Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi

2018 Beyanname Yardım Dolabı

Eğitim/Sağlık Harcamaları ile Bağış ve Yardımlar Beyannameden Nasıl İndirilir?

Gelir Vergisi Kanunu’na göre yedi gelir unsuruna (ticarî kazanç (basit usulde tespit edilen ticari kazançlar hariç), ziraî kazanç, ücret, serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı,

Yönetim Kurulu Üyeliğinden Elde Edilen Huzur Ücreti İçin Beyanname Verilecek mi?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61’inci maddesine göre huzur hakkı ödemeleri de ücret kapsamında gelir vergisi tevkifatına vergiye tabi bulunmaktadır.

Yıllık Beyanname Veren Ücretli Asgari Geçim İndiriminden Yararlanabilir mi?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 32’nci maddesinde hüküm altına alınan gerçek usulde vergilenen ücret gelirini elde eden çalışanların yararlandığı asgari geçim indirimi uygulamasına ilişkin olarak yayımlanan 265 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalara göre;

Banka Kredisiyle Alınan Gayrimenkulün Kira Gelirinden Borç Faizi ve İktisap Bedelinin %5'inin İndirimi

Gayrimenkul sermaye iradına konu olan mal ve hakların kiraya verilmesinden elde edilen kira bedelleri gayri safi hasılat olup safi irat ise, gayrisafi hasılattan iradın sağlanması ve idame ettirilmesi için yapılan giderler indirildikten sonra kalan olumlu farktır.

Kira Gelirinin Beyanında Dikkat Edilecek Bazı Hususlar

Gayrimenkul sermaye iradı, Gelir Vergisi Kanununda yazılı mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirlerdir. Kira gelirine konu olan mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradıdır.

Mart/2018’de Beyan Edilecek Mesken/İşyeri Kira Gelirleri Nelerdir?

Mesken ve işyeri kira gelirinden dolayı vergi dairesinde mükellefiyet kaydı bulunan veya ilk defa mükellefiyet kaydı açtıracak olan gayrimenkul sermaye iradı sahipleri, 2017 yılında elde ettikleri ve beyan edilmesi gereken mesken/işyeri kira gelirleri için 1-26 Mart 2018 tarihlerinde yıllık beyanname vereceklerdir.

2017 Yılında Elde Edilen Gelirlerden Beyan Edilmesi Gerekenler

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre, gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabi olup gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.

Mart/2018’de Yıllık Beyanname Verilmeyecek Kazanç ve İratlar Nelerdir?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre, gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabi olup gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. Gelir vergisine tabi gelir unsurları;

2017 Yılı Basit Usulde Tespit Edilen Ticari Kazançların Beyanı

Her takvim yılının ilk dört ayı yıllık vergilendirmeye ilişkin yükümlülüklerin olduğu aylardır. Ocak/2018’de Motorlu Taşıtlar Vergisini birinci taksiti ile başlayan süreç, Şubat/2018 ayında diğer ücretlilerin vergisinin vergi dairesi tarafından hesaplanması ve basit usulde vergilendirilen ticari kazanç sahiplerinin yıllık beyanname vermesiyle devam etmektedir. Mart ayında ise yedi gelir unsurunu elde eden gerçek kişi mükellefler yıllık beyanname verirken, Nisan/ayında da kurumlar vergisi mükelleflerinin vereceği kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesiyle sona erecektir.