Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

2019 Beyanname İlk Yardım Masası

İmdat TÜRKAY
İmdat TÜRKAY
12328OKUNMA

Basit Usulde Ticari Kazançlar Şubat/2019’da Defter-Beyan Sisteminden Beyan Edilecek

Gelir Vergisi Kanununa göre, ticari kazancı basit usulde tespit olunan gelir vergisi mükellefleri, 2018 yılına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini Defter-Beyan Sistemi üzerinden 1-25 Şubat 2019 tarihleri arasında vereceklerdir.

Gelir İdaresi Başkanlığının 31.12.2018 verilerine göre, toplam 4.677.791 gelir vergisi mükellef sayısı içinde basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellef sayısı 774.681 olup

2018 yılında elde edilen kazançların beyan dönemi ilk olarak bu mükellef grubu ile başlamaktadır.

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin yanında çalışan kişilerin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 64. maddesine göre diğer ücretli olarak verginin tarh ve tahakkuk ettirilmesi de vergi daireleri tarafından Şubat /2019 ayında yapılacaktır.

Bilindiği üzere, basit usulde vergilendirilen mükellefler, kazancın tespiti ve Vergi Usul Kanunu’nun defter tutma hükümleri hariç; bildirme, vesikalar, muhafaza, ibraz, diğer ödevler, ceza hükümleri ile bu Kanun ve diğer kanunlarda yer alan ikinci sınıf tüccarlar hakkındaki hükümlere tabidirler.

Defter-Beyan Sistemi; serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından geliştirilen bir Sistemdir.

Basit usule tabi mükelleflerin kayıtları, mükelleflerin “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” düzenledikleri meslek odaları veya meslek mensupları aracılığıyla Defter-Beyan Sistemi üzerinde tutulmaktadır. Basit usule tabi mükelleflerin alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtlar, “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” düzenledikleri meslek odaları veya meslek mensupları aracılığıyla izleyen ayın sonuna kadar Defter-Beyan Sistemine kaydedilmektedir.

Gelir vergisine tabi olan ticaret ve sanat erbabı, kazancın tespit usulü bakımından ikiye ayrılmaktadır.

 • Basit usulde gelir vergisine tabi olanlar.
 • Gerçek usulde gelir vergisine tabi olanlar.

Basit usulde ticari kazanç; bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki müspet farktır. Mevcut vergi kanunlarına göre, basit usulde vergilendirme kapsamında bulunan mükelleflere, gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden farklı bir takım kolaylıklar sağlanmıştır. Basit usulde vergilendirmenin sağladığı kolaylıklar şunlardır; 

 • Kazancı basit usulde tespit edilen mükellefler tarafından defter tutulmaz,
 • Vergi tevkifatı yapılmaz ve muhtasar beyanname verilmez,
 • Geçici vergi beyannamesi verilmez ve geçici vergi ödenmez,
 • Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden istisnadır,
 • Ticari kazancın tespitinde amortismana tabi iktisadi kıymet alışları ve satışları dikkate alınmaz,
 • Alınan ve verilen belgelerin kayıtları “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” düzenlenen meslek odası veya meslek mensupları aracılığıyla Defter-Beyan Sistemi üzerinden tutulur,
 • Ticari kazançlarına yıllık 9.000 TL kazanç indirimi yapılır,
 • Genç girişimcilere ilişkin 75.000 TL’lik kazanç istisnasından yararlanabilirler (Bu istisna ile 9.000 TL’lik kazanç indiriminden birlikte yararlanılamaz),
 • Engellilik indiriminden faydalanabilirler,
 • Vergiye uyumlu mükelleflere sağlanan %5 oranındaki vergi indiriminden yararlanabilirler.

Geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşan mükellefler, 1-25 Şubat 2019 tarihleri arasında yıllık gelir vergisi beyannamelerini Defter-Beyan Sistemi üzerinden kayıtlı bulundukları vergi dairesine elektronik ortamda göndereceklerdir. Basit usulde tespit edilen ticari kazanç yanında beyana tabi başka bir gelir unsurunun bulunması halinde, 2018 yılı kazançlarına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesi de 1-25 Mart 2019 tarihleri arasında Defter-Beyan Sistemi üzerinden verilecektir.

2018 yılı kazançlarına ilişkin verilecek yıllık beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisi iki eşit taksitte ödenecek olup; birinci taksitin 28 Şubat 2019 tarihine kadar, ikinci taksitin ise 30 Haziran 2019  (30 Haziran 2019 hafta sonuna rastladığından 1 Temmuz 2019) tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. Tahakkuk eden gelir vergisinin ise; 

 • Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr internet sitesi (İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması) üzerinden;
 • Anlaşmalı bankaların banka kartları veya banka hesabından,
 • Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların; kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile
 • Anlaşmalı bankaların;
  • Şubelerinden,
  • Alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.),
 • PTT işyerlerinden,
 • Tüm vergi dairelerinden,

 ödenmesi mümkün ulunmaktadır.

Ticari kazancı basit usulde vergilendirilen mükellefler, yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerine ilişkin olarak Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesinde belirtilen unsurlara ait tutarları (hayat/şahıs sigorta primleri, eğitim ve sağlık harcamaları, bağış ve yardımlar, engellilik indirimi, 9.000 TL’lik kazanç indirimi vb.) indirim konusu yapabileceklerdir.

Mükelleflerin veya diğer ilgililerin, Defter-Beyan Sistemine ilişkin detaylı bilgiye www.defterbeyan.gov.tr adresinden ulaşılması mümkün bulunmaktadır. Basit usulde ticari kazancın tespitine ilişkin olarak ayrıntılı bilgiler için ise Gelir İdaresinin www.gib.gov.tr adresindeki Yayınlar/Rehberler bölümünde yer alan “Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi” ne bakılmasında fayda vardır.

www.gib.gov.tr/İstatistikler/Aylar İtibariyle Mükellef Sayıları/Tablo 5-GMSİ Faal Mükellef Sayıları, Erişim Tarihi: 1.1.2019.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sorabilirsiniz

 • N
  NEŞE KOÇ
  Merhaba, 2019 basit usul faturaları defter beyana girme süresi ilgili ceza i durum varmı ? Yoksa hepsini şubat ayın da girsek oluyormu ?
  VERGİALGI

  486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, basit usule tabi mükelleflerin alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtların, izleyen ayın sonuna kadar Sisteme kaydedilmesi gerekmektedir.

Soru Sor