Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
28 Ocak 2016
400OKUNMA

Avukatlık Ortaklığı Fatura mı Düzenlemeli Serbest Meslek Makbuzu mu?

Avukatlık Kanununun 44/B maddesine göre avukatlık ortaklığı, aynı baroya kayıtlı birden çok avukatın bu Kanuna göre mesleklerini yürütmek için oluşturdukları tüzel kişiliktir.

Avukatlık ortaklığının çalışması meslek çalışması olup, ticarî sayılmaz ve vergilendirme bakımından şahıs şirketlerine ilişkin hükümler uygulanır. Avukatlık ortaklığının adı, bir ya da birkaç ortağın ad ve/veya soyadlarına (Avukatlık Ortaklığı) ibaresi eklenerek belirlenir.

Vergi mevzuatına göre serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.

Gelir vergisi uygulamasında adi şirketler tarafından yapılan serbest meslek faaliyeti neticesinde doğan kazançlar da, serbest meslek kazancıdır (GVK Md.65, 2. fıkra). Avukatlık ortaklıkları da bu mahiyette olduğundan elde edilen kazanç serbest meslek kazancıdır.

Avukatlık ortaklığında pay sahibi olan avukatlar, tıpkı kendi adına bağımsız çalışan avukatlar gibi serbest meslek erbabı sayılırlar (GVK Md. 66, 2. fıkra, 3. bent).

Vergi Usul Kanunu uyarınca da serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu düzenlemek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşteri de bu makbuzu istemek ve almak mecburiyetindedir (VUK Md. 236).

Buna göre Avukatlık Ortaklığı serbest meslek makbuzu düzenlemek zorunda olup, ortaklığa yapılacak ödemelerden GVK 94 uyarınca stopaj yapmak zorunda olanlar %20 oranında stopaj yapacaklardır. (GVK Md.94/3-b).

Gelir vergisinde beyan nasıl yapılacak?

Her bir avukat ortak, ortaklıktaki payı nispetinde ortaklık kazancından kendisine düşen kısmı kişisel gelir vergisi beyannamesinde beyan edecektir.

Yıl içinde yapılan gelir vergisi kesintileri yine her bir ortağın payı nispetinde hesaplanan kişisel gelir vergisi beyannamelerinde mahsup edilecektir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru SorYazarlarımızın güncel sorulara cevap verebildiğini göz önünde bulundurarak, lütfen makalenin yayımı tarihten itibaren en geç bir ay içinde sorunuzu yöneltiniz.