Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi

Vergi

Yusuf Yalçın GÖKTÜRK
23 Mart 2014Yusuf Yalçın GÖKTÜRK
4237OKUNMA

Götürü Gider Yönteminden Gerçek Gider Yöntemine Geçilmesi

Kira gelirlerine ilişkin beyannameler verilmeye devam ederken karşılaşılan en önemli sorulardan biri de hangi gider usulünün seçileceği konusudur.

Vergilendirmede esas olan safi iradın vergilendirilmesi olduğundan safi iradın tespiti için elde edilen kira gelirlerinden, yapılan giderlerin indirilmesi gerekir.

Bu amaçla kira gelirlerini beyan eden mükellefler götürü gider ya da gerçek gider usullerinden birini seçmekte özgürdürler.

Gerçek gider - götürü gider yöntemleri

Gerçek gider yöntemin seçilmesi durumunda kira geliri elde eden tarafından yapılan belge ile kanıtlanabilen;

  • Isıtma, aydınlatma, su ve asansör giderleri,
  • Mal ve haklar nedeniyle yapılan borçlanma faizleri,
  • Gayrimenkul iktisap bedelinin % 5 ‘i,
  • Sigorta giderleri,
  • İdare giderleri,
  • Vergi, resim, harç ve şerefiye giderleri,
  • Amortismanlar,
  • Bakım ve idame giderleri , onarım giderleri ,
  • Mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer giderler ile sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konutların kira bedelleri gibi giderler, istisnaya isabet eden kısım hariç,

belirli esaslarla elde edilen gelirden indirilebilir.

Gerçek gider yöntemini seçenlerin, yaptıkları giderlere ilişkin belgeleri ilgili bulundukları yılı takip eden yıldan başlayarak 5 yıl süreyle saklamaları ve vergi dairesince istendiğinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

Gerçek giderlerini hesaplama zahmetine ve belge saklama ve ibraz etme yükümlülüğüne katlanmak istemeyerek götürü gider yöntemini seçen mükellefler ise, kira gelirlerinden istisna tutarını düştükten sonra kalan tutarın % 25’ine isabet eden tutarı gerçek giderlerine karşılık olmak üzere indirebilirler. Hakları kiraya verenler, götürü gider yöntemini uygulayamazlar.

Götürü gider yöntemini seçenler gerçek gider yöntemine geçebilir mi?

Götürü gider yöntemini seçilmesi durumunda iki yıl geçmedikçe bu yöntemden dönülemez.

Bu nedenle götürü gider usulünün bir kez seçilmesi durumunda, iki takvim yılı üst üste götürü gider yöntemi uygulandıktan sonra gerçek gider yöntemi seçilebilir.

Sehven götürü gider yöntemini seçenler gerçek gider yöntemine geçebilir mi?

İlk kez beyanname veren ya da bir önceki yıl beyanında götürü gideri seçmemiş olan ya da iki yıllık vazgeçememe süresini tamamlamış olan mükellefler, bu beyan döneminde yanlışlıkla götürü gideri seçmişlerse ya da gerçek gider yönteminin kendileri için daha uygun olacağını düşünüyorlarsa takvim yılı sonuna kadar düzeltme beyannamelerini vermek suretiyle gerçek gider yöntemini seçerek vergilendirilebilirler.

Ancak takvim yılı geçtikten sonra yapılan düzeltme talepleri ve verilen düzeltme beyannameleri ile götürü gider yönteminden gerçek gider yöntemine geçmek mümkün değildir.

www.ivdb.gov.tr, www.gib.gov.tr ,www.gib.gov.tr/index.php?id=1028

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor