Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Özkan ATİLA
26 Ocak 2015Özkan ATİLA
334OKUNMA

Konutlarda KDV Uygulaması

Konutlarda KDV uygulaması konut fiyatını belirleyen önemli bir unsurdur. Bilindiği üzere konut teslimlerinde KDV uygulanması için, söz konusu teslimin ticari, sınai, zirai veya mesleki faaliyet kapsamında olması veya bu faaliyetler kapsamında olmasa dahi konutun müzayede mahallerinde satışı gerekmektedir. Bunun dışındaki konut teslimleri bakımından KDV uygulanması söz konusu değildir.

KDV’ye tabi olan konut teslimlerinde uygulanacak KDV oranının ne olacağı çok önemlidir. 01.01.2013 tarihinden önce konut teslimlerinde KDV oranı belirlenirken temel ölçü konutun net alanı iken bu tarihten itibaren konut teslimlerinde uygulanacak KDV oranının belirlenmesinde net alan dışında farklı kriterler de aranmaya başlanmıştır.

Ocak 2013’ten itibaren yeni kriterler

Öteden beri konut teslimlerinde, Katma Değer Vergisi Kanuna ekli (1) sayılı listenin 11. sırasında yer aldığı üzere, net alanı 150 m2’ye kadar konut teslimleri ile belediyeler, il özel idareleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve bunların % 51 veya daha fazla hissesine ya da yönetiminde oy hakkına sahip oldukları işletmeler tarafından konut yapılmak üzere projelendirilmiş arsaların (sosyal tesisler için ayrılan bölümler dahil) net alanı 150 m2’nin altındaki konutlara isabet eden kısmı %1 oranında KDV’ye tabi iken net alanı 150 m2’nin üzerinde olan konutlar genel oran olan %18 oranında KDV’ye tabidir.

2012/4116 sayılı Kararname ile mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarını belirleyen 24.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 1. maddesine, 01.01.2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere aşağıdaki 6 nolu fıkra eklenmiştir:

“(1) sayılı listenin 11 inci sırasında yer alan net alanı 150 m2’ye kadar konutlardan; 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde (16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç), lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri;

a) Beşyüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı, (%8)

b) Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı, (%18)
uygulanır.”

Konutlarda üç farklı KDV oranı

Yukarıda belirtilen düzenleme sonrası, konutlarda üç farklı KDV oranı uygulanmaya başlanmıştır.

Öteden beri olduğu gibi net alanı 150 m2’nin üzerinde olan konutlar, her halükarda genel oranda KDV’ye tabi olacaklardır.

150 m2’ye kadar olan konutlarda uygulanacak KDV oranı ise yukarıdaki düzenleme esas alınarak belirlenecektir.

Aşağıdaki şartların tamamını taşıyan net alanı 150 m2’ye kadar olan konutlar vergi değerine göre %1, % 8 veya %18 oranında KDV’ye tabi olacaktır.

  • Büyükşehir belediye sınırları içerisinde olan,
  • 01.01.2013 tarihinden sonra inşaat ruhsatı alınan,
  • Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler arasında olmayan,
  • İnşaatı lüks veya birinci sınıf olarak yapılan,

Söz konusu şartları taşıyan konutlarda KDV oranı arsa birim m2 vergi değeri dikkate alınarak tespit edilecektir. Buna göre arsa birim m2 vergi değeri;

  • 0-499 TL arası olanlar %1 oranında,
  • 500-999 TL arası olanlar %8 oranında,
  • 1000 TL ve üzeri olanlar %18 oranında KDV ye tabi olacaktır.

Yine yukarıda belirtilen kriterlerden herhangi birini taşımayan net alanı 150 m2’nin altındaki konutlar arsa birim m2 vergi değeri ne olursa olsun %1 oranında KDV’ye tabi olacaktır. Yani; büyükşehir belediyesi sınırlarında olmayan veya 01.01.2013 tarihinden önce inşaat ruhsatı alınan veya rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler arasında bulunan veya inşaatı lüks veya birinci sınıf olarak yapılmayan konutlar %1 oranında KDV’ye tabi olacaktır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru Sor