Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Fatih Mehmet BAL
08 Nisan 2018Fatih Mehmet BAL
283OKUNMA

KDV Beyanname Çeşitlerinden 3 No.lu KDV Beyannamesi

Yakın zamanda vergi mevzuatında ihtiyaç duyulan alanlarda değişiklikler peş peşe gelmektedir. T.C. Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yoğun bir mesai sarf ettiğini görmekteyiz. 28.11.2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile katma değer vergisi mevzuatına yeni bir düzenleme daha getirildi. Bu düzenleme uzun zamandır ihtiyaç olan bir konuya geldi.

Peki, neydi bu düzenleme?

Söz konusu düzenleme ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 9. maddesinin 1. bendinde değişikliğe gidilerek, Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni ve merkezi iş merkezi bulunmayanlar tarafından KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin KDV’nin, bu hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödeneceği yasalaştırılmıştır.

Bugüne kadar elektronik ortamda hizmet veren aracı web siteleri dâhil yabancı sitelerin artık vergisel sorumluluk kapsamına alındığını görmekteyiz. Bu haksız rekabet ve vergisiz kazanç sorunlarının çözümü için olması gereken bir adımdır.

Söz konusu Kanun değişikliğine istinaden 31.01.2018 tarihli Resmî Gazete’ de 17 seri no’ lu KDV Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayınlandı. Tebliğde yapılan açıklamalara göre Dar mükelleflerin, KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere internet üzerinden sundukları hizmetin KDV’sini Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’nda “Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti” tesisi gerçekleştirilerek 3 No.lu KDV beyannamesi ile beyan etmeleri düzenlenmiştir. Böylelikle bugüne kadar bildiğimiz ve kullandığımız KDV beyannamesi çeşitlerine bir yenisi daha eklendi.

Bu kapsamdaki mükelleflerin işe başlama bildiriminde bulunma (mükellefiyet kaydı www.digitalservice.gib.gov.tr adresinden gerçekleştirilecektir), beyannamelerini 213 sayılı Kanun kapsamında meslek mensuplarına imzalatma ve defter tutma gibi zorunlulukları bulunmamaktadır.

Bu elektronik hizmet sunucularının sundukları hizmetlerin tabi olduğu KDV oranlarına göre aylık vergilendirme dönemlerini kapsar şekilde takip eden ayın 24. gününe kadar “TL” üzerinden beyan edip, 26. gününe kadar ödemelerini gerçekleştirmeleri gereklidir. Yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde 213 sayılı Vergi Usul Kanununun vergi cezaları hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. Ayrıca bu mükelleflere Özel KDV Mükellefiyeti kapsamında beyan edilen hizmetlere ilişkin olması şartıyla, Türkiye’de KDV mükellefiyeti bulunanlardan temin edilen mal ve hizmetler nedeniyle düzenlenen fatura vb. belgelerde gösterilen KDV’nin, bu kapsamda beyan edilen işlemlere isabet eden kısmının indirim konusu yapılmasının mümkün olduğu açıktır.

Yapılan bu düzenlemelerle birlikte internet ortamında yurtdışından aracılık faaliyetinde bulunan ve vergisel mükellefiyeti bulunmayıp komisyon geliri sağlayan web sitelerinin vergilendirilmesi anlamında önemli bir regülasyona imza atılmıştır. Nakit akışlarının yüklü bir kısmının elektronik ortamda gerçekleştiği ve bu yolla yapılmasının düzenlemelerle yaygınlaştırıldığı bu dönemlerde artık elektronik ortamda yapılan işlemlerin de vergi uygulamaların konusuna girmesi kaçınılmaz bir hâl almıştır. Yapılacak olan yeni düzenlemelerle sistemindeki veri akışının artırılması bu trafiğin takibinde önemli adımlar arasına girecektir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru SorYazarlarımızın güncel sorulara cevap verebildiğini göz önünde bulundurarak, lütfen makalenin yayımı tarihten itibaren en geç bir ay içinde sorunuzu yöneltiniz.