Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Mustafa Sefa KARA
07 Haziran 2015Mustafa Sefa KARA
176OKUNMA

İndirimli Orana Tabi İşlemin Bünyesine Giren Belgesiz Malın KDV’si İade Alınabilir mi?

Bilindiği üzere Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 29/2. maddesi ile KDV oranı indirilmiş olan teslim ve hizmetleri bulunan mükelleflere, indirimli oran nedeniyle eksik hesapladıkları KDV'yi telafi amacıyla iade hakkı tanınmış bulunmaktadır.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde ise iadenin usul ve esasları detaylı olarak incelenmiştir. Özetle; iade tutarı hesaplanırken indirimli orana tabi teslim ve hizmetlerin bünyesine giren mal ve hizmetler için ödenen KDV ile indirimli orana tabi teslim ve hizmet üzerinden hesaplanan KDV arasındaki fark mükellefin devreden KDV tutarı ile karşılaştırılarak tespit edilmektedir. Hal böyle olunca yüklenilen KDV’nin tespiti önem arz etmektedir.

Buna ilişkin olarak Tebliğin 3.1.3.1. bölümünde önce işlemin bünyesine doğrudan giren harcamalar nedeniyle yüklenilen vergilerin, daha sonra ilgili dönem genel yönetim giderleri için yüklenilen vergilerin ve son olarak azami iade edilebilir vergi tutarının altında kalmak koşulu ile amortismana tabi iktisadi kıymetler (ATGK) dolayısıyla yüklenilen vergilerden iade hesabına pay verilebileceği belirtilmiştir.

Peki indirimli orana tabi işlemin bünyesine giren belgesiz malın KDV’si iade alınabilecek midir?

KDV Kanunu’nun 9/2. maddesinde fiili ya da kaydi envanter sırasında belgesiz mal bulundurulduğu veya belgesiz hizmet satın alındığının tespiti halinde, bu alışlar nedeniyle ziya uğratılan KDV’nin, belgesiz mal bulunduran veya hizmet satın alınan mükelleften aranacağı hükme bağlanmıştır.

Maliye Bakanlığı 53/5329 sayılı Özelgesinde,

“İndirimli orana tabi işlemleri bulunan mükelleflerin KDV Kanunu’nun 9/2. maddesi uyarınca sorumlu sıfatıyla 2 No.lu KDV beyannamesiyle beyan ederek ödediği indirimli orana tabi işlemin bünyesine giren vergi tutarını, iade talebi için vergi dairesine verilecek olan “İndirilecek KDV Listesine” dâhil etmek suretiyle iadesini talep etmeleri mümkün bulunmaktadır. Bu durumda, söz konusu listedeki “Firma adı”, “vergi numarası”, “yapılan işin mahiyeti” bölümlerine belgesiz mal alımında bulunan mükelleflere ait bilgilerin yazılması gerekmektedir. Ancak bu bilgilere ulaşılabilmesi halinde bu bölümlere “muhtelif mükellefler” ve “muhtelif alımlar” ibaresi yazılmak suretiyle de söz konusu listeler doldurulabilecektir.” denilmiştir. Dolayısıyla KDV Kanununun 9/2. maddesine istinaden tarhiyat söz konusu olursa yüklenilen KDV listesine eklenmeli ve işlemin bünyesine giren kısmı iade alınmalıdır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru SorYazarlarımızın güncel sorulara cevap verebildiğini göz önünde bulundurarak, lütfen makalenin yayımı tarihten itibaren en geç bir ay içinde sorunuzu yöneltiniz.