Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Nazmi KARYAĞDI
24 Haziran 2018Nazmi KARYAĞDI
172OKUNMA

Çalışan Kadınlara Kreş ve Gündüz Bakım Ücreti Desteği

Bu yazımızda çalışan kadınlara sağlanan kreş ve gündüz bakım ücretinin gelir vergisi istisnasını ana hatlarıyla ele alacağız.

Öncelikle şunu belirtelim:

İşverenler çalışanlarına sağladıkları bu yan hakları doğrudan gider olarak kayıtlarına alma imkanına sahipler.

Kreş ve gündüz bakımevi hizmetinin işverenlerce iş yerinde verilmesi halinde, bu hizmetten faydalanan kadın hizmet erbabına sağlanan menfaatin tamamı gelir vergisinden istisnadır.

Hizmetin, işverenin kendisine ait veya kiralamış olduğu diğer yerlerde verilmesi istisna uygulamasına engel teşkil etmiyor.

Ancak kreş hizmetini dışarıda kurulu işletmelerden de almak mümkün.

Kreş hizmeti dışarıdan alınıyorsa, hizmeti veren işletme (kreş ve gündüz bakım evi) gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmalı.

Ödemenin hizmet erbabına değil doğrudan bu hizmeti sağlayan mükelleflere yapılması gerekiyor.

Kreş hizmeti dışarıdan alınıyorsa istisnadan yararlanılacak tutar her bir çocuk için asgarî ücretin aylık brüt tutarının %15’ini aşmamalı. Ancak Bakanlar Kurulu kendisine verilen yetkiyi kullanarak bu oranı %50 olarak 5/5/2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile % belirledi.

Sağlanan menfaatin asgari ücretin aylık brüt tutarının %50’sini aşması halinde, aşan kısım ücret olarak vergilendiriliyor.

Hizmeti veren işletme faturayı, işverenin ödediği tutar da dahil olmak üzere, toplam bedel üzerinden ve hizmetten yararlanan adına düzenlemeli.

Kadın çalışana sağlanan menfaate ilişkin tutar, asıl ücret ile birlikte ücret bordrosunda gösterilmeli.

Buna göre hali hazırda geçerli olan asgari ücreti dikkate aldığımızda kreş ve gündüz bakım ücretinin dışarıdaki bir işletmeden temin edilmesi durumunda;

Kadın çalışanlar için işverenler tarafından ödenen kreş yardımı bedelinin asgari ücretin brüt tutarının %50’si olan (2.029,50x%50=) 1.014,75 TL’lik kısmı gelir vergisinden istisna ediliyor.