Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Bülent AK
14 Mayıs 2020Bülent AK
3868OKUNMA

KDV İadesi Bilmecesinde Sezon Finali

Günlerdir çok heyecanlı günler yaşıyoruz. Neredeyse tüm ihracatçı firmalar ve bunların nakit iade taleplerini yerine getiren yeminli mali müşavirler hop oturuyor, hop kalkıyor. Mücbir sebepten yararlanan alt firmalardan satın alınan mal ve hizmetlerin gerçekliği karşıt inceleme yoluyla ortaya konulamıyor. Efendim, bu heyecanlı, bol aksiyonlu ve atraksiyonlu oyunun nihayet sezon finaline geldik. Bakanlık beklenen tebliği nihayet yayımladı ve son perde indi. Peki, bundan sonra neler mi olacak, açıklamaya çalışalım.

Mücbir Sebep Döneminde Yeminli Mali Müşavirler KDV İadesi Tasdik Raporu Düzenlemeye Devam Edebilecek mi?

Tebliği dikkatlice incelediğimizde, Mart, Nisan ve Mayıs 2020 dönemine ilişkin KDV İadesi YMM tasdik raporlarının düzenlenerek vergi dairesine teslim edilmesini ve bu suretle işleme konulmasını engelleyen bir husus yoktur. Ancak, düzenlenen raporlarda mükellefe iade edilecek KDV’nin hesabında, tebliğde yer alan esasların dikkate alınarak hesaplanması gereği bulunmaktadır.

Mücbir Sebep Kapsamında Olan Mükellefler KDV İadesi Alabilecek mi?

Mücbir sebep kapsamında olsunlar veya olmasınlar, iadesi çıkan mükellefler, KDV beyannamelerini yasal süreleri içerisinde vermek ve gerekli belgeleri vergi dairesine ibraz etmek suretiyle, KDV iadesi talebinde bulunabilir.

Beyanname Vermeyen Mükelleflerden Yapılan Alımlara ilişkin Yüklenilen KDV’nin Nakden veya Mahsuben İadesi Ne Şekilde Gerçekleştirilecek?

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 32 Seri No.lu Tebliğle yapılan düzenleme uyarınca, mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilen olumsuzluklara isabet eden kısmın mahsuben veya nakden iadesinde, olumsuzluklara ilişkin tutarlara ilişkin mükellefin durumuna göre değişen oranlarda teminat verilmek kaydıyla söz konusu iadeler yerine getirecektir.

Mahsuben KDV İadesi Alanlar İçin Uygulamada Neler Değişecek?

Mükellefler mahsup taleplerinin yerine getirilmesi için teminat vermek yerine, mücbir sebep döneminin bitmesini bekleyebilir. Ancak, bazı mükellefler açısından mahsup talebini bekleme imkânı varken, bazı mükellefler açısından bu durum öyle olmayabilir. Kamuya iş yapan müteahhitlerin istihkaklarının ödenmesi sırasında yahut kamu ihalelerine girebilmek için vergi borcu bulunmaması gereği bulunmaktadır. Bu mükelleflerimizin ister istemez, mahsuben iadenin yapılabilmesi için teminat bulması gerekecektir.

Nakden KDV İadesi Alanlar İçin Uygulamada Neler Değişecek?

Mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi verilmemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunulmamasından kaynaklandığı tespit edilen olumsuzluklara isabet eden kısmın nakden iadesinde; HİS sertifikası sahibi mükelleflerden %30, İTUS sertifikasına sahip mükelleflerden %60, bunlara sahip olmayan mükelleflerden %120’si oranında teminat alınmak kaydıyla, söz konusu iadeler yerine getirilecektir.

%80 Oranında Karşıt İnceleme Yapılması Zorunluluğu Ne Olacak?

KDV İadesi YMM Tam Tasdik Raporlarında, tebliğde yer alan şartlara uygun olarak yapılamayan karşıt incelemelere ilişkin olarak ne şekilde işlem yapılacağı belirtilmemiştir.

Mücbir sebep nedeniyle, bu tutarlar teminat karşılığı iade edileceğinden, bu mükellefler nezdinde karşıt inceleme yapılması gerekmeyeceği düşünülse dahi, bu incelemelerin KDV iadesi tasdik işlemlerinde indirilecek KDV'nin %80 veya daha fazlasına tekabül eden mal ve hizmet alımları ile ilgili karşıt incelemelerin yapılması zorunluluğu açısından ne şekilde değerlendirileceği hususunun açıklığa kavuşturulmasında yarar bulunmaktadır.

Mücbir Sebep Bitip, Ertelenen KDV Beyanları Verildiğinde Hangi İşlemler Yapılacak?

Yukarıda belirtilen KDV beyannamelerinin (uzayan) verilme tarihinin dolmasını müteakip, bu bölümde yer alan düzenlemelerden yararlanılan iade taleplerine ilişkin olarak KDVİRA sistemi tarafından yeniden sorgulama yapılarak kontrol raporu üretilecektir. Mükelleflerin mücbir sebep kapsamındaki dönemlere ilişkin nakden ve mahsuben iade talepleri bu raporlar dikkate alınarak vergi dairelerince genel hükümler çerçevesinde sonuçlandırılacaktır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor