Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
19 Ocak 2014Ahmet Metin AYSOY
286OKUNMA

2014 Yılında Uygulanacak 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunundaki İdari Para Cezaları

Bilindiği üzere, 30.3.2005 tarih ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 inci maddesi “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.” hükmünü amirdir. Söz konusu madde hükmü gereğince, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunundaki idari para cezaları her yıl 1 Ocak’tan itibaren yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanmaktadır.

Bu itibarla,  19.11.2013 tarih ve 28826 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 430 sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, yeniden değerleme oranı %3,93 olarak belirlendi. Diğer bir anlatımla 2013 yılında uygulanan idari para cezaları, 2014 yılında %3,93 oranında artırılacak.

Bu minvalde, 2013 ve 2014 yıllarına ilişkin olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan, 6331 sayılı sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunundaki idari para cezaları mukayeseli tablosu; idari cezayı doğuran eylemler ve bunlarla ilgili kanun maddelerini de içermektedir. 


6331 sayılı Kanunun işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli ile iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü dışındaki hükümleri 30.06.2012 ve 01.01.2013 tarihlerinde yürürlüğe girmiştir.


İşyeri hekimi ve diğer sağlık personeli ile iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü ilgili maddelerin yürürlük tarihi;

  • 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için 01.07.2016,
  • 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için 01.01.2014,
  • Diğer iş yerleri için olarak 03.02.2004 olarak belirlenmiştir.

Öte yandan, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 27 inci maddesi “İdarî para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idarî yaptırım kararına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde, sulh ceza mahkemesine başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idarî yaptırım kararı kesinleşir.” hükmünü amirdir.

Bu itibarla, hakkında uygulanan idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurmak isteyen işverenin, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 27 inci maddesi uyarınca, tebliğ tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde sulh ceza mahkemesine başvurması gerekir. İşverenlerin bu hususa dikkat etmeleri önem arz etmektedir.

Maliye Bakanlığı Tarafından Belirlenen Yeniden Değerleme Oranına Göre Hesaplanmış 6331 Sayılı İSG Kanunu’ndaki İdari Para Cezaları için tıklayınız.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor