Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Kitaplar

14 Şubat 2016
902OKUNMA

Daha Az Vergi Ödemenin Yasal Yolları

Şahin KAMACI
Legal Yayıncılık, İstanbul, 2015, 277 sayfa

Kitap, vergi kanunları, tebliğler, sirküler, özelgeler, Maliye Bakanlığı bültenleri ve Maliye İdaresinin görüşü temel alınarak hazırlanmıştır.

Bu kitapta, mükelleflere yasal haklarının neler olduğu hatırlatılarak, mükelleflerin yasal haklarını kullanmaları halinde daha az vergi ve ceza ödemelerini sağlayacak kanun hükümlerinden bazılarına yer verilmiştir.

Ayrıca, mükelleflerin vergi kanunlarını usulüne göre uygulamaları, Maliye İdaresinin görüşünü takip etmeleri ve bazı ihtilaflı konularda ise dava açmaları halinde vergisel olarak avantaj sağlamalarına imkân veren bazı kanun maddeleri açıklanmıştır.

İÇİNDEKİLER

 • ÖNSÖZ..
 • İÇİNDEKİLER..
 • 791.000,10 TL’ye kadar işyeri kira gelirlerine gelir vergisi yok.
 • Kira gelirleriniz için gerçek gider yöntemini seçin.
 • Satacağınız gayrimenkulü 5 yıl elde bulundurun.
 • Satacağı gayrimenkulü 5 yıldan daha kısa süre elde bulunduranlar için daha az vergi ödeme yolları
 • 2015 yılında 316.400,00 TL’ye kadar kar payına vergi yok.
 • Eğitim ve sağlık giderlerini gelir vergisi matrahından indirmeyi unutmayın.
 • Limited şirketinizi tür değiştirerek anonim şirkete çevirin.
 • İşçiler için yapılan yemek giderlerine dikkat edin!
 • Usulüne uygun olarak öğrencilere burs verin.
 • Binde 5 götürü giderden yararlanın.
 • Melek yatırımcılara 350.000 TL'ye kadar gelir vergisi yok.
 • Bankalara veya TMSF’ye borçlu durumda olan kurumlara tanınan istisna  uygulamasından yararlanabilirsiniz.
 • Yurtdışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden 
 • Sağlanan kazançlarda istisna uygulamasından yararlanabilirsiniz.
 • Türk uluslararası gemi siciline kayıtlı gemilerin işletilmesinden ve devrinden elde edilecek kazançlara ilişkin istisnadan yararlanabilirsiniz.
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yer alan istisnadan yararlanabilirsiniz.
 • Yurtdışı iştirak kazançları istisnasından yararlanabilirsiniz.
 • Türkiye’den yurtdışı mukimi kişi ve kurumlara verilen hizmetlerden elde edilen  kazançlara uygulanan indirimden yararlanabilirsiniz.
 • Sınai mülkiyet hakları istisnasından yararlanabilirsiniz.
 • Devralınan şirketin zararlarını şirket karınızdan mahsup edebilir, devreden KDV’lerini de kullanabilirsiniz.
 • Şartları taşıyan bağış ve yardımları beyanlarınızda indirim olarak  gösterebilirsiniz.
 • Serbest bölgelerde üretim yapan mükellefler gelir ve kurumlar vergisi  ödemezler.
 • İndirimli vergi uygulamasından yararlanarak daha az vergi ödeyebilirsiniz.
 • Girişim sermayesi fonu ayırabilirsiniz.
 • Yenileme fonu ayırarak çıkan karı 3 yıl erteleyebilirsiniz.
 • Şüpheli alacak karşılığı ayırabilirsiniz.
 • Değersiz alacakları doğrudan gider veya zarar yazabilirsiniz.
 • Vazgeçilen alacakları kullanarak vergi ödemelerinizi 3 yıl erteleyebilirsiniz.
 • Pişmanlık hükümlerinden yararlanabilirsiniz.
 • Vergi borcunuzun silinmesini isteyebilirsiniz.
 • İhtirazi kayıtla beyanname verebilirsiniz.
 • Tarhiyat öncesi uzlaşmadan yararlanabilirsiniz.
 • Tarhiyat sonrası uzlaşmadan yararlanabilirsiniz.
 • Vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında indirme.
 • Yanılma ve görüş değişikliği hükümlerinden yararlanabilirsiniz dava açabilirsiniz.
 • Kıymeti düşen mallar için takdir komisyonuna başvurun.
 • VUK’un 274. maddesine göre değerleme yapın.
 • Azalan bakiyeler yöntemine göre amortisman ayırın.
 • Olağanüstü amortisman ayırabilirsiniz.
 • 31.12.1945tarihinden önce iktisap edilmiş gayrimenkullerin satışına vergi yok.
 • Alacak senetlerine ve alınan çeklere reeskont ayırın.
 • Gayrimenkullerin değerlemesinde seçimlik hakkınızı kullanın.
 • Faiz ve kur farkı giderleri için seçimlik hakkınızı kullanın.
 • Emtia maliyetinin tespitinde seçimlik hakkınızı kullanın.
 • Veraset mi, ivazsız intikal mi yoksa satış yapmak mı daha avantajlı?
 • İndirimli ÖTV uygulamasından yararlanabilir üstüne KDV iadesi alabilirsiniz.
 • Taşınmaz ve iştirak hissesi satışında KDV istisnasından yararlanabilirsiniz.
 • Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat teslimlerine ilişkin istisna uygulamasından yararlanabilirsiniz.
 • Faaliyetine son veren mükellefler, sonraki döneme devreden KDV’lerini gider  olarak yazabilirler.
 • Revizyon ve kontrol işlemleri yaptırın.
 • Alanında uzman mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerle çalışın.
 • YARARLANILAN KAYNAKLAR.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor