Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
18 Ağustos 2013Ahmet Metin AYSOY
241OKUNMA

Halka Açık Şirketin Sigorta Prim Borcunu Ödeyememesi

Sosyal Güvenlik Kurumu alacağının vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi, kurum borçlusu olan halka açık şirketi mali açıdan güç duruma düşürecekse, çok zor durum hali söz konusudur. Halka Açık Şirket tarafından yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şartıyla, kurum alacağı 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil faizi alınarak tecil olunabilir.

 

Halka açık şirketin çok zor durum halinin tespitinde: “Kasa+ Banka+ Kısa Vadeli Alacaklar/Kısa Vadeli Borçlar” formülü uygulanır. Formül sonucu bulunacak rasyonun “2” veya altında çıkması halinde halka açık şirketin çok zor durumda olduğu kabul edilerek, borcun tecil ve taksitlendirilmesi talebi kabul edilir.

 

Yukarıdaki formüle göre yapılacak hesaplama sonucu bulunacak rasyonun “2,01” ve üzerinde olması halinde ise, halka açık şirketin tecil ve taksitlendirme talebi reddedilecektir. Ancak, belirtilen formüle göre yapılacak likidite oranı hesaplamalarında virgülden sonraki iki rakam dikkate alınacak ve herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.

 

Borç tutarı 100.000 TL’nin üstünde olan halka açık şirketlerin Sermaye Piyasası Kuruluna verdikleri en son mali tablodaki (bilançodaki) veriler esas alınmak suretiyle, çok zor durum halinin tespitine ilişkin hesaplama Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılacaktır. Borç miktarı 100.000 TL’nin altında olan halka açık şirketlerin çok zor durum halinin tespiti ise, mali durum bildirim formu ile Sosyal Güvenlik Kurumuna beyan edecekleri bilgilere göre yapılacaktır.

 

Rasyonun;

a)“1,5” ve altında olması durumunda tecil ve taksitlendirme işleminin azami 36 aya kadar,

 

b)“1,51” ila “2,00” aralığında olması halinde tecil ve taksitlendirme işleminin azami 30 aya

 

kadar, eşit taksitler halinde ödenmesini sağlayacak şekilde söz konusu borçlar idarece ödeme planına

bağlanabilecektir. Yukarıda belirtilen süreler azami tecil ve taksitlendirme süreleri olup, tecil ve taksitlendirmeye yetkili makamlarca daha az süreli tecil ve taksitlendirme yapılabilecektir.

 

Büyükşehir Belediyesi olan iller için 4.000.000 TL’yi, diğer iller için ise 3.000.000 TL’yi aşan tutarların tecil ve taksitlendirme talepleri İhtilaflı Primler Daire Başkanlığına gönderilmekle beraber söz konusu borç tutarları ,

 

3.000.001- 4.500.000 TL arasında ise İhtilaflı Primler Daire Başkanı,

 

4.500.001- 6.000.000 TL arasında ise Sigorta Primleri Genel Müdürü,

 

6.000.001- 7.500.000 TL arasında ise Kurum Başkanı,

 

7.500.001 TL ve üzerinde ise Yönetim Kurulu,

 

tarafından değerlendirilecektir.

 

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor