Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

İmdat TÜRKAY
12 Şubat 2017İmdat TÜRKAY
4409OKUNMA

Basit Usulde Ticari Kazancın Beyanında 8.000 TL’lik Kazanç İndirimi

2016 Yılında basit usulde vergiye tabi ticari kazanç sahipleri 1-27 Şubat/2017 döneminde yıllık gelir vergisi beyannamesi verirken bu yıl ilk defa beyan ettikleri kazançtan 8.000 TL’lik kazanç indiriminden yararlanacaklardır.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sayfasında (www.gib.gov.tr/İstatistikler) yayınlanan verilerine göre toplam 760.214 adet basit usule tabi ticari kazanç sahibi gelir vergisi mükellefi bulunmakta olup; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre, 2016 yılında elde edilen gelirin sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olması halinde, yıllık gelir vergisi beyannamesi 1-27 Şubat 2017 döneminde verilecek ve 2017 yılının Şubat ve Haziran ayında iki eşit taksitte ödenecektir.

Basit usulde tespit edilen ticari kazanç yanında beyana tabi başka bir gelir unsurunun bulunması halinde ise 2016 yılı kazançlarına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Mart 2017 ayında verilecektir. Beyanname üzerinden tahakkuk edecek gelir vergisi Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenecektir.

Gelir Vergisi Kanununa göre; basit usulde ticari kazanç, bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki müspet farktır. Bu fark, faaliyetle ilgili olarak alınması ve verilmesi mecburi olan alış ve giderler ve hâsılatlara ilişkin belgelerde yazılı tutarlara göre hesaplanacaktır. Kazancın bu şekilde tespiti sırasında emtia ticareti ile uğraşanlarca; hesap dönemi sonundaki emtia mevcudunun değeri hâsılata, hesap dönemi başındaki emtia mevcudunun değeri giderlere ilave edilecektir. Ancak, kullanılan sabit kıymetler gider yazılmayacak ve üzerlerinden amortisman hesaplanmayacaktır. Kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin defter tutma yükümlülükleri bulunmamaktadır.

GVK’nın 89. maddesine 29.01.2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunun 2. maddesiyle eklenen ve 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe giren bent hükmüne göre; basit usulde tespit edilen ticari kazançların yıllık 8.000 Türk lirasına kadar olan kısmı (GVK’nın mükerrer 20. maddesinde yer alan kazanç istisnasından faydalananlar bu bent hükmünden yararlanamaz.) bildirilecek gelirlerden indirim konusu yapılabilecektir.

Basit usule tabi mükelleflere uygulanacak kazanç indirimi konusunda ayrıntılı açıklamalar 292 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer almaktadır. Ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin beyan ettikleri ticari kazançlarına 01.01.2016 tarihinden itibaren 8.000 TL’lik kazanç indirimi uygulanacaktır. Bu kapsamda;

 • Ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin beyan ettikleri ticari kazançlara herhangi bir süre sınırı olmaksızın indirim uygulanır.
 • İndirim, 01.01.2016 tarihinden itibaren elde edilecek gelirlere uygulanır. Dolayısıyla, indirim 2016 yılına ait kazançlara ilişkin olarak 2017 yılında verilecek beyannamede dikkate alınacaktır.
 • İndirim, basit usule tabi mükelleflerin sadece ticari kazançlarına uygulanacak olup beyana tabi diğer gelir unsurlarının da (kira geliri, menkul sermaye iradı vb.) bulunması halinde bu gelirlere indirim uygulanmayacaktır. Ayrıca, vergilendirme döneminde kazanç elde edilmemesi veya 8.000 TL’nin altında kazanç elde edilmesi nedeniyle yararlanılamayan indirim tutarı ertesi yıllara devredilmeyecektir.
 • Ticari kazancı basit usulde vergilendirilen mükellefler, genç girişimcilere ilişkin 75.000 TL’lik kazanç istisnası ile 8.000 TL’lik kazanç indirimden birlikte yararlanamazlar.
 • Basit usule tabi mükelleflerin herhangi bir nedenle takvim yılı içerisinde gerçek usule geçmeleri durumunda, 8.000 TL’lik indirimden yararlanmaları mümkün değildir.
 • Ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerden genç girişimcilere ilişkin kazanç istisnası ile 8.000 TL’lik indirime ilişkin şartları birlikte taşıyanlar, söz konusu istisna veya indirimin hangisinden faydalanacaklarını kendileri belirleyeceklerdir.

  Bu arada, genç girişimcilerde kazanç istisnasından yararlanma şartlarına da kısaca değinecek olursak, uygulamaya ilişkin ayrıntılı açıklamaların yer aldığı 292 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalara göre;

 • Gelir Vergisi Kanununda 6663 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 29 (yirmi dokuz) yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 TL’sine kadar olan kısmı maddede belirtilen şartlarla gelir vergisinden müstesna tutulmuştur.
 • İstisnadan, 6663 sayılı Kanunun Resmî Gazete’de yayımlandığı 10.02.2016 tarihinden itibaren ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunanlardan Kanunda öngörülen şartları taşıyanlar yararlanır. Dolayısıyla bu tarihten önce işe başlayan mükelleflerin söz konusu istisnadan yararlanmalarına imkân bulunmamaktadır.
 • İstisna, her vergilendirme döneminde yıllık 75.000 TL olarak uygulanacak olup, bir vergilendirme döneminde istisna tutarının altında kazanç elde edilmesi durumunda ise istisnadan yararlanılmayan tutar ertesi yıla devredilmez.

Basit usulde ticari kazancın vergilendirilmesine ilişkin örnek: Aksaray İlinde bakkal işletmeciliği faaliyetinden dolayı basit usulde vergilendirilen mükellefin 2016 yılı işletme hesabı özeti aşağıda yer almaktadır. Mükellef kazanç indiriminden yararlanacaktır.

Dönem başı mal mevcudu20.000 TL
Dönem içi alışlar40.000 TL
Giderler15.000 TL
Dönem hasılatı100.000 TL
Dönem sonu mal mevcudu15.000 TL


Yukarıdaki bilgiler göre mükellefin 2016 yılındaki kar veya zararı;

“(Dönem hasılatı + Dönem sonu mal mevcudu) – (Dönem başı mal mevcudu + Dönem içi alışlar + Giderler)= Kar/ Zarar” formülünden hareketle bulunacaktır. Buna göre mükellef, 2016 yılında (100.000 + 15.000) – (20.000 + 40.000 + 15.000) = 40.000 TL kar elde etmiştir. Mükellefin yıl içinde 6.000 TL sosyal güvenlik primi (Bağ-Kur Primi) ödemesi ile kazanç indiriminden yararlanması durumunda 2016 yılına ilişkin beyanı aşağıdaki gibi olacaktır.


Gayri Safi Ticari Kazanç
40.000 TL
Sosyal güvenlik primi  6.000 TL
Ticari kazanç (40.000 – 6.000)34.000 TL
Kazanç indirimi8.000 TL
Kalan (34.000–8.000=)26.000 TL
Vergiye tabi gelir (Matrah)26.000 TL
Hesaplanan gelir vergisi (26.000X%15-20)              4.570 TL
Ödenecek gelir vergisi 4.570 TL
Ödenecek damga vergisi51,40 TL
Şubat ayında ödenecek 1. taksit tutarı
Damga vergisi tutarı (1. Taksitle ödenecek)
-Yıllık gelir vergisi beyannamesi: 51,40
-İşletme hesabı özeti (Basit usulde hesap özeti): 19,10
2.285 TL
70,50 TL
Haziran ayında ödenecek 2. taksit tutarı2.285 TL

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor