Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Soner ALTAŞ
05 Mart 2017Soner ALTAŞ
487OKUNMA

Limited Şirkette Genel Kurul Toplantısının Yapılamayacağı Haller Nelerdir?

Anonim şirketlerde genel kurul toplantılarının hangi hallerde erteleneceğine ve yapılamayacağına önceki yazımızda değinmiştik. Anonim şirketleri yazıp limited şirketleri yazmamak olmuyor. Birbiriyle birçok alanda örtüşse de, limited şirketlere özgü düzenlemeler ve haller bulunmaktadır. Bu sebeple, yazımızda, limited şirketlerde genel kurul toplantılarının hangi hallerde yapılamayacağına değineceğiz.

Limited şirketlerde genel kurul, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanmaktadır. Olağan genel kurul toplantısının her yıl için hesap döneminin sona ermesinden itibaren üç ay içinde ve en az yılda bir defa yapılması gerekmektedir. Yani, genel kurulun yılda bir kez olağan olarak toplanması şarttır. Gerekli durumlarda, örneğin, sermaye artırımı, müdür seçimi gibi konularda, genel kurul olağanüstü olarak da toplanabilir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda, limited şirket genel kurulu tarafından alınacak bazı kararlara özel önem atfedilmiş ve genel karar alma yetersayısından daha ağır karar yetersayıları öngörülmüştür. Örneğin; şirketin işletme konusunun değiştirilmesi; esas sermayenin artırılması; şirket merkezinin değiştirilmesi; bir ortağın haklı sebepler dolayısıyla şirketten çıkarılması için mahkemeye başvurulması; şirketin feshi gibi konularda karar alabilmek için, oy hakkına sahip esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun, yani, oy hakkı bulunan esas sermayenin yarısının en az bir fazlasının toplantıda hazır bulunması; kararın da genel kurulda temsil edilen oyların üçte ikisi ile alınması gerekir. Toplantı yetersayısı genel kurulun karar alma ehliyetini ifade ettiğinden dolayı, genel kurul toplantısının yapılacağı gün, saat ve yerde gerekli toplantı yetersayısının sağlanamaması halinde, genel kurul toplantısı ertelenir ve ortaklar sonraki bir tarihte yeniden genel kurul toplantısına çağrılırlar. Genel kurul toplantısı, gündeme geçilmeden önce, genel kurul tarafından alınacak bir karar ile de ertelenebilir.

Ayrıca, kolluk güçlerinin görüşü alınmak suretiyle toplantının güvenlik açısından sağlıklı bir şekilde yapılamayacağının anlaşılması üzerine genel kurul toplantısı ertelenebilir. Genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma sistemini uygulayan limited şirketlerin genel kurul toplantılarında uygun şartların sağlanmadığının tespit edilmesi halinde de, genel kurul, ertelenir. Çağrısız olarak toplanan genel kurullarda tüm ortakların asaleten veya temsilen hazır bulunmaması yahut tüm ortakların asaleten veya temsilen hazır bulunmalarına rağmen aralarından birinin toplantının yapılmasına itirazda bulunması ve toplantının yapılmasının mahkeme kararıyla durdurulması hallerinde de genel kurul toplantısı yapılamaz. Ancak, genel kurul toplantısının ertelenmesi veya yapılamaması, hiçbir zaman yapılamayacağı anlamına gelmeyecektir. Bu nedenle, bahsigeçen hallerde, genel kurul toplantısının yapılmasını engelleyen veya ertelenmesine sebebiyet veren haller ortadan kalkar kalkmaz veya giderilerek genel kurul toplantısının yapılması ve gerekli kararların alınması sağlanmalıdır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor