Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Bülent TAŞNazmi KARYAĞDI
28 Ocak 2019Bülent TAŞ/ Nazmi KARYAĞDI
137OKUNMA

Bilişim Sektörünü Vergilendirmede 2018 Yılı Nasıl Geçti?

Bilgi işlem ve telekomünikasyon sektöründe yani bilişim sektöründe (ICT) bir yıl daha geride kaldı.

Doğası gereği yenilikçiliğe ve yakınsamaya çok açık olan sektörümüz hem yurtta hem de dünyada parlak bir yılı geride bıraktı.

Fiziksel ve biyolojik yaşamla gitgide içiçe geçmeye başlayan ICT, ekonomi, finans ve vergi alanında da hayatımızın bir parçası haline geldi.

En temel fonksiyonu tasarruf sahiplerinden mevduat kabul edip finansman ihtiyacı olanlara kredi vermek olan bankalara artık sadece finansman kurumu demek yeterli midir?

Aslında bankalar dijitalleşen tüm işlemleriyle devasa birer bilgi işlem (BT) şirketi haline dönüşmüş durumdadırlar

Keza Gelir İdaresi. Sadece vergi toplayan, denetim yapan bir merkez midir?

Oysa vergi beyan etme ve ödemeye dair tüm işlemlerin elektronik ortamda yapıldığı, büyük veri üzerinden risk analizlerinin, mükellef uyum eğilimlerinin tespit edildiği ve çözümler üretildiği büyük bir BT kurumudur diyebiliriz.

Zamanın hızla akıp gittiği, bilginin adeta gökten yağmur damlası gibi yağdığı dijital dünyamızda, biz de bu yazımızı 2018 yılında ICT Vergilendirme alanında gerçekleşen düzenlemelere ayırdık.

Düşündük ki sağanak halindeki bilgi yağmurunda gözden kaçmış olabilecek bazı vergisel avantajları bir kez daha hatırlatmış olmak yararlı olacaktır:

 • 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren elektronik haberleşmede tek oranlı sisteme geçildi. 2017 yılı sonuna kadar internet hizmetinde %5, sabit telefon hizmetinde, kablo TV’de, IPTV’de %15 ve mobil telefon hizmetinde, SMS’te %25 olarak uygulanan 3 farklı oran kaldırılarak tüm hizmetlerde %7,5 oranı yürürlüğe girdi.
 • Sahibi oldukları veya kiraladıkları meskenlerde (eklentileri dahil) kurdukları çatı ve cephe uygulamalı yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı, kurulu gücün azami 10 kW (10 kW dahil)  elektrik üretim tesislerinden ürettikleri elektrik enerjisini son kaynak tedarik şirketlerine satanların, gelir vergisinden muaf esnaf kapsamına alındı.
 • 2018’de tescil edilen sermaye işe başladıkları hesap dönemini izleyen hesap dönemi sonuna kadar yurt dışından getirerek sermaye olarak koydukları yabancı paraların, söz konusu dönem içinde yatırıma sarf olunan kısmı nedeniyle oluşan kur farkları pasifte özel bir fon hesabına alınacak ve kur farkların vergilendirilmeyerek yatırımcılara finansal destek sağlandı.
 • 2019 yılı sonuna kadar edinilen aşağıdaki makine ve teçhizat için amortisman süresi, normal süresinin yarısına indirildi.
 • Sanayi sicil belgesine sahip mükellefler tarafından münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere alınan yeni makine ve teçhizat.
 • Teşvik belgesi sahibi mükellefler tarafından belge kapsamında iktisap edilen makine ve teçhizat.
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, Araştırma, geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkında Kanun ve Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında, münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere alınan yeni makine ve teçhizat.
 • 31 Aralık 2019 tarihine kadar; Sanayi Sicil Belgesine sahip mükelleflere münhasıran imalat sanayiinde, 4691 sayılı Kanun kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, 5746 sayılı Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 6550 sayılı Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde, kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri katma değer vergisinden müstesna tutuldu.
 • İşverenlerce kadın çalışanlara kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatlerin gelir vergisinden istisna edilmesine imkan sağlandı.
 • Gümrüklü sahalarda verilen ardiye depolama ve terminal hizmetleri KDV açısından tam istisna kapsamına alındı.
 • Teknoloji geliştirme bölgelerinde, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara münhasıran bu faaliyetlerde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat satışları KDV’den istisna edildi.
 • Adi ortaklıkların sermaye şirketine dönmesi işlemleri KDV’den istisna edildi.
 • KDV Kanununun Geçici 20. maddesi kapsamında Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde uygulanan geçici istisnanın kapsamına oyun yazılımları da alındı. Ayrıca bu istisna kısmi istisna olmaktan çıkarılarak yüklenilen KDV’lerin de indirim konusu yapılabilmesine imkan sağlandı
 • Tahsili imkansız olan ve Vergi Usul Kanununun 322. maddesine göre değersiz hale gelen KDV alacağının indirimine imkan sağlandı.
 • İadesi talep edilen verginin üç ay içinde iade edilmesi, aksi taktirde Devletin mükellefe faiz ödemesi uygulaması getirildi. İadeye ilişkin tüm bilgi ve belgelerin tamamlandığı tarihi takip eden üç ay içinde tamamlanmayan iadeler için bu üç aylık dönemden sonraki gecikilen dönemler için tecil faizi oranı esas alınarak hesaplanan faiz iade talebinde bulunan mükellefe ödeniyor.
 • Maliye Bakanlığı vergi inceleme elemanlarınca yapılacak KDV iade incelemelerinde incelemenin 3 ay içinde sonuçlandırılması öngörüldü, bu sürenin en fazla 2 ay uzatılabilmesi mümkün kılındı.
 • 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 yılları için vergi, gümrük vergisi, sosyal güvenlik primi, bazı idari para cezaları oda aidatları ve imar ile ilgili yeniden yapılandırma ve af düzenlemeleri getirildi.
 • 19 Ekim 2017 tarihinden sonra Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde başlatılacak projelerden elde edilen istisna kapsamındaki kazançlar ile bu tarihten önce başlatılmış projelerden 30 Haziran 2021 tarihinden sonra elde edilen istisna kazançlarla ilgili olarak bu kazançlarının gayri maddi hakların satışı, devri veya kiralanmasından elde edilmesi halinde, söz konusu gayri maddi haklardan kaynaklanan kazançlar dolayısıyla istisnadan yararlanılabilmesi için bu hakların niteliğine göre ilgili mevzuat çerçevesinde tescile veya kayda yetkili kuruma başvurularak patent veya fonksiyonel olarak patente eşdeğer belgelere bağlanması gerekli hale getirildi.
 • 475 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kâğıt ortamında satılan gazete, dergi ve kitapların katma değer vergisi oranlarına dokunulmayarak, elektronik ortamda satılan gazete, dergi ve kitapların oranı %18 e yükseltildi. (Poşetlenerek satılanlar dışındaki tüm gazete ve dergiler ister kâğıt ortamında %1 KDV’ye tabi, poşetlenerek satılanlar dışında tüm kitap ve benzeri yayınlar ister kâğıt ortamında %8 oranında KDV’ye tabidir.)

Gördüğünüz gibi 2018 ICT Vergilemesinde dolu dolu geçen bir yıl olmuş durumda.

2019’un sektörün üreticileri ve tüketicileri açısından verimli bir yıl olmasını diliyoruz.

 • Özel İletişim Vergisi 3 milyar 780 milyon Lira
 • GSM işletmelerinden alınan Hazine Payı 4 milyar 516 milyon Lira
 • Evrensel Hizmet Geliri 1 milyar 387 milyon Lira