Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
10 Haziran 2018Ahmet Metin AYSOY
273OKUNMA

Hastalık Nedeniyle İşten Çıkarmada Savunma Almak Zorunlu Mu?

4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin (I) numaralı bendinin (a) alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. 

Şöyle ki:

a) Çalışma süresi altı aydan az olan işçi için, istirahat süresinin 8 haftayı aşması,

b) Çalışma süresi altı aydan bir buçuk yıla kadarolan işçi için, istirahat süresinin 10 haftayı aşması,

c) Çalışma süresi bir buçuk yıldan üç yıla kadar olanişçi için, istirahat süresinin 12 haftayı aşması,

d) Çalışma süresi üç yıldan fazla olan işçi için, istirahat süresinin 14 haftayı aşması halinde, işverenin işçiyi işten çıkarma hakkı doğar.

İşveren yukarda belirtilen sürenin sonunda, ihbar tazminatı ödemeksizin işçinin sözleşmesini feshedebilir.

Ancak, işçinin çalışma süresi 1 yıl ve daha fazla ise, kıdem tazminatının işçiye ödenmesi gerekmektedir.

İşveren yukarda belirtilen sürenin dolmasını beklemeden de işçinin sözleşmesini feshedebilir. Bu durumda işçiye ihbar tazminatı ödenmelidir.

Ayrıca, çalışma süresi 1 yıl ve daha fazla olan işçinin kıdem tazminatı hakkı da vardır.

Peki, hastalık nedeniyle işten çıkarılan işçinin işverence savunmasının alınmaması feshi geçersiz kılar mı? Evet feshi geçersiz kılar. İşte güncel Yargıtay Kararı:

‘’İşverenin İş Kanununun 25. maddesinin (a) ve (b) bentleri yönünden feshi haklı fesih olmayıp, kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ancak, Yasa işverene derhal fesih hakkı tanıdığından, işverenin bildirim sürelerine uyma ve ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Somut uyuşmazlıkta; davacının hastalığı nedeniyle raporlu olduğu günler çalışma süresine göre ihbar önelini altı hafta aşmış durumdadır. Ancak bu halde dahi davacının verimsizliğinden( raporlu olması) kaynaklanan nedenle iş akdinin feshedilmesine rağmen davacı işçinin fesih öncesi savunmasının alınmadığı anlaşılmaktadır. 

Davranış ve verimliliğe dayalı fesihte savunma alınmaması feshi geçersiz kılacağından Mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddi hatalıdır. Y 9.HD. 23.01.2017,  E.2016/2983,  K. 2017/510.’’

Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru SorYazarlarımızın güncel sorulara cevap verebildiğini göz önünde bulundurarak, lütfen makalenin yayımı tarihten itibaren en geç bir ay içinde sorunuzu yöneltiniz.