULAMASI262
5.1. PATENTTEN DOĞAN HAKLARIN KAPSAMI VE TECAVÜZ SAYILAN FİİLER263
5.2. PATENTTEN DOĞAN HAKLARIN KAPSAMI266
5.3. ZARARI TAZMİNLE YÜKÜMLÜ KİŞİLER268
5.4. MADDİ ZARAR VE TÜRLERİ268
5.4.1. Fiili Zararlar269
5.4.2. Yoksun Kalınan Kazanç ve Hesaplanması269
5.4.2.1. Patent Sahibinin Patenti Kullanması İle Elde Edebileceği Muhtemel Gelire Göre Maddi Zarar 270
5.4.2.2. Patentten Doğan Hakka Tecavüz Edenin Patent Konusu Buluşu Kullanmakla Elde Ettiği Kazanca Göre Maddi Zarar270
5.4.2.3. Lisans Bedeline Göre Maddi Zarar271
6. YOKSUN KALINAN KAZANCIN ARTIRIMI273
7. TAZMİNATIN İNDİRİLMESİ274
8. BULUŞUN İTİBAR KAYBI NEDENİYLE UĞRANILAN ZARAR275
9. KAMUYA DUYURU GİDERLERİ VE HÜKMÜN İLANI276
10. İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ276
11. YETKİLİ MAHKEME VE ZAMANAŞIMI276
12. PATENT DEĞERİNİN HESAPLANMASINI GEREKTİREN DİĞER DAVALAR277
12.1. PATENT İSTEME HAKKININ GASPI NEDENİYLE PATENT DEĞERİNİN HESAPLANMASINI GEREKTİREN DAVALAR               277
12.2. TEKEL HAKKI NEDENİYLE PATENT DEĞERİNİN HESAPLANMASINI GEREKTİREN DAVALAR   278
12.3. ZORUNLU LİSANS NEDENİYLE PATENT DEĞERİNİN HESAPLANMASINI GEREKTİREN DAVALAR          279
12.4. HAKKIN DEVRİ VE HÜKÜMSÜZLÜĞÜN ETKİSİ NEDENİYLE PATENT DEĞERİNİN HESAPLANMASI          280
12.5. ÇALIŞANLARIN BULUŞLARI VE PATENT BEDELİNİN HESAPLANMASI DAVALARI281
12.6. PATENT SAHİBİNİN LİSANS VERME TEKLİFİ NEDENİYLE PATENT DEĞERİNİN HESAPLANMASI            284
12.7. İNHİSARİ LİSANS SAHİBİNİN DAVA AÇMASI HALİNDE TAZMİNAT HESAPLANMASI DAVALARI                 285
12.8. GİZLİ PATENTLERDE DEĞER HESAPLANMASI  285
12.9. PATENTE TECAVÜZÜN MEVCUT OLMADIĞI HAKKINDA DAVA VE ŞARTLARI..286
13. YARGI KARARLARI286
YEDİNCİ BÖLÜM
TİCARİ MARKA VE MADDİ ZARAR
1. GENEL BİLGİ295
2. TİCARİ MARKA VE BRAND FARKI İLE DEĞERLEME NEDENLERİ298
3. TİCARİ MARKA DEĞERLEME METOTLARI299
3.1. MALİYET METODU300
3.2. PİYASA DEĞERİ (FİYAT PRİMİ) METODU300
3.3. İSİM HAKLARINDAN (LİSANSTAN) KURTULMA METODU300
4. EKONOMİK KULLANIM METODU302
4.1. EKONOMİK KULLANIM-TARİHİ GELİRLER YAKLAŞIMI302
4.2. EKONOMİK KULLANIM-GELECEK GELİRLER YAKLAŞIMI303
5. MARKA TECAVÜZÜ VE ABD UYGULAMASI305
5.1. GENEL BİLGİ305
5.1.1. Yoksun Kalınan Kar’lar305
5.1.2. Makul Lisans Bedeli308
5.1.3. Kamuya Duyuru Giderleri308
5.1.4. Tazminatın Davalının Kar’ından Hesaplanması309
5.1.5. Giderler ve Avukat Ücretleri310
5.2. ABD VE KANADA MAHKEME KARARI ÖRNEKLERİ310
5.2.1. Toys “R” Us Şirketi ve Geoffrey Şirketi İle Richard Feınberg Davası310
5.2.2. Louıs Vuıtton Malletıer S.A. And Louıs Vuıtton Canada, Inc. İle Lin Pi-Chu Yang  K2 Fashıons Davası        312
6. SAHİP OLMADIĞI TİCARİ MARKAYA YAPILAN GİDERLER VE OECD REHBERİ315
7. TÜRKİYE UYGULAMASI319
7.1. TİCARİ MARKA319
7.2. MARKANIN KORUMA KAPSAMI, TECAVÜZ VE TAZMİNAT HÜKÜMLERİ320
7.3. MARKA SAHİBİNİN HAKLARI VE YAPABİLECEĞİ TALEPLER323
7.4. MARKA TECAVÜZÜ İLE OLUŞAN ZARARI TAZMİNLE YÜKÜMLÜ KİŞİLER324
7.5. MADDİ ZARAR VE TÜRLERİ325
7.6. FİİLİ ZARARLAR 326
7.7. YOKSUN KALINAN KAZANÇ 326
7.8. YOKSUN KALINAN KAZANCI HESAPLAMA YÖNTEMLERİ327
7.9. YOKSUN KALINAN KAZANCIN ARTIRIMI329
7.10. TAZMİNATIN AZALTIMI330
7.11. MARKANIN İTİBARINDA AZALMA NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN ZARAR VE TAZMİNAT               330
7.12. MADDİ ZARARIN İSPAT KÜLFETİ VE ŞARTLARI  331
7.13. ZARAR DÖNEMİ333
7.14. İHTİYATİ TEDBİR VE GÜMRÜKLERDE ELKOYMA TALEPLERİ333
7.15. YETKİLİ MAHKEME VE ZAMANAŞIMI334
7.16. MARKA İLE İLGİLİ DİĞER DAVA TÜRLERİ335
7.16.1. Lisans Alanın Dava Açması ve Şartları335
7.16.2. Marka Hakkına Tecavüzün Olmadığı Hakkında Dava ve Şartları335
7.16.3. Markanın Hükümsüzlüğü Davaları ve Enstitü Kararlarına İtiraz335
8. BAZI YARGI KARARLARI336
SEKİZİNCİ BÖLÜM
ENDÜSTRİYEL TASARIM VE MADDİ ZARAR
1. GİRİŞ375
2. TÜRKİYE UYGULAMASI375
2.1. AMAÇ, KAPSAM VE TASARIM HAKKI375
2.2. TASARIM HAKKINA TECAVÜZ SAYILAN FİİLLER VE CEZALAR376
2.3. TASARIM SAHİBİNİN TALEPLERİ VE HUKUK DAVALARINDA YETKİLİ MAHKEME379
2.4. TAZMİNAT İSTENEBİLECEK VE İSTENEMEYECEK KİŞİLER380
2.5. YOKSUN KALINAN KAZANÇ380
2.6. YOKSUN KALINAN KAZANCIN ARTIRIMI VE TAZMİNATIN İNDİRİLMESİ381
2.7. ZAMANAŞIMI VE İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ381
3. YARGI KARARLARI382
DOKUZUNCU BÖLÜM
TELİF HAKLARI VE MADDİ ZARAR
1. GENEL BİLGİ387
2. TELİF HAKLARININ DİĞER ANLAŞMAZLIKLARLA İLİŞKİSİ389
2.1. TELİF HAKLARI VE ÇALIŞANLARIN REKABET ETMEME SÖZLEŞMELERİ389
2.2. TELİF HAKLARI İLE SÖZLEŞMESEL SORUMLULUK VE TİCARİ SIR390
2.3. TELİF HAKLARI VE HAKSIZ REKABET VE REKABETİN KORUNMASI391
2.4. BİLGİSAYAR PROGRAMLARI VE İNTERNET ALAN ADLARI392
3. ESER DEĞERLEME METOTLARI393
3.1. MALİYET ANALİZİ METODU393
3.2. PİYASA METODU396
3.3. GELİR METODU397
4. MADDİ ZARAR VE YOKSUN KALINAN KAR HESAPLAMA YÖNTEMLERİ400
4.1. ÖNCESİ VE SONRASI METODU401
4.2. OLAY OLMASAYDI METODU401
4.3. GERÇEK MALİYET VEYA FIRSAT MALİYETİ METODU402
5. TELİF HAKLARI TAZMİNATINDA ABD UYGULAMASI403
6. TÜRKİYE UYGULAMASI404
6.1. GENEL BİLGİ404
6.2. FİKİR VE SANAT ESERLERİNİN ÇEŞİTLERİ VE ESER SAHİBİ405
6.3. ESER SAHİBİNİN HAKLARI VE SÜRELER407
6.4. SÖZLEŞME VE TASARRUFLAR408
6.5. HUKUK DAVALARI409
6.5.1. Tecavüzün Ref’i ve Men’i Davaları409
6.5.2. Maddi Tazminat Davası410
6.5.3. Maddi Tazminatın Hesaplanma Yöntemleri412
6.5.4. Maddi Tazminatın ve Temin Edilen Kar’ın Verilmesinin Birlikte Uygulanması415
6.6. DİĞER TAZMİNAT DAVALARI417
6.6.1. Salahiyetin Mevcut Olmaması Halinde Tazminat Davası417
6.6.2. Cayma Hakkı ve Tazminat Davası417
6.6.3. Müşterek Eser Sahiplerinden Birinin Ölümü Halinde Eser Bedelinin Tespiti418
6.7. YETKİLİ MAHKEME VE İHTİYATİ TEDBİRLER418
6.8. HÜKMÜN İLANI VE DÜZELTME İLANLARI419
6.9. ESER DIŞI YAPITLAR ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR420
7. BAZI YARGI KARARLARI421
ONUNCU BÖLÜM
TİCARİ SIR VE MADDİ ZARAR
1. TİCARİ SIRLAR464
2. ABD UYGULAMASI467
3. ÇALIŞANLARIN REKABET ETMEME SÖZLEŞMELERİ469
3.1. GİRİŞ469
3.2. ÇALIŞANLARIN SÖZLEŞME İHLALİ VE MADDİ ZARAR HESAPLAMA YÖNTEMLERİ470
3.3. ABD UYGULAMASI471
3.4. TÜRKİYE UYGULAMASI472
3.4.1. Sözleşme Düzenlenmesi472
3.4.2. Sözleşme Hükümlerinin İhlali Ve Maddi Zarar473
4. BAZI YARGI KARARLARI474
5. MÜŞTERİLERİN ÇALINMASI VE MADDİ ZARAR485
5.1. MÜŞTERİ LİSTELERİ VE MARKA İLİŞKİSİ485
5.2. MÜŞTERİ LİSTELERİNİN DEĞERLERİNİN HESAPLANMASI487
5.2.1. Piyasa Yaklaşımı487
5.2.2. Maliyet Yaklaşımı488
5.2.3. Gelir Yaklaşımı488
5.2.4. Virgin Mobile489
5.2.5. Rac490
5.3. MÜŞTERİLERİN ÇALINMASI VE MADDİ ZARAR490
5.4. MÜŞTERİLERİN ÇALINMASI VE TÜRKİYE UYGULAMASI492
ONBİRİNCİ BÖLÜM
SİGORTA TAZMİNATLARI VE MADDİ ZARAR
1. GİRİŞ493
2. ABD UYGULAMASI493
3. TÜRKİYE UYGULAMASI VE ALTERNATİF BİR ÖNERİ496
ONİKİNCİ BÖLÜM
REKABETİN KORUNMASI VE MADDİ ZARAR
1. GİRİŞ499
2. MADDİ ZARAR VE HESAPLAMA YÖNTEMLERİ504
2.1. MADDİ ZARAR VE TAZMİNAT ESASLARI504
2.2. MADDİ ZARAR HESAPLAMA YÖNTEMLERİ 506
2.2.1. Zarar Hesaplama Metotlarının Sınıflandırılması506
2.2.1.1. Karşılaştırma Temelli Metot ve Modeller507
2.2.1.2. Finansal Analiz Temelli Model ve Metotlar508
2.2.1.3. Piyasa Yapısına Dayanan Model ve Metotlar508
2.2.1.4. Aşırı Fiyatların Yansıtılmasının Ayrıştırılması510
2.2.2. Metotların Uygulanma Aşamaları510
2.2.2.1. Birinci Aşama Olay Olmasaydı Neler Olacağının Ortaya Konulduğu Aşamadır           510
2.2.2.2. İkinci Aşama Zarar Tutarının Hesaplandığı Aşamadır511
3. BAZI REKABET İHLALLERİNDE ZARARIN HESAPLANMASI VE MODELLERİN UYGULANMASI      511
3.1. AŞIRI FİYATLAMA-FAZLADAN ÖDENEN FİYAT VE DÜŞÜK FİYATLAMA512
3.2. YOKSUN KALINAN KAR513
3.3. FİYAT ANLAŞMALARI (KARTEL) VE MADDİ ZARARIN HESAPLANMASI514
3.4. YIKICI FİYATLAMA VE MADDİ ZARARIN HESAPLANMASI516
4. TÜRKİYE UYGULAMASI520
4.1. REKABETİN KORUNMASI HAKINDA KANUN520
4.2. REKABETE AYKIRI İŞLEMLER522
4.3. REKABETİN SINIRLANMASININ ÖZEL HUKUK ALANINDAKİ SONUÇLARI525
4.3.1. Tazminat Hakkı525
4.3.2. Tazminat Hakkı ve Maddi Zararın Hesaplanması528
4.3.3. İspat Külfeti531
4.3.3. Özel Hukuka İlişkin Hükümlerin Uygulanmasında Rekabet Kurulu İle Genel Mahkemeler Arasındaki İlişki   531
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÇEVRE KİRLİLİĞİ TAZMİNAT DAVALARI
1. ABD UYGULAMASI533
2. TÜRKİYE UYGULAMASI534
ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
PARA BORÇLARINDA TEMERRÜT HALİ VE MUNZAM ZARAR
1. ALACAKLARIN TAHSİLİNİN ÖNEMİ VE AVRUPA BİRLİĞİ DİREKTİFİ 536
2. BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ VE MUNZAM ZARAR537
2.1. BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ537
2.2. MUNZAM ZARAR VE ÇEŞİTLERİ538
2.2.1. Munzam Zarar538
2.2.2. Munzam Zarar Çeşitleri541
2.2.2.1. Yoksun Kalınan Kar’lar541
2.2.2.2. Munzam Zararın Malvarlığı Azalışı Şeklinde Gerçekleşmesi541
2.2.2.3 Munzam Zararın Borçlunun Temerrüdü Nedeniyle Malvarlığı Artışının Engellenmesiyle Gerçekleşmesi542
2.2.2.4. Borçlunun Temerrüdü Nedeniyle Katlanılan Fiili Giderler ve Dava Giderleri              543
3. MUNZAM ZARARIN HESAPLANMASI VE EKONOMİK ANALİZ543
4. MUNZAM ZARARIN İSPATI545
5. MUNZAM ZARAR VE TAZMİNAT TUTARI BELİRLENMESİ553
ONBEŞİNCİ BÖLÜM
TEK YETKİLİ SATICILIK VE ACENTE SÖZLEŞMELERİNİN FESHİ VE MADDİ ZARAR
1. TEK YETKİLİ SATICILIK SÖZLEŞMELERİ  555
2. ÜRETİM - SATIŞ SÜRECİNİN EKONOMİK ANALİZİ VE YETKİLİ SATICILIK560
3. YABANCI ÜLKELERDEKİ TÜKETİCİLERE ULAŞMA YÖNTEMLERİ562
4. YABANCI BİR ÜLKEDE BAĞIMLI ŞİRKETLE PAZARLAMA SATIŞ FAALİYETİNDE BULUNMANIN RİSKLERİ               565
5. ÜRETİCİ ŞİRKETLERİN YABANCI BİR ÜLKEDE TEK YETKİLİ SATICILARLA ÇALIŞMASININ AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI566
5.1. ÜRETİCİ ŞİRKETLERİN TEK YETKİLİ SATICILARLA ÇALIŞMASININ AVANTAJLARI566
5.2. ÜRETİCİ ŞİRKETLERİN TEK YETKİLİ SATICILARLA ÇALIŞMASININ DEZAVANTAJLARI                568
6. ÜRETİCİ AÇISINDAN TEK YETKİLİ SATICI SEÇİMİNDE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR           571
7. TEK YETKİLİ SATICI AÇISINDAN DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR574
8. ÜRETİCİLERİN TEK YETKİLİ SATICI İLE DEVAM ETME VEYA DİĞER YÖNTEMLERE GEÇİŞ HALİNDE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR577
9. MADDİ ZARAR DÖNEMİ, HESAPLAMA METOTLARI VE ULUSLARARASI UYGULAMALAR                579
10. TEK YETKİLİ SATICILIK SÖZLEŞMELERİ KONUSUNDA ÖRNEK YARGITAY KARARLARI             587
11. TEK YETKİLİ SATICILIK SÖZLEŞMELERİ VE VİYANA SÖZLEŞMESİ594
12- ACENTE PORTFÖY TAZMİNATI596
12.1. ACENTENİN NİTELİKLERİ, HAKLARI, YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BORÇLARI596
12.2. ACENTELİĞİN SON BULMASI VE MÜŞTERİ TAZMİNATINA YÖNELİK YARGITAY KARARI           597
12.3. YETKİLİ SATICI VE ACENTELARIN MÜŞTERİ TAZMİNATINA YÖNELİK TTK KANUN TASARISI  600
12.4. AVRUPA BİRLİĞİNDE ULUSLARARASI TİCARİ ACENTE SÖZLEŞMELERİ VE ULUSLARARASI TAHKİM    604
ONALTINCI BÖLÜM
İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ VE MADDİ ZARAR 
1. GENEL BİLGİ606
2. İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ GELİR VE GİDERLERİ İLE MUHASEBE KAYITLARI608
2.1. SÖZLEŞME GELİRİ609
2.2. SÖZLEŞME MALİYETLERİ/GİDERLERİ610
2.3. SÖZLEŞME GELİR VE GİDERLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ612
2.4. BEKLENEN ZARARLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ615
3. TAHAKKUK ESASI VE VERGİLENDİRME615
4. İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN MADDİ ZARAR VE TAZMİNAT616
5. AYIPLI İNŞAATLARDA MADDİ ZARARIN HESAPLANMASINDA ABD UYGULAMASI627
6. TÜRKİYE UYGULAMASI629
ONYEDİNCİ BÖLÜM
MENKUL KIYMET YOLSUZLUKLARI VE MADDİ ZARAR
1. GİRİŞ634
2. ABD UYGULAMASI635
2.1. MADDİ ZARAR VE HESAPLANMASI638
2.2. MADDİ TAZMİNAT TUTARI İLKESİ640
2.3. İSPAT KÜLFETİ641
3. TÜRKİYE UYGULAMASI644
3.1. SERMAYE PİYASASI KANUNUNDA YER ALAN SORUMLULUKLAR VE MADDİ ZARAR   644
3.1.1. Giriş644
3.1.2. Tanımlar ve Kurul Kaydına Alınma, Halka Arz ve Bilgi Verme645
3.1.3. Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Satışında İhraçcılar ve Aracı Kuruluşların Sorumluluğu ve Tazminat     646
3.1.4. Kayıtların Yanlış Tutulmasından Kaynaklanan Ortak Sorumluluk ve Tazminat    647
3.1.5. Temettü Avansı ve Bedelsiz Payların Dağıtımı İle Transfer Fiyatlandırma İşlemlerinden Kaynaklanan Sorumluluk ve Tazminat647
3.1.5.1. Temettü Avansı ve Bedelsiz Payların Dağıtımında Sorumluluk647
3.1.5.2. Transfer Fiyatlandırma İşlemleri ve Sorumluluk649
3.1.6. Muhasebe, Mali Tablo ve Rapor Standartları İle Bağımsız Denetleme Kuruluşlarının Sorumluluğu ve Tazminat          649
3.1.7. Cezai Sorumluluk650
3.1.7.1. İçerden Öğrenenlerin Ticareti651
3.1.7.2. Manipülasyon652
3.1.7.3. Bilgi Verme Maddi Zarar653
3.1.7.4. Transfer Fiyatlandırma Yoluyla Kazanç Aktarımı654
3.1.8. İdari Para Cezaları ve Tedbirler654
1.2. TÜRK TİCARET VE BORÇLAR KANUNU VE SORUMLULUKLAR655
ONSEKİZİNCİ BÖLÜM
ULUSLAR ARASI TİCARİ İŞLEMLER VE YATIRIMLAR VE MADDİ ZARAR 
1. GİRİŞ663
2. ULUSLAR ARASI TİCARİ ANLAŞMAZLIKLAR VE YOKSUN KALINAN KAR’LAR667
3. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ULUSLAR ARASI TİCARET HUKUKU KOMİSYONU’NUN ÇALIŞMALARI VE TAHKİM MÜESSESESİ670
4. ICSID TAHKİMİ VE ULUSLAR ARASI YATIRIMLAR673
5. ICC TAHKİMİ682
6. WIPO TAHKİMİ685
7.  ULUSLAR ARASI SÖZLEŞME VE PRENSİPLER685
7.1. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ULUSLAR ARASI MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ (CISG) HÜKÜMLERİNE GÖRE MADDİ ZARAR VE TAZMİNAT686
7.1.1. Giriş686
7.1.2. Sözleşmenin Kapsamı687
7.1.3.  Maddi Tazminata İlişkin Hükümler689
7.1.4. Maddi Zarar Çeşitleri691
7.1.4.1. Sözleşme Konusu Malın Neden Olduğu Ölüm ve Bedensel Yaralanmalardan Kaynaklanan Zararlar     691
7.1.4.2. Diğer Mallara Verilen Zararlar691
7.1.4.3. Gayri Maddi Varlıklara Verilen Zararlar691
7.1.4.4. Paranın Değerinde Meydana Gelen Değişmelerden Kaynaklanan Zararlar 691
7.1.4.5. Zarar Gören Kişinin Yaptığı Harcamalar692
7.1.4.6. Avukatlara Yapılan Ödemeler692
7.1.4.7. Yoksun Kalınan Kar’lar ve Satış Gelirleri Kaybı692
7.1.5. Sözleşmenin 74. Maddesine Göre Tazminatın Hesaplanması694
7.1.6. Sözleşmenin 75. ve 76. Maddelerine Göre Tazminatın Hesaplanması696
7.1.7. Faiz698
7.1.8. İspat Külfeti, Yetkili Mahkeme ve Zararların Ödeneceği Ülke698
7.1.9. İstisnalar ve Sorumluluktan Kurtulma699
7.1.10.  Sözleşmenin Ortadan Kaldırılmasının Sonuçları699
7.2. UNIDROIT PRENSİPLERİ701
7.2.1.Giriş701
7.2.2. Unidroit Prensiplerine Göre Maddi Zarar701
7.2.2.1. Genel Açıklamalar702
7.2.2.2. Maddi Zarar704
7.3. AVRUPA BİRLİĞİ SÖZLEŞME HUKUKU PRENSİPLERİ708
7.3.1. Giriş708
7.3.2. PECL Prensiplerine Göre Maddi Zarar709
8. TAHKİMDE UYGULANACAK HUKUK713
8.1. ICSID TAHKİMİNDE UYGULANACAK HUKUKUN BELİRLENMESİ713
8.2. ICC TAHKİMİNDE UYGULANACAK HUKUKUN BELİRLENMESİ714
8.3. WIPO TAHKİMİNDE UYGULANACAK HUKUKUN BELİRLENMESİ715
9. TAHKİM KURULLARI TAZMİNAT İLKELERİ VE BAZI TAZMİNAT KARARLARI716
9.1. DEĞERLEME METOTLARI717
9.1.1. Defter Değeri 718
9.1.2. Sürekli İşletme Değeri718
9.1.3. İskonto Edilmiş Nakit Akımları719
9.2. ICSID TAHKİM KURULU TAZMİNAT KARARLARI719
9.2.1. ADC Affiliate Limited -And- ADC & ADMC Management Limited Şirketi İle Macaristan Cumhuriyeti Arasındaki Davada Maddi Zararın Hesaplanması ve Tazminat Tutarının Tespiti720
9.2.1.1 Dava İle İlgili Genel Bilgi720
9.2.1.2. Maddi Zararın Hesaplanmasında Uygulanabilir Standart ve Zararın Hesaplanması  721
9.2.1.3. Tazminata İlişkin Karar Gerekçeleri ve Karar723
9.2.2. PSEG Global Inc. ve Konya Ilgın Elektrik Üretim ve Ticaret Limited Şirketi İle Türkiye Cumhuriyeti Davasında Maddi Zararın Hesaplanması Ve Tazminat Tutarının Tespiti725
9.2.2.1. Dava İle İlgili Genel Bilgi725
9.2.2.2. Davacının Maddi Zarar Hesaplamaları ve Uygulanabilir Standart İsteği725
9.2.2.3. Türkiye’nin İddialara Cevapları727
9.2.2.4. Tahkim Kurulunun Değerlendirmeleri727
9.2.2.5. Faiz ve Giderler728
9.2.2.6. Karar729
9.3. ICC TAHKİM KURULU TAZMİNAT KARARLARI729
9.4. WIPO TAHKİM KURULU VE ARABULUCULUK KARARLARI733
10. ULUSAL TAHKİM KURULLARI 735
10.1.TOBB TAHKİMİ735
10.2. SİGORTA TAHKİM KURULU739
10.3. ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TAHKİMİ741
ONDOKUZUNCU BÖLÜM
TAZMİNAT DAVALARI,  HARÇLAR VE VERGİLER
1. MADDİ TAZMİNAT DAVALARI VE HARÇLAR 743
2. MADDİ ZARAR VE TAZMİNAT HESAPLAMALARINDA VERGİLERİN DİKKATE ALINMASI  745
3. TAZMİNAT GİDERLERİ/ÖDEMELERİ VE VERGİ KANUNLARI749
3.1. GELİR VERGİSİ KANUNU VE TAZMİNAT ÖDEMELERİ749
3.2. KURUMLAR VERGİSİ KANUNU VE TAZMİNAT ÖDEMELERİ750
3.3. GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNU İLE TAZMİNAT ÖDEMELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ              751
3.3.1. Tazminatların İşle İlgili Olması751
3.3.2. Tazminatın Mukavelename, İlam veya Kanun Emrine İstinaden Ödenmesi752
3.3.3. Tazminatın Teşebbüs Sahibinin, Kurumun, Ortaklarının, Yöneticilerinin ve Çalışanlarının Suçlarından Doğmaması  752
3.3.4. Basın Yoluyla İşlenen Fiillerden veya Radyo ve Televizyon Yayınlarından Doğacak Maddi ve Manevi Zararlardan Olmaması753
3.3.5. Zarar Ziyan ve Tazminatın Ödenmiş Olması753
3.4. BAZI YARGI KARARLARI 755
4. ELDE EDİLEN TAZMİNATLAR VE MUHASEBE KAYITLARI759
4.1. MAHKEME VEYA TAHKİM KURULU KARARI SONUCUNDA KAZANILAN TAZMİNATLAR               760
4.2.- SİGORTA TAZMİNATLARI762
4.2.1. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Sigorta Tazminatı762
4.2.2. Emtia Sigorta Tazminatı764
5. GEÇMİŞ VE GELECEK DÖNEMLERE İLİŞKİN TAZMİNATLAR VE VERGİLEME764
5.1. GEÇMİŞ DÖNEME İLİŞKİN TAZMİNATLAR764
5.2. GELECEK DÖNEMLERE İLİŞKİN TAZMİNATLAR765
6. TAZMİNATLAR VE KATMA DEĞER VERGİSİ  766
7. TAHKİM KURULU, ARABULUCU, UZLAŞTIRMACI KARARLARI VE TARAFLARIN KENDİ ARALARINDA UZLAŞMALARI ÜZERİNE ÖDENEN TUTARLAR767
7.1. TAHKİM KURULU KARARLARI KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEMELER VE TAHSİLATLAR767
7.2. ARABULUCU/UZLAŞTIRMACI VASITASIYLA TARAFLAR ARASINDA VARILAN ANLAŞMA ÜZERİNE YAPILAN ÖDEMELER VE TAHSİLATLAR767
7.3. TARAFLARIN DAVANIN DEVAMI SIRASINDA KENDİ ARALARINDA ANLAŞMALARI ÜZERİNE YAPILAN ÖDEMELER VE TAHSİLATLAR767
8. YABANCI ÜLKELERDE KAMULAŞTIRILAN YATIRIMLAR NEDENİYLE ELDE EDİLEN GELİRLERİN TÜRKİYE’YE TRANSFERİ VE VERGİLENDİRİLMESİ767
EK: 1
EKONOMİK ANALİZDE KULLANILAN BAZI ANALİTİK ARAÇLAR
1. GİRİŞ 770
2. FAİZ HESAPLANMASI771
2.1. BASİT FAİZ771
2.2. BİLEŞİK FAİZ772
3. ŞİMDİKİ/BUGÜNKÜ DEĞER774
4. BEKLENEN DEĞER ANALİZİ775
5. RİSK776
6. MALİ TABLOLAR778
6.1. BİLANÇO778
6.2. GELİR-GİDER TABLOSU782
6.3. NAKİT AKIM TABLOLARI784
7. ŞİRKET FİNANSMANINDA SEÇENEKLER789
7.1. KARMA FİNANSMANIN NEDENLERİ790
7.1.1. Hukuki Nedenler790
7.1.2. Vergisel Nedenler 791
7.2. EKONOMİK VE DİĞER NEDENLER792
8. VARYANS, STANDART SAPMA VE NORMAL DAĞILIM793
8.1. VARYANS793
8.2. STANDART SAPMA794
8.3. NORMAL DAĞILIM799
9. REGRESYON ANALİZİ800

Yorumlar

  • K
    Kemal Yamakoğlu
    Maddi Zararın Hesaplanması ve Ekonomik Analiz (Adli Ekonomi) adlı kitabı satın almak istiyorum, internet üzerinden satışı var mı? Fiyat ve teslimat günün vs. ögrenebilir miyim? Eger İstanbul Avrupa yakasında nerelerde bulabilirim? Fiyat nedir. Teşekkürler

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor