Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
19 Ocak 2014Ahmet Metin AYSOY
139OKUNMA

6331 Sayılı İSG Kanunu’ndaki İdari Para Cezaları

Maliye Bakanlığı Tarafından Belirlenen Yeniden Değerleme Oranına Göre Hesaplanmış
6331 Sayılı İSG Kanunu’ndaki İdari Para Cezaları

Kanun MaddesiCeza MaddesiKanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil2013 Miktar2014 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL) (Yeniden Değerleme Oranı % 3,93) Açıklamalar
MADDE 4 - İşverenin genel yükümlülüğü26/1-a4/1-a İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak.2.1562.240Türk Lirası / her yükümlülük için
26/1-a4/1-b İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek, denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemek.2.1562.240Türk Lirası / her yükümlülük için
MADDE 6 - İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri26/1-b6/1-a İş güvenliği uzmanı çalıştırmamak.5.3905.601Türk Lirası / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)
6/1-a İşyeri hekimi çalıştırmamak.5.3905.601Türk Lirası / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)
6/1-a Diğer sağlık personeli çalıştırmamak.2.6952.800Türk Lirası / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)
26/1-b6/1-b İSG hizmetleri için görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç-gereç-mekân sağlamamak.1.6171.680Türk Lirası
26/1-b6/1-c İSG hizmetlerini yürütenler arasında koordinasyonu sağlamamak.1.6171.680Türk Lirası
26/1-b6/1-ç Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmemek.1.0781.120Türk Lirası / her tedbir için
26/1-b6/1-d Görevlendirilen kişileri, hizmet alınan kuruluşları, başka işyerlerinden gelen çalışanları ve bunların işverenlerini İSG riskleri konusunda bilgilendirmemek.1.6171.680Türk Lirası
MADDE 8 - İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları26/1-c8/1 İş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin hak ve yetkilerini kısıtlamak.1.6171.680Türk Lirası / uzman ve hekim için ayrı ayrı
26/1-c 8/6.İşyeri sağlık ve güvenlik birimini kurmamak.1.6171.680Türk Lirası
 MADDE 10 - Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma26/1-ç10/1 Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak.3.2343.361Türk Lirası
4.8515.041Türk Lirası / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)
26/1-ç10/4 Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmamak.1.6171.680Türk Lirası
MADDE 11 - Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım26/1-dAcil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak.1.0781.120Türk Lirası / her yükümlülük için
1.0781.120Türk Lirası / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)
MADDE 12 - Tahliye26/1-dCiddi ve yakın tehlike durumunda; çalışanların işi bırakarak güvenli yere gitmelerini sağlamamak. Zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini istemek. Müdahalede bulunan çalışanları yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutmak.1.0781.120Türk Lirası / her yükümlülük için
1.0781.120Türk Lirası / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)
MADDE 14 - İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi26/1-e14/1 İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, ramak kala olaylar ve iş kazaları ile ilgili incelemeler yaparak ilgili raporları düzenlememek.1.6171.680Türk Lirası / her yükümlülük için
26/1-e14/2.İş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içinde SGK'ya bildirmemek.2.1562.240Türk Lirası
26/1-e14/4.Sağlık hizmeti sunucularının iş kazalarını, yetkili sağlık hizmet sunucularının meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK'ya bildirmemesi.2.1562.240Türk Lirası
MADDE 15 - Sağlık gözetimi26/1-f15/1 Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak.       1.0781.120Türk Lirası / her çalışan için
26/1-f15/2 Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar için sağlık raporu almamak.1.0781.120Türk Lirası / her çalışan için
MADDE 16 - Çalışanların bilgilendirilmesi26/1-gÇalışanları bilgilendirme yükümlülüğüne uymamak.1.0781.120Türk Lirası / her çalışan için
MADDE 17 - Çalışanların eğitimi26/1-ğÇalışanlara eğitim verme yükümlülüğüne uymamak.1.0781.120Türk Lirası / her çalışan için
MADDE 18 - Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması26/1-hÇalışanların görüşlerini alma ve katılımlarını sağlama yükümlülüğüne uymamak.1.0781.120Türk Lirası / her aykırılık için
MADDE 20 - Çalışan temsilcisi26/1-ı20/1 İşyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarına göre çalışan temsilcileri görevlendirmemek.1.0781.120Türk Lirası
26/1-ı20/3 İşveren tarafından çalışan temsilcilerinin öneride bulunma ve tedbir alınmasını isteme hakkını ihlal etmek.1.6171.680Türk Lirası
26/1-ı20/4 Çalışan temsilcilerinin ve destek elemanlarının haklarını kısıtlamak ve gerekli imkanları sağlamamak.1.0781.120Türk Lirası / hakları kısıtlanan her birey için
MADDE 22 - İş sağlığı ve güvenliği kurulu26/1-iİş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturmamak, alt işverenin bulunduğu hallerde uygun kurulu oluşturmamak, kurullar arasında koordinasyonu sağlamamak.2.1562.240Türk Lirası / her aykırılık için
MADDE 23 - İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu26/1-j23/2 Yönetim tarafından birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezlerinde İSG konusundaki koordinasyonu sağlamamak, tedbir almaları için işvereni uyarmamak.5.3905.601Türk Lirası
MADDE 24 - Teftiş, inceleme, araştırma, müfettişin yetki, yükümlülük ve sorumluluğu. 26/1-k24/2 Ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olmak.5.3905.601Türk Lirası
MADDE 25 - İşin durdurulması26/1-lİşyerinin bir bölümünde veya tamamında verilen durdurma kararına uymayarak durdurulan işe devam ettirmek.10.78011.203Türk Lirası
26/1-l25/6 İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödememek veya uygun başka iş vermemek.1.0781.120Türk Lirası / ihlale uğrayan her çalışan için
1.0781.120Türk Lirası / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)
MADDE 29 - Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi26/1-mBüyük kaza önleme politika belgesini hazırlamamak.53.90056.018Türk Lirası
Güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığa sunmadan işyerini faaliyete geçirmek.86.24089.629Türk Lirası
İşletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini faaliyete geçirmek.86.24089.629Türk Lirası
Durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek.86.24089.629Türk Lirası
MADDE 30 - İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler26/1-n30 uncu madde de öngörülen yönetmeliklerdeki hükümlere aykırı hareket etmek.1.0781.120Türk Lirası / her hüküm için
1.0781.120Türk Lirası / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)


Maliye Bakanlığı Tarafından Belirlenen Yeniden Değerleme Oranına Göre Hesaplanmış

6331 sayılı Kanunun 24. maddesi gereğince 4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

Kanun MaddesiCeza MaddesiKonu2013Miktar2014 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL) ( Yeniden Değerleme Oranı % 3,93)Açıklamalar
MADDE 92 - Yetkili makam ve memurlar107/1-aÇağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş Müfettişlerinin 92/1fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek.11.72112.181Türk Lirası
 MADDE 96 - İşçi ve işverenin sorumluluğu 107/1-bİfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak.11.72112.181Türk Lirası
MADDE 107 - İş hayatının denetim ve teftişi ile ilgili hükümlere aykırılık107İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek.11.72112.181Türk Lirası

Not: 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasındaki “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz” hükmü gereğince 1 TL’nin küsuru dikkate alınmamıştır.