Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
20 Haziran 2018
113OKUNMA

303 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı

Resmi Gazete’de 11 Haziran 2018 tarihinde yayımlanan 303 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Bu konular;

 • İhtiyaç fazlası elektrik enerjisinin satışında esnaf muaflığı
 • Kadın hizmet erbabına sağlanan kreş ve gündüz bakımevi yardımında gelir vergisi istisnası
 • Hizmet erbabına ödenen tazminatların vergilendirilmesi ile istisna uygulaması
 • İlave asgari geçim indirimi uygulamasıdır.

303 seri nolu GVGT’ne ilişkin özet bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhtiyaç fazlası elektrik enerjisinin satışında esnaf muaflığı

Tebliğde; 6446 sayılı Kanuna göre lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak sahibi olunan veya kiralanan konutlarda kurulan tesislerde, elektrik üretimi yapan ve ihtiyaç fazlasını satan gerçek kişiler, esnaf muaflığından yararlanılabilmesine ilişkin açıklamalar yapılmaktadır.

Esnaf muaflığından yararlananlara ihtiyaç fazlası elektrik bedeli olarak yapılan ödemelerde tevkifat oranı 14/5/2018 tarihli ve 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla %0 olarak belirlenmiş olup mükellefiyet tesisi, belge düzenleme, defter tutma, beyanname verme gibi yükümlülüklerde olmayacaktır.

Bu muafiyetten yararlananların, kendilerine düzenlenen gider pusulalarını ve bu faaliyetleri ile ilgili olarak satın aldıkları mal ve giderlerine ilişkin belgelerini Vergi Usul Kanununda öngörülen süre boyunca saklamaları zorunludur.

Kadın hizmet erbabına sağlanan kreş ve gündüz bakımevi yardımında gelir vergisi istisnası

 • Kreş ve gündüz bakımevi hizmetinin işverenlerce iş yerinde verilmesi halinde, bu hizmetten faydalanan kadın hizmet erbabına sağlanan menfaatin tamamı gelir vergisinden istisna olacaktır.
 • Hizmetin, işverenin kendisine ait veya kiralamış olduğu diğer yerlerde verilmesi istisna uygulamasına engel teşkil etmiyor.
 • Kreş hizmeti dışarıdan alınıyorsa, hizmeti veren işletme (kreş ve gündüz bakım evi) gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmalı.
 • Ödemen hizmet erbabına değil doğrudan bu hizmeti sağlayan mükelleflere yapılmalıdır.
 • Kreş hizmeti dışarıdan alınıyorsa istisnadan yararlanılacak tutar her bir çocuk için asgarî ücretin aylık brüt tutarının %15’ini aşmamalı. Ancak Bakanlar Kurulu kendisine verilen yetiyi kullanarak bu oranı %50’si olarak 5/5/2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile % belirlenmiştir. Sağlanan menfaatin asgari ücretin aylık brüt tutarının %50’sini aşması halinde, aşan kısım ücret olarak vergilendirilir.
 • Hizmeti veren işletme faturayı işverenin ödediği tutar da dahil olmak üzere toplam bedel üzerinden ve hizmetten yararlanan adına düzenlemeli.
 • Bayan çalışana sağlanan menfaate ilişkin tutar, asıl ücret ile birlikte ücret bordrosunda gösterilmeli.
 • Özetle kadın çalışanlar için işverenler tarafından ödenen kreş yardımı bedelinin asgari ücretin brüt tutarının %50’si olan (2.029,50x%50=) 1.014,75 TL’lik kısmı gelir vergisinden istisna edilecek.

Hizmet erbabına ödenen tazminatların vergilendirilmesi ile istisna uygulaması

Gelir Vergisi Kanununa eklenen Md. 61/3f (7). bent ile hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra; karşılıklı sonlandırma sözleşmesi ve ikale sözleşmesi gibi sözleşmeler kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımların ücret olarak kabul edilmiştir.

Bu tazminatlar, hizmet erbabına işten ayrılma, emekli olma, dava açmama vb. nedenlerle çalışmasından bağımsız olarak ödenmiş olup olmadığına bakılmaksızın, ücret hükümlerine göre dikkate alınacaktır.

Ancak bu ekleme ile birlikte GVK Md. 25/1f.(7) bendiyle bu ödemelerinde çalışanın tabi olduğu mevzuata göre kıdem tazminatına ilişkin istisna tutarının hesabında dikkate alınması gerektiği hususuna açıklık getirilmiştir. Buna göre, anılan Kanunlar uyarınca ödenecek kıdem tazminatlarından gelir vergisinden istisna edilecek tutar hesap edilirken, yukarıda sayılan ödemeler de dahil edilerek ödemelerin toplamı üzerinden istisna uygulanacak, istisnayı aşan tutarlar ise ücret olarak gelir vergisine tabi tutulacak.