Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
03 Kasım 2014
101OKUNMA

Cumhuriyet Dönemi Vergileri

Vergilerin öncelikli amacı, devlete gelir sağlamaktır. Kamu hizmetlerinin finansmanı için en önemli kaynak vergilerdir. Bir ülkede uygulanan vergilerin niteliği zamana ve koşullara göre değişebilmektedir.

Cumhuriyet döneminde uygulanan vergiler aşağıda listelenmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında uygulanan vergilerden bazıları Osmanlı İmparatorluğu'nda uygulanan vergilerdir.

 1. Aşar Vergisi
 2. Mahsulatı Arziye Vergisi
 3. Hususi Ormanlar Resmi
 4. Temettü Vergisi
 5. Kazanç Vergisi
 6. Tedarik Bedeli Nakdisi
 7. Yol Mükellefiyeti Kanunu
 8. Şose ve Köprüler Kanunu
 9. Muafiyeti Askeriye Vergisi
 10. Mükellefiyeti Nakliyei Askeriye
 11. Müecceliyeti Askeriye Vergisi
 12. Askerlik Mükellefiyeti Kanunu
 13. Harp Vergisi
 14. Harp Kazançları Vergisi
 15. Tedrisat-ı İptidaiye Vergisi, Mektep Vergisi, Maarif Vergisi
 16. Maktu Vergi (Dolaysız vergilerle ilgili)
 17. İktisadi Buhran Vergisi
 18. Muvazene Vergisi
 19. Hava Kuvvetlerine Yardım Vergisi
 20. Toprak Mahsulleri Vergisi
 21. Musakkafat Vergisi ve Bina Vergisi
 22. Arazi Vergisi
 23. Ağnam Resmi
 24. Sayım Vergisi
 25. Hayvanlar Vergisi
 26. Varlık Vergisi
 27. İstihlak Vergileri
 28. Muamele Vergileri
 29. Buğdayı Koruma Karşılığı Vergisi
 30. Müdafaa Vergisi
 31. Eğlence ve Hususi İstihlak Vergisi
 32. Resimler ve Harçlar
 33. İhracat Resmi
 34. İhracat Vergisi-Gümrük Çıkış Vergisi
 35. Hususi Otomobil Vergisi
 36. İstihlak Vergileri
 37. Nakliyat Vergisi
 38. PTT Hizmetleri Vergisi
 39. İthalde Alınan İstihsal Vergisi
 40. Hazine Hissesi
 41. Rıhtım Resmi
 42. Mali Denge Vergisi
 43. Gayrimenkul Kıymet Artış Vergisi
 44. Taşıt Alım Vergisi
 45. Akaryakıt Tüketim Vergisi
 46. İşletme Vergisi
 47. Ekonomik Denge Vergisi
 48. Net Aktif Vergisi
 49. Ek Gayrimenkul Vergisi
 50. Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi
 51. Belediye Gelirleri
 52. Veraset ve İntikal Vergisi
 53. Gümrük Vergisi
 54. Gelir Vergisi
 55. Kurumlar Vergisi
 56. Katma Değer Vergisi
 57. Damga Vergisi
 58. Harçlar
 59. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
 60. Özel Tüketim Vergisi
 61. Özel İletişim Vergisi
 62. Motorlu Taşıtlar Vergisi (Motorlu Kara Taşıtları Vergisi)
 63. Emlak Vergisi
 64. Şans Oyunları Vergisi

Bu listede yer alan vergi, resim ve harçlar ana başlıkları ile alınmıştır. Bazı vergilerin içerisinde alt vergiler de bulunmaktadır.  

Yukarıda sayılan vergilerin bir kısmı tamamen yürürlükten kaldırılmıştır. Bir kısmı ise günün koşullarına uyarlanarak ve başka adlarla varlığını sürdürmektedir.

Bu vergilerle ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için bakınız: İlham KÜSMENOĞLU, Cumhuriyet Dönemi Vergi Tarihi (Cilt:1-2), Oluş Yayıncılık, Ankara 2010.
Bu vesileyle, Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun....

(Dipnot: Bu yazının hazırlanmasında yukarıda belirtilen kaynaktan yararlanılmıştır).