Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Emre BEYAZ
12 Ekim 2014Emre BEYAZ
170OKUNMA

Geç Gelen Faturaların KDV İndirimi

Bilindiği üzere Katma Değer Vergisi Mükellefleri, mal ve hizmet ifaları nedeni ile ortaya çıkan KDV’den yüklenilen KDV’yi indirip aradaki müspet farkı vergi dairesine ödemekte, menfi farkı ise bir sonraki döneme devretmekte veya yasal şartları mevcutsa iade almaktadırlar.

KDV indirimine ilişkin düzenlemeler Kanunda belirlenmiş olup makalede detayına yer verilmiştir. Ancak, uygulamada bazen faturalar düzenlendiği tarihten sonraki dönemlerde muhatabına ulaşabilmektedir. Örneğin, bazı şirketler, ay bitiminden itibaren 5-6 günlük sürede hesaplarını kapatmakta ve söz konusu tarihten sonra önceki ayın kayıtlarına müdahale etmemektedirler.  KDV Beyannameleri ise ilgili olduğu ayı izleyen ayın 24. günü akşamına kadar beyan edilmekte ve 26. günü akşamına kadar ödenmektedir. Dolayısı ile hesapların kapatılmasını müteakip ayın 5. günü ile 24. günü arasında, halen önceki dönem beyannamesine müdahale şansı bulunmaktadır.

Makalemizde ise, bazı nedenlerle faturanın, düzenlendiği ayı takip eden ayda muhatabına ulaşması ile ilgili olarak, KDV’nin faturanın düzenlendiği dönem mi yoksa kayıtlara alındığı dönemde mi indirim yapılması gerektiği konusunda açıklamalara yer verilecektir.

Yasal Düzenlemeler ve Değerlendirme

Katma Değer Vergisi’nin indirimine ilişkin kurallar KDV Kanunu’nun 29. 34. maddelerinde düzenlenmiştir. KDV Kanunu’nun 29. maddesinin 3 no’lu bendinde; indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği belirtilmiştir. 

Söz konusu maddenin gerekçesinde ise şu açıklamalara yer verilmiştir; “KDV Kanununa göre mükellefler yüklendikleri vergileri belgelerde ayrıca gösterilmiş olmak ve yasal defterlere kaydedilmiş bulunmak kaydıyla indirim konusu yapabilmektedirler. Kanunda indirimin zamanı konusunda açık bir hüküm bulunmamakla beraber genel hükümler çerçevesinde indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu dönemde kullanılması gerekmektedir.

Ancak çeşitli sebeplerle belgenin işletmeye geç intikal etmesi halinde mükellefler indirim hakkını dönem kayması nedeniyle kaybedebilmektedirler. Vergilendirme süresinin 1 ay olarak belirlenmiş olması dönem kaymalarının daha sık olarak ortaya çıkmasına yol açmaktadır. İndirim hakkının geç kullanılmasının mükelleflerin lehine olmadığı açıktır. Elde olmayan sebeplerle bu hakkın hiç kullanılmaması ise KDV’nin temel müessesesi olan indirim mekanizmasını zedeleyecektir. Bu bakımdan 29/3’üncü maddede yapılan bu değişiklikle indirim hakkının daha geç kullanılabilmesine imkan tanınmıştır. Gelir ve Kurumlar Vergisi uygulamaları ile paralellik sağlamak bakımından hakkın kullanımı ilgili takvim yılı ile sınırlanmıştır.”

Kanun gerekçesinden de anlaşılacağı üzere, esasen indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu dönemde kullanılması gerekmektedir. Ancak çeşitli sebeplerle belgenin işletmeye geç intikal etmesi nedeniyle mükelleflerin indirim hakkını dönem kayması nedeniyle kaybetmemesi için söz konusu hüküm getirilmiştir. Dolayısı ile maddenin getirilmesindeki amaç mükelleflere kolaylık sağlamak olup, fatura belirli nedenlerle geç gelmesi durumunda dahi kayıtlara alınıp indirilebilmesine olanak sağlamaktır. Ancak kanaatimce bu durum KDV’nin faturanın düzenlendiği dönem beyannamesinde indirilebilmesine engel teşkil etmemektedir.

Sonuç

KDV Kanunu’nun 29/3 bendinde yer alan KDV indirim hakkının, vesikaların kanuni deftere kaydedildiği hesap döneminde indirilebileceği konusu uygulamada vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği dönemde indirim konusu yapılamayacağı şeklinde anlaşılmaktadır. Ancak Kanun gerekçesine bakıldığında kanun koyucunun esas amacının bu olmadığı, maddenin mükelleflere avantaj sağlamak üzerine koyulduğunu, dolayısı ile eğer mükellef vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği dönem beyannamesini henüz Mali İdareye beyan etmedi ise; geç gelen söz konusu faturalara ilişkin KDV’nin önceki ayın beyannamesinde (yıl aşılmamak kaydıyla) indirim konusu yapılabileceğini düşünmekteyim.

Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru Sor