Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi

Vergi

İmdat TÜRKAY
20 Şubat 2020İmdat TÜRKAY
7361OKUNMA

2020 Yılında Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurt Dışı Gündelik Tutarları

6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 34. maddesine göre, bu Kanun gereğince verilecek yurt dışı gündelik miktarları gidilecek ülkeye, memur veya hizmetlilerin aylık veya ücretleri ile görevin mahiyetine göre mali yıl itibariyle Cumhurbaşkanınca belirlenmektedir.

1.1.2020 tarihinden itibaren uygulanacak yurtdışı gündelik tutarları 25 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2062 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ekinde yer alan "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar" ile belirlenmiş bulunmaktadır.

İşverenler tarafından gerek 7197 sayılı 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ekinde yer alan (H) Cetveline göre çalışanlara ödenen yurtiçi gündelik tutarları, gerekse 2062 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ekinde yer alan Cetveldeki yurtdışı gündelik tutarları; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61. maddesine göre ücret kapsamında değerlendirilmekle beraber, aynı Kanunun 24/1-2. maddesine göre belli şartlar çerçevesinde gelir vergisinden istisna edilmiştir.

KKTC'ye Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Gündelik Tutarı
2062 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ekinde yer alan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sürekli veya geçici bir görevle gönderilenlerin, gidiş ve dönüşleri ile geçici görevlendirme süreleri için verilecek gündelik miktarları aşağıdaki Cetvelde gösterilmiştir.

  GÖREV UNVANI/KADRO DERECESİ1/1/2020 - 31/12/2020
Döneminde Verilecek
Gündelik Miktarları (TL)
1- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları217,40
2- Anayasa Mahkemesi Başkanı, Bakanlar, Genelkurmay Başkanı, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, T.B.M.M. Genel Sekreterleri, Orgeneral ve Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Cumhurbaşkanlığı, Bakan Yardımcıları175,20
3-Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Bakanlık Müsteşarları, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Korgeneral ve Koramiraller, Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşların başkanları, merkezde sürekli görevle bulunanlar dışındaki Büyükelçiler152,70
4- Yukarıdakiler dışında kalan memur ve hizmetlilerden; 
a) Aylık/kadro derecesi 1 olanlar130,90
b) Aylık/kadro derecesi 2-4 olanlar109,10
c) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar87,30

Diğer yurtdışı ülkeler için uygulanan geçici görevlendirmelerde ilk 10 gün için %50 artırımlı gündelik uygulaması, KKTC’ye yapılacak görevlendirmelerde yoktur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçici görevle gönderilen ve bu Karar hükümlerine göre gündelik ödenenlerden, yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere, gündeliklerinin yarısına kadar olan kısmı yatacak yer ücreti olarak ödenmektedir.

2062 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile KKTC'ye yapılacak seyahatlerde en yüksek Devlet memuru olan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı ödenecek gündelik tutarı 175,20 TL olarak tespit edilmiştir. İşverenler tarafından KKTC'ye yapılacak seyahatler nedeniyle personele ödenecek harcırah gündeliğinin tespitinde yukarıdaki tabloda yer alan aynı aylık seviyesindeki Devlet memurlarına verilen gündelik tutarları esas alınacaktır. Ancak, aynı aylık seviyesinin tespit edilememesi durumunda en yüksek Devlet memuru olan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı için belirlenen tutarı esas almaları mümkün bulunmaktadır. Buna göre, 2020 yılında KKTC için en yüksek Devlet memuru olan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı ödenecek gündelik tutarı 175,20 TL olmaktadır.

2020 Döneminde YurtDışı Gündeliklerinin Hesaplanmasında Esas Alınacak Cetvel

KKTC hariç yurtdışı gündelik tutarları ise 2062 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ekinde yer alan “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar" ile belirlenmiştir. 193 sayılı GVK’nın 24/1. maddesine göre Harcırah Kanununa tabi işverenler tarafından söz konusu Cetvelde yer alan yurtdışı gündelik tutarları gelir vergisinden istisna edilerek hizmet erbabına ödenecektir.

GVK’nın 24/2. maddesi hükmü gereğince de 2020 yılında Harcırah Kanununa tabi olmayan işverenler tarafından, personele yapılan yurtdışı gündelik ödemelerinde tespit edilebilmesi halinde aynı aylık seviyesindeki Devlet memuruna ödenecek gündeliklerin veya Devletçe verilen en yüksek gündelik tutarının, vergiden istisna edilecek yurtdışı gündelik tutarı olarak Cetvelde yer alan tutarlar dikkate alınacaktır. Aynı aylık seviyesinin bilinmemesi durumunda, “Devletçe verilen gündeliklerin en yüksek tutarı” olarak, Yurtdışı Gündeliklerinin Hesaplanmasında Esas Alınacak Cetvelin II. Sütununda Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanına ödenen gündelikler esas alınabilecektir.

2062 sayılı Kararın 4. maddesi gereğince;

  • Yurtdışına veya sürekli görevle yurtdışında iken başka ülkelere geçici görevle gönderilenlere, Türkiye'den veya sürekli görevle bulundukları ülkelerden her çıkışlarında, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü için ödenecek gündelikler, ekli cetveldeki miktarların %50 artırılması suretiyle hesaplanır.
  • Türkiye'den yurtdışına geçici görevle gönderilenlerden, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü ile sınırlı olmak kaydıyla, yurtdışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere, faturada gösterilen günlük yatak ücretinin birinci fıkrada belirtildiği şekilde artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerinin % 40'ma kadar olan miktar için bir ödeme yapılmaz, %40'ını aşması halinde ise aşan kısmın sadece % 70'i ayrıca ödenir. Ancak, yatacak yer temini için ödenecek günlük ilave miktar, artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerin ekli cetvelin;

a) I-III no’lu sütunlarda gösterilen unvanlarda bulunanlar için % 100'ünden,
b) IV-VIII no'lu sütunlarda gösterilen kadrolarda bulunanlar için % 70'inden,
fazla olamaz.

2062 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ekinde yer alan Cetvele göre, 2020 yılında vergiden istisna edilecek en yüksek yurtdışı gündelik tutarları (Cetvelin II. Sütununda yer alan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanına ödenen gündelikler) ülkeler/para birimleri itibariyle aşağıdaki gibidir.

  Ülkeler/Para BirimleriCetvelin II. Sütunu
(2020 yılında en yüksek Devlet memuru olan
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanına ödenecek gündelik tutarı)
ABD (ABD Doları)182
Almanya (Euro)164
Avustralya (Avustralya Doları)283
Avusturya (Euro)166
Belçika (Euro)161
Danimarka (Danimarka Kronu)1.238
Finlandiya (Euro)148
Fransa (Euro)160
Hollanda (Euro)156
İngiltere (Sterlin)115
İrlanda (Euro)155
İspanya (Euro)158
İsveç (İsveç Kronu)1.359
İsviçre (İsviçre Frangı)283
İtalya (Euro)152
Japonya (Japon Yeni)31.405
Kanada (Kanada Doları)244
Kuveyt (Kuveyt Dinarı)50
Lüksemburg (Euro)161
Norveç (Norveç Kronu)1.193
Portekiz (Euro)155
Suudi Arabistan (Suudi Arabistan Riyali)617
Yunanistan (Euro)158
Kosova (Euro)123
Diğer AB Ülkeleri (Euro)127
Diğer Ülkeler (ABD Doları)157

Yurtdışı Gündeliklerine Dair 2062 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararına göre;

  • Harcırah için avans verilecek ise avansın Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden avans miktarının tahakkuk tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur. Avansın mahsup işlemlerinde ise ilgiliye ödenme tarihindeki Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış kuru esas alınır.
  • Harcırah için avans verilmemiş ise yurtdışı gündeliklerinin Türk Lirası cinsinden tutan, yabancı para cinsinden gündelik miktarının beyanname düzenleme tarihindeki Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur.
  • Yabancı para cinsinden, müstahak olunan harcırah miktarının avans miktarından fazla olması halinde fazla olan kısım için, beyanname düzenleme tarihindeki Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuru esas alınır.

İşverenler tarafından hizmet erbabına gider karşılında ödenen gündelikler ücret sayılmakla beraber, işverenler tarafından gider karşılığı olarak yapılan harcırah ödemeleri gelir vergisinden istisna edilmiştir. GVK’nın 24/1-2. maddesinde yapılan düzenlemeye göre gerek yurtiçi gerekse yurtdışı harcırah ödemelerinde; Harcırah Kanunu’na tabi kurumlar tarafından harcırah veya yolluk olarak yapılan ödemeler ile Harcırah Kanunu’na tabi olmayan kuruluşlar tarafından ödenen gerçek yol giderlerinin tamamı, yeme ve yatma giderlerine karşılık verilen gündelikler ise belli limitler dahilinde gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor