Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Ferit ÖZ
21 Mayıs 2020Ferit ÖZ
2091OKUNMA

Arabuluculuk Hizmetlerinde KDV Oranı

1/10/2019 tarihli ve 1594 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar eki (II) sayılı listenin (B) bölümüne 32 nci sırasına "Aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri; bu davalara bağlı kanun yolları; iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri" eklenmiş ve söz konusu Kararın Resmi Gazetede yayımlandığı 2/10/2019 tarihinden itibaren sayılan avukatlık hizmetlerine %8 oranında KDV uygulanmaya başlanmıştır.

Avukatlık hizmetlerine yönelik indirimli KDV oranı uygulaması avukatlar ile vergi idaresi arasında yeni bir tartışma konusu olmuş; bunun odağında da arabuluculuk faaliyetleri yer almıştır. İçinde bulunduğumuz olağanüstü koşullar özel kısıtlar getirmesine karşın, yeni normale döndüğümüz bu günlerde iş hukukunda arabuluculuk müessesesinin geçmişe göre daha aktif olarak kullanılması olasıdır.

Bu bakımdan, avukatlık hizmetlerinde indirimli oran uygulamasının kapsamı ile arabuluculuk işlemlerinde uygulanması gereken KDV oranının netleştirilmesi önemlidir. 

Avukatlık hizmeti nedir?

1136 sayılı Avukatlık Kanununun "Yalnız avukatların yapabileceği işler" başlıklı 35 inci maddesine göre;

  • -Kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek,
  • Mahkeme, hakem veya yargı yetkisini haiz bulunan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve savunmak,
  • Adli işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek

yalnız baroda yazılı avukatlara aittir.

Aynı Kanunun 11 nci maddesinde avukatlıkla birleşemeyen işler, 12 nci maddesinde ise avukatlıkla birleşebilen işler sayılmıştır. Buna göre, avukatlar, avukat olma zorunluluğu gerektirmeyen danışmanlık, müşavirlik, denetim, hakemlik, bilirkişilik vb. hizmetleri de yapabilmektedir.

Bu bağlamda, avukatlık hizmetlerine ilişkin KDV oran indiriminde yalnız avukatların yapabileceği hizmetleri göz önünde tutmak; 1136 sayılı Kanunun 35 inci maddesinde belirtilen işlerden olmayan ve avukat olmayanlarca da ifa edilebilen işleri bu kapsamda değerlendirmemek gerekmektedir. 

İndirimli orana tabi avukatlık hizmetleri nelerdir?

1594 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla;

  • Aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler,
  • Vesayet davaları ve işleri,
  • Yukarıda belirtilen davalara ilişkin kanun yolları,
  • İş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk,
  • Yukarıda sayılanlara bağlı ilamlı icra takipleri

kapsamında verilen avukatlık hizmetlerinin KDV oranı %8 olarak belirlenmiştir. 

Arabuluculuk müessesinde KDV oranını etkileyen bir değişiklik olmuş mudur?

1594 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla arabuluculuk müessesiyle ilgili indirimli oran (%8) kapsamına alınan hizmetler, iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ve buna bağlı ilamlı icra takiplerine yönelik verilen avukatlık hizmetleridir. İş uyuşmazlıklarıyla ilgili dava şartı olarak arabuluculuk sürecinde kendisini avukatla temsil eden taraf avukatının verdiği avukatlık hizmetinin KDV oranı %8 olarak tespit edilmiştir.

Bunun dışında Cumhurbaşkanı Kararında arabuluculuk faaliyetine yönelik herhangi bir belirleme bulunmamaktadır. Arabuluculuk hizmetlerinin serbest avukat arabulucular tarafından verilmesi de indirimli oran uygulanmasını şartlarını sağlamamaktadır.

Sonuç olarak; vergi idaresinin yayınladığı emsal özelgede açıklandığı üzere,

  • Arabulucular (avukat veya avukat sıfatı olmayan) tarafından verilen iş uyuşmazlıklarında dava şartı olan arabuluculuk hizmetlerinin, 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin B/32 nci sırası kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından, bu hizmetler genel oranda (%18) KDV'ye tabidir.
  • İş uyuşmazlıklarıyla ilgili dava şartı olarak arabuluculuk sürecinde kendisini avukatla temsil eden taraf avukatının düzenleyeceği serbest meslek makbuzunda ise % 8 oranında KDV hesaplanması gerekmektedir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor