Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Berkan TOLUN
01 Mayıs 2015Berkan TOLUN
280OKUNMA

Kiralık Personelin İş ile İlgili Yaptığı Giderler

İyi çalışması durumunda, firmalar için bulunmaz bir nimet, kiralık personel. Kısa zamanlı pazarlama işlerinizde bordronuz altına girmeden dışardan personel kiralayarak, yıllık personel giderlerinizi düşürebileceğiniz gibi, bordrolu çalışanlarla alakalı bir sürü baş ağrıtan bürokratik süreçle de uğraşmayabilirsiniz.

Bu noktada akıllara takılan önemli bir soru var;  “Bu tür personelin sizin işiniz için yaptıkları giderler, şirketiniz tarafından gider yazılır mı veya nasıl gider yazılabilir?”

Bilindiği üzere Kurumlar Vergisi Kanununun 6. maddesinin birinci fıkrasında, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, aynı maddenin ikinci fıkrasında ise, safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticarî kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Bu hüküm uyarıca tespit edilecek kurum kazancından Kurumlar Vergisi Kanununun 8. maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu'nun 40. maddelerinde yer alan giderler indirilebilecektir.

Gelir Vergisi Kanununun "İndirilecek Giderler" başlıklı 40. maddesinde, safi kazancın tespit edilmesinde indirilecek giderler sayılmış olup söz konusu maddenin birinci bendinde, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde indirim konusu yapılabileceği hükme bağlanmıştır.

Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi maksadıyla yapılan genel giderlerin indirim konusu yapılabilmesi için, söz konusu giderlerle kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında doğrudan ve açık bir illiyet bağının bulunması gerekmekte olup bu mahiyette olmayan giderlerin ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılması mümkün değildir.

Bu tip personel temini ile ilgilenen firmalardan sözleşme ile çeşitli işlerinizi yürütmek üzere kiraladığınız personelin görevlendirdiğiniz işlerle ilgili yapmış oldukları giderlerin (yemek, konaklama, ulaşım vb.) personel temin eden firma ile aranızda yapmış olduğunuz sözleşme hükümleri çerçevesinde dikkatlice irdelenmesi gerekmektedir.

Örnek verelim; sözleşmenizde “Görevli personelin yaptığı, yasal olarak bordroya yansıması gerekli olmayan ve kanunen kabul edilebilir nitelik taşıyan her türlü diğer masraf ve harcamalar, hizmet kuruluşu tarafından fatura edilecektir” şeklinde bir açıklama mevcutsa, kiralık personelin işinizle ilgili yaptığı harcamalar için, kendi bordrosunun bulunduğu firmaya bu tür tutarların harcama/gider (expense) olarak yansıtılması; o firma tarafından da size faturalandırılması doğru olacaktır.

Sözleşmenizde yukarıdaki durumun tersi bir durum da olabilir bu sebeple sözleşme maddelerinin incelenmesi ve kiralık personel tarafından yapılan masrafların gider olarak yazılıp yazılmayacağına buna göre karar verilmesi gerekmektedir. Elbette buna karar verirken,  Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Kanunlarında yer alan safi kazancın tespiti ile ilgili hükümler de önem arz etmektedir.

Danıştay 2002 yılında vermiş olduğu bir kararda “Davacı şirketin taşeronlarının personeline ilişkin yemek giderleri taşeronların ticari kazancının elde edilmesine ilişkin bir gider olup, davacı şirketin ticari kazancı ile doğrudan ilgisi olmadığı gibi kazancın elde edilmesi ve idamesi için zorunlu giderlerden sayılmayacağından giderlerden çıkarılarak matraha eklenmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı” denilmektedir.

Keza İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 2012 tarihli bir muktezasında ise “Şirket bünyesinde geçici olarak görevlendirilen personelin, şirket tarafından karşılanan yemek, benzin, otopark, telefon faturasının gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı” konusunda,  tarafların aralarında yaptıkları sözleşmenin hükümleri incelenmiş, sözleşmede yer alan hükümlere göre “Şirketiniz faaliyet konusu ile ilgili olmak üzere, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ile şirketiniz arasında düzenlenen protokol gereği, geçici görevlendirilen Jandarma Subayı ve Emniyet Genel Müdürlüğü personeline yapılan yemek, benzin, otopark, telefon faturası gibi muhtelif harcamaların, işin önem ve genişliği ile orantılı olmak şartıyla Gelir Vergisi Kanununun 40/1 maddesi gereğince kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkündür” denilmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında; doğrudan kiralık personel tarafından yapılacak masraflar/giderlerinizle bağlantılı olsa dahi- harcamayı yapan personelin sizin bordronuzda bulunmadığı dikkate alınmalı ve aranızdaki sözleşme dikkatle incelenmelidir. Aksi halde kiralık personel tarafından yapılan ve tarafınızdan giderleştirilen masrafların reddinin gündeme gelebileceği ve KDV indirimin de eleştirilebileceği akılda tutulmalıdır. Yazımız boyunca belirttiğimiz harcamaların, Vergi Usul Kanununun 229 ve takip eden ilgili maddelerinde yer alan kanuni belgelerle tevsik edilmesi gerektiğinin de unutulmaması gerekmektedir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor