Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Nazlı Gaye ALPASLAN
27 Aralık 2018Nazlı Gaye ALPASLAN
118OKUNMA

6183 Sayılı AATUHK Uyarınca Marka ve Patent Üzerine Haciz Uygulanması

Bilindiği gibi, 6183 sayılı Kanunun ihalenin neticesi fesih ve tescil kenar başlıklı 99. maddesi uyarınca artırımın feshi için menfaati ihlal edilmiş herkes tarafından artırımın sonucunun ilgililere tebliğini takip eden günden itibaren 7 gün içerisinde icra mahkemesine şikayet başvurusunda bulunabilir.

Tetkik merciinin vereceği karar 10 gün içerisinde temyiz edilebilir. Temyiz istemini Temyiz İcra ve İflas Dairesi inceler. İhale edilen malın değeri 50.000,00 TL’yi aştığı takdirde duruşma talep edilebilir. İhalenin feshi veya kaydın düzeltilmesi hakkında başkaca mahkemeye veya idari ve yargı mercilerine müracaat edilemez. Tescil için tapu dairesine yapılacak tebligat şikayet için muayyen müddetin geçmesinden ve eğer şikayet edilmişse şikayetin intacından sonra yapılır.

Sonuç olarak, Türk Patent ve Marka kurumuna tescil edilmiş markalar ve patentler bu kurum nezdinde tutulan sicile işlenmiş olduğundan haczi de kuruma, tahsil dairesince 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 88. maddesi hükmünce yapılacak bildirimle ve genel esaslara uygun olarak yapılır.

Tescil edilmemiş markalar da keyfiyetin tahsil dairesince haciz tutanağına geçirilmesi suretiyle hacze konu olabilir.

Bkz: BARLASS İrfan, Kamu Alacaklarının Haciz Yoluyla Takibi, On İki Levha Yayınları, Yıl: Aralık-2017, S:247