Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
30 Mayıs 2018
64OKUNMA

Bir Günde Yayımlanan Beş VUKGT ve Bir KVKGT Ne Getiriyor?

Geçtiğimiz hafta Cuma günü (25 Mayıs 2018) Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından beş adet Vergi Usul Kanunu ve bir adet Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bu yazıda genel tebliğlerin kısa özetini sizlere aktarmak istiyoruz.

494 Sıra No.lu VUKGT

VUK kapsamındaki bir belgenin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken, kâğıt olarak düzenlenmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesileceğine ilişkin düzenlemeye gidilmiştir.

Bu tebliğde hangi hallerde elektronik belge yerine kağıt ortamında belge düzenlenebileceği haller belirlenmiş ve bu gibi durumlarda özel usulsüzlük cezası kesilmeyeceği ifade olunmuştur.

Şu hallerde elektronik belge yerine kağıt belge düzenlenebilecek.

a) Gelir İdaresi Başkanlığının ve elektronik belge uygulamalarına taraf olan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi işlem sistemlerinde meydana gelen arıza, kesinti ile bu sistemlerde yapılan bakım,

b) İspat veya tevsik edilmek kaydıyla, mükellefin ya da 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığından izin almış özel entegratör kuruluşların bilgi işlem sistemlerinde meydana gelen arıza, kesinti ile bu sistemlerde yapılan planlı bakım (yazılı bildirimde belirtilen süre ile sınırlı kalmak kaydıyla),

c) İspat veya tevsik edilmek kaydıyla, kullanılmakta olan mali mührün veya elektronik imza aracının arızalanması veya çalınması (yeni mali mühür veya elektronik imza aracının temini süresince),

ç) Bakanlığımızca elektronik belge uygulamalarına ilişkin olarak yayımlanan genel tebliğ, sirküler ve teknik kılavuzlarda, belgelerin elektronik belge yerine kâğıt olarak düzenlenmesine izin verilmesi,

495 Sıra No.lu VUKGT

27 Mart 2018 tarihinden sonra (7103 sayılı Kanunun yayımı) ticaret siciline tescil edilen mükelleflerden yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapacak tam mükellef sermaye şirketlerine, işe başladıkları hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonuna kadar yurt dışından Türkiye’ye getirerek sermaye olarak koydukları yabancı paraların değerlemesine ilişkin usul ve esaslar bu genel tebliğle açıklanıyor.

VUK Md 280/A kapsamında söz konusu Genel Tebliğde;

  • Yurt dışından yabancı para getirme uygulamasından yararlanma şartları,
  • Sermaye olarak konulmak üzere yabancı paranın yurtdışından getirilmesi,
  • Yatırım teşvik belgesinin yabancı para sermaye uygulamasındaki yeri,
  • Madde kapsamına giren yabancı paraların sarf olunmayan kısmının değerlemesi
  • Madde kapsamına giren yabancı paraların sarf olunan kısmına ilişkin olarak ortaya çıkan kur farklarının durumu, özel fon hesabı uygulaması benzeri hususlar hakkında açıklamalara yer veriliyor.

496 Sıra No.lu VUKGT

Bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle imha edilmesi gereken emtia içi VUK 267 uyarınca Takdir Komisyonunda gidilmesi gerekirken, 27 Mart 2018 tarihinde yayınlanan 7103 sayılı Kanun’la 280/A ile Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen usul çerçevesinde ve tayin olunan imha oranı dikkate alınmak suretiyle gider yazabilme imkanı getiriliyor.

Tebliğde de sürecin ne şekilde işleyeceği belirtilmiş durumda.

Buna göre imha işlemi için mutlak surette Takdir Komisyonu esas iken imha işi süreklilik arzeden mükelleflerin İdareye başvurarak 5 yıl süreyle geçerli imha oranı talep edebilecekleri, Vergi Denetim Kurulu tarafından yapılacak araştırma incelemesi sonucunda bir oran belirleneceği, GİB’in bu oranı mükellefe teklif edeceği, mükellef kabul ederse kabul tarihinden itibaren bu oranı uygulayabileceği, imha aşamasında vergi dairesinden, takdir komisyonundan herhangi bir kişiyi davet etmeye gereke kalmayacak.

4- 497 Sıra No.lu VUKGT

31.12.2019 tarihine kadar iktisap edilen yeni makina ve teçhizat için uygulanacak amortisman oran ve sürelerinin, Maliye Bakanlığınca 213 sayılı Kanunun 315 inci maddesine göre tespit ve ilan edilen faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilmesine olanağı getirilmiş olup, madde uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine ilişkin açıklamalara bu Tebliğde yer veriliyor.

Gelir/kurumlar vergisi mükelleflerinden;

- 6948 sayılı Kanuna göre sanayi sicil belgesini haiz olanlar, münhasıran imalat faaliyetinde kullanmak üzere

- 4691 sayılı sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 6550 sayılı Araştırma Alt Yapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında faaliyette bulunanlar, münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanmak üzere

- Yatırım teşvik belgesini haiz olanlar, haiz oldukları yatırım teşvik belgesi kapsamında katma değer vergisinden müstesna olarak iktisap edecekleri yeni makina ve teçhizat için yararlanabilecekler.

1 Mayıs 2018 tarihinden itibaren 2019 takvim yılı sonuna kadar iktisap edilecek yeni makina ve teçhizat için faydalanılabilecek.

Uygulamadan faydalanacak makine ve teçhizat için, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından normal veya azalan bakiyeler usulü ile amortisman usullerinden biri seçilerek, amortisman ayırma hakkına sahip diğer mükelleflerce de normal amortisman yöntemine göre amortisman ayrılabilecek.

Örneğin Yatırım teşvik belgesi sahibi (A) A.Ş. 31/5/2018 tarihinde 30.000 TL ye (katma değer vergisinden müstesna olarak) yatırım teşvik belgesi kapsamında cam ürünleri imalatında kullanılan yeni bir makina satın almış olup, söz konusu makinanın faydalı ömrü 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki amortisman listesinde 5 yıl olarak belirlenmiştir.

Mükellefin 213 sayılı Kanunun Geçici 30 uncu maddesi ile getirilen uygulamadan faydalanmak istemesi durumunda söz konusu iktisadi kıymetin faydalı ömrü (5/2 =) 2,5 yıl olarak hesaplanacak, sürenin küsuratlı çıkması nedeniyle 2,5 sayısı bir üst tam sayıya tamamlanmak suretiyle faydalı ömür 3 yıl olarak belirlenecektir.

TT Grup olarak Teknokent’lerdeki ARGE faalifyetlerimiz ve Arge merkezimiz kapsamında satın alınacak Amortismana Tabi iktisadi kıymetler için (1 Mayıs 2018’den 31.12.2019’a kadar yapacağımız alımlarda) amortismanları hızlandırılmış olarak ayırma şansı bulunmaktadır.

 498 Sıra No.lu VUKGT

Mükelleflerin teknik altyapılarının güncelleştirilmesine, geliştirilmesine ve zamana ihtiyaç duyulması, ÖKC firmaları ile çok sayıda farklı marka-model harici donanım ve yazılımları üreten diğer firmalarla gerekli entegrasyon çalışmalarının zamana ve ilave maliyetlere ihtiyaç göstermesi gerekçesiyle;

  • İşletmelerindeki mevcut eski nesil ÖKC’leri, cihazın ilk alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 10 yılı geçmemek üzere mali hafızaları doluncaya kadar kullanan mükelleflerin 30/6/2018’den önce eski cihazlarının hazıfızasının dolması durununda 1/7/2018’de başlayacak olan yeni nesil ÖKC’ye geçiş süresi 1/10/2018’e uzatılıyor.
  • Perakende mal ve hizmet satışlarının gerçekleştirilmesinde yararlanılan satış uygulama yazılımları ile bunların üzerinde çalıştığı bilgisayar vb. donanımların YN ÖKC’lerle veya eski nesil ÖKC’lerle bağlantı ve iletişiminin sağlanması için YN ÖKC yetkili servislerine başvurup gerekli bağlantıları, en geç 1/4/2018 tarihine kadar yaptırmak zorunlu idi. Bu süreler 1/10/2018 tarihine erteleniyor.

Ayrıca ÖKC’lerden gerçekleştirilen ve Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda bildirilmesi öngörülen bilgilerin, ÖKC’lerden düzenlenecek diğer belgelerin içerik, format ve standardı ile bildirim ve diğer usul ve esasların Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanacak ve duyurulacak teknik kılavuzlarla belirlenebilmesi hususunda Gelir İdaresi Başkanlığına yetki verilmesine ilişkin açıklamalara yer

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 15)

Bu Tebliğ, son dönemlerde Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan bazı değişikliklerin KVGT’nde de yapılması gereken değişiklikleri ve eklemeleri içermektedir.
Buna göre;

  • KVK’nun 4/1-ö bendiyle bölgesel yönetim merkezlerinin kurumlar vergisinden muaf tutulmasına ilişkin hüküm 1/1/2019 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmış olup bu hüküm, 1/1/2019 tarihi itibarıyla kurulu bölgesel yönetim merkezleri için 1/1/2022 tarihinden itibaren uygulanacaktır.
  • Kurumlar Vergisi Kanununun 17/9 fıkrasında düzenlenen, tasfiye edilerek tüzel kişiliği ticaret sicilinden silinmiş olan mükellefler hakkında, tasfiye öncesi ve tasfiye dönemlerine ilişkin her türlü vergi tarhiyatı ve ceza kesme işlemini düzenleyen hükmü 27/3/2018 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmış Vergi Usul Kanununun 10/5 maddesine beşinci fıkra olarak eklenmiştir.