Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Berkan TOLUN
23 Ekim 2016Berkan TOLUN
230OKUNMA

Bilmeden ÖTV Mükellefi Olabilir misiniz?

Kanunları bilmemek idareyi ilgilendirmiyor. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeyseniz, Türk Kanunlarından mükellefsiniz. ÖTV özellikli ve genelde atlanan ve sonradan baş ağrıtan bir konudur. Son günlerde çokça rastladığımız bir sorun; yurtdışından ithal edilen makinelerle birlikte gelen yağlar veya solvent bazlı temizleyiciler.

Öncelikle ithal edilen malla birlikte böyle bir yağ geliyorsa ve gümrük bunu biliyorsa birlikte getirilen yağı/solventi analize gönderip, yağın/solventin özelliklerini ve buna göre G.T.İ.P. numarasını belirliyor.

ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde mükellef “(I) sayılı listedeki mallarda verginin mükellefi; bu malları imal veya ithal edenler ya da ÖTV uygulanmadan önce bu malların müzayede suretiyle satışını gerçekleştirenlerdir.

Ayrıca fiilî veya kaydî envanter sırasında bu Kanuna ekli (I) sayılı listedeki malları belgesiz olarak bulundurduğu tespit edilenler de mükelleftir.” denilerek açıklanmıştır. 4760 Sayılı ÖTV Kanununun 4 maddesinde de tebliğ ile paralel açıklamalar bulunmaktadır.

Kısaca, (I) sayılı listedeki bir malı bilerek veya bilmeyerek ithal ettiğiniz zaman ÖTV mükellefi oluyorsunuz.      

Gümrük tarafından, tespiti yapılan bir yağ ile devam edelim. Öncelikle gümrük G.T.İ.P. numarasını belirledikten ve gümrük beyannamesine bunu yansıtacak ve ilgili vergileri hesaplayacaktır. Bundan sonra malı ithal edenin eğer ÖTV mükellefiyeti yoksa, gümrüğe teminat yatırabilmeleri için, ÖTV mükellefiyeti bulunmayanların söz konusu malları ithal etmeleri halinde, bu Kanuna ekli (I) sayılı listedeki malların ithalinde mükellef tarafından Özel Tüketim Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinin (4) numaralı fıkrasına göre gümrük idaresine teminat verilmesi gerektiğinden, bu mallara ilişkin ÖTV mükellefiyeti en geç ithal tarihinde ÖTV yönünden bağlı olunacak vergi dairesine tesis ettirmeleri gerekmektedir.

Konuyla ilgili olarak, ÖTV Uygulama Genel Tebliğinde teminatlar için “Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların ithalinde, bu mallar için yürürlükte olan ÖTV tutarı kadar, ÖTV’ye ilişkin olduğu bildirilen Türk Lirası olarak nakit teminatın veya ÖTV için düzenlendiği belirtilmiş olan banka teminat mektubunun gümrük idaresine verilmesi, bu şekilde teminat verilmediği sürece gümrükleme işlemi yapılmaması uygun görülmüştür.

Banka teminat mektuplarının (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan mallar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına, (B) cetvelindeki mallar için mükellefin ÖTV yönünden bağlı olduğu vergi dairesi müdürlüğü adına düzenlenmiş olması zorunludur.

Ayrıca bu mektupların paraya çevrilmeleri konusunda hiçbir sınırlayıcı şart taşımamaları ve Bankacılık Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan bankalar tarafından düzenlenmiş olması şarttır. Bununla birlikte (B) cetvelindeki mallar için düzenlenecek banka teminat mektuplarının bu Tebliğ ekinde (EK:13) olarak yer alan “Kesin ve Süresiz Teminat Mektubu Örneği” ne uygun olarak düzenlenmiş olması gerekir.

(I) sayılı liste kapsamında yer alan malları ithal edenler her bir gümrük beyannamesi kapsamı ÖTV tutarı için münferit teminat verirler. Bununla birlikte, (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan mallar ile yalnızca antrepo ve transit rejimleri kapsamındaki (B) cetvelinde yer alan malların ithali sırasında ÖTV tutarının tamamı için ilgili gümrük rejimi çerçevesinde teminat verilebilir.” açıklamalarına yer verilmiştir.

Kısaca, getirilen malın gümrükten çekilebilmesi için, ÖTV mükellefiyeti tesis ettirilip, gümrüğe teminat verilmesi gerekmektedir.

Tabi ÖTV bunla bitmiyor. Yurtdışından ithal edip, gümrükte teminat verip deponuza koyduğunuz yağı/solventi ister deponuzda tutun isterseniz, ister yere dökün isterseniz veya satın ÖTV mükellefi olduğunuzdan dolayı, ÖTV beyannamesi boşta olsa vermekle mükellefsiniz. Birçok firmada gözlemlediğimiz nokta gümrükte ödenen teminatın Özel Tüketim Vergisi ödemesi olduğunun düşünülmesi ve sonrasında beyanname vereceklerini bilmemeleridir.

Fakat beyanname verme sırasında unutulmaması gereken bir nokta; yalnızca (I) sayılı listedeki malların ithali dolayısıyla ÖTV mükellefiyeti tesis ettirenlerin, her bir gümrük beyannamesi kapsamında ithal ettikleri bu listedeki mal miktarı toplamının, bu mallar için Özel Tüketim Vergisi Kanununda belirlenen ölçü birimine göre 1 kg veya 1 lt ya da bu miktarların altında olması halinde, söz konusu malların ithalatçılarca teslim edildiği tarihe kadarki vergilendirme dönemleri için beyanname verme zorunlulukları olmayıp, bunların sadece teslimin gerçekleştiği vergilendirme dönemlerinde beyanname vermeleri zorunludur.

Bilinçsiz şekilde ÖTV beyannamesi vermiyor, faturalarınızda ÖTV göstermiyor, belki de deponuzda ÖTV’li olması gerekirken ÖTV’si ödenmemiş mal bulunduruyor olabilirsiniz.

ÖTV mükellefiyeti bulunmayıp, yağ/solvent bazlı malları bilinçli veya bilinçsiz şekilde ithal eden mükellefler, mutlaka uzman vergi danışmanlarınızdan konuyla ilgili görüş alınız.