Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
İmdat TÜRKAY
25 Ekim 2015İmdat TÜRKAY
207OKUNMA

1 Kasım 2015 Seçimlerinde Görevli Kişilere Yapılacak Ödemeler

Bilindiği üzere, 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılan 25. Dönem Milletvekilliği Genel Seçiminde seçmenler 550 Milletvekilini seçmişler ve TBMM’ne göndermişlerdir. Ancak, milletvekili genel seçimi sonrasında 45 gün içinde Bakanlar Kurulu oluşturulamadığından, Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa'nın 104'üncü ve 116'ıncı maddeleri uyarınca seçimlerin yenilenmesine karar verilmiştir. Daha sonra Yüksek Seçim Kurulunun 25.08.2015 tarih ve 1539 sayılı Kararı ile Anayasa'nın 79, 116 ve 2839 sayılı Kanun'un 9. maddeleri uyarınca, 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi seçim tarihi (oy verme günü) 1 Kasım 2015 Pazar günü olarak belirlenmiştir.

Biz seçmenler için yapılan seçimlerin en heyecanlı anlarından biri de Sandık Kurullarında geçirdiğimiz o kısacık zaman diliminde yaşadıklarımızdır. Seçmenler olarak biz vatandaşların seçim günü gidip oy kullandığımız Sandık Kurulları bir başkan ile altı asıl ve altı yedek üyeden oluşmaktadır. Ve bizler bu görevlilerin yardım ve gözetiminde oylarımızı kullanırız.

18 Yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halk oylamasına katılma hakkına sahip olup,

25 yaşını dolduran her Türk vatandaşı da milletvekili seçilebilmektedir. Ancak ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar, kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç, toplam bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar ile affa uğramış olsalar bile;

 • Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkûm olanlar,
 • Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının, birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etme suçundan mahkum olanlar,
 • Terör eylemlerinden mahkûm olanlar,
 • Türk Ceza Kanununun 536. maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı eylemlerle aynı Kanunun 537. maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı eylemleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkum olanlar,

milletvekili seçilemezler.

Bilindiği üzere, 2007 yılında Anayasa'da yapılan değişikliğe paralel olarak 10.06.1983 tarih ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 6. maddesinde, 5922 sayılı Kanunla 22.10.2009 tarihinden geçerli olmak üzere yapılan değişiklikle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimlerinin 4 yılda bir yapılması yönünde düzenleme yapılmış olup; Yüksek Seçim Kurulu (YSK) değişiklik sonrasında yapılan ilk genel seçim olan 24. Dönem Milletvekili Genel Seçimini 12 Haziran 2011 tarihinde yapmıştır. Dört yılda bir yapılmakta olan TBMM seçimlerinin ikincisi olan 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılmıştır. Dört yılda bir yapılmakta olan TBMM seçimlerinin 3. olan 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ise, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 25.08.2015 tarih ve 1539 sayılı Kararı ile 1 Kasım 2015 Pazar günü yapılacaktır.

1 Kasım 2015 Pazar günü yapılacak olan 26. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde de Yüksek Seçim Kurulu tarafından ülke genelinde il, ilçe ve geçici ilçeseçim kurullarında ve sandık kurullarındanon binlerce kişi görevlendirilecek ve bu kişilere ilgili mevzuat gereğince belirlenen ödemeler yapılacaktır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre, sayım ve seçim işlerinde çalıştırılan görevlilere özel kanunlarına göre gider karşılığı (gündelikler) olarak yapılan ödemeler, gelir vergisinden istisna edilmiştir.

26.04.1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun 1. maddesinde; özel kanunlarına göre yapılacak milletvekili, il genel meclisi üyeliği, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık, ihtiyar meclisi üyeliği, ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde ve Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyuna sunulmasında bu Kanun hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. 298 Sayılı Kanunda yer alan hükümlere göre;

 • Seçimler, serbest, eşit, tek dereceli genel oy esaslarına göre yapılır.
 • Seçmen oyunu kendisi kullanır. Oy gizli verilir.
 • Oyların sayımı, dökümü ve tutanaklara bağlanması açık olarak yapılır.
 • Özel kanunlarındaki çevre ayırmaları saklı kalmak şartiyle, seçimlerde her il bir seçim çevresidir.
 • Seçimlerde, her muhtarlık, bir seçim bölgesidir.
 • Seçimlerde, her seçim bölgesi gerektiği kadar sandık bölgesine ayrılır.
 • Bir sandık bölgesi esas itibariyle köylerde (200), kasaba ve şehirlerde (150) seçmeni kapsar. Birden çok mahalle veya semt gibi toplu yerleşim birimlerinden oluşan muhtarlıklar, her birinde yukarıdaki seçmen sayılarının varlığı aranmaksızın, mesafe durumu ve ulaşım güçlükleri dikkate alınarak, gereken sayıda sandık bölgesine ayrılabilir.
 • 18 (on sekiz) yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir.
 • Seçimlerde oy kullanamayacak olanlar ise şöyledir;
 • Silah altında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (Her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir),
 • Askeri öğrenciler,
 • Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar.
 • Seçmen olamayanlar; kısıtlı olanlar ve kamu hizmetinden yasaklı olanlardır.
 • Seçim işleri, seçim kurullarınca yürütülür.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 79. maddesi ile 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 14. maddesinin onuncu bendi hükümleri uyarınca;  seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapmaya ve yaptırmaya,  bu hususta gerekli önlemleri almaya Yüksek Seçim Kurulu görevli ve yetkili kılınmıştır.298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun hükümlerine göre; seçim işleri, seçim kurullarınca yürütülür. Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, muhtarlar ve bütün kamu görevlileri her türlü seçim işleri ve seçmen kütükleri yazımında, seçim kurullarının istediği bilgileri ve belgeleri, gecikmeden, süresinde ve doğru olarak göndermeye mecburdur.

Ankara'da bir Yüksek Seçim Kurulu, her seçim çevresinde bir il seçim kurulu, her ilçede bir ilçe seçim kurulu ve seçim bölgelerine konulacak her sandık için bir sandık kurulu bulunur. Yurt dışında bulunan vatandaşların oy kullanmalarıyla ilgili seçim işlerini yönetmek üzere Ankara İl Seçim Kuruluna bağlı Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu oluşturulur. İhtiyaç duyulması halinde birden fazla yurt dışı ilçe seçim kurulu teşkil edilebilir.

İl merkezlerinde, ayrıca bir merkez ilçe seçim kurulu oluşturulur. Son nüfus sayımına göre nüfusu 200.000'i aşan ilçelerde, köy ve mahalle sınırları (seçim bölgeleri) esas alınarak ve mümkün olduğu nispette nüfus sayısında eşitlik gözetilerek; birden fazla ilçe seçim kurulu oluşturulur. İl belediyeleri ile ilçe belediyeleri dışında; ilçe dahilindeki (merkez ilçe dahil) diğer belediyeler; bölünme yapılmaksızın, mahalleleri ile birlikte bir bütün olarak ilçe seçim kurullarından birine bağlanır.
Yüksek Seçim Kurulu yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından üye tamsayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Bu üyeler salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve bir başkanvekili seçerler.

Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin görev süresi altı yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Yeni üyelerin tamamının seçilmelerine kadar eski üyeler görevlerine devam ederler. Yüksek Seçim Kurulunun sekreterlik ile idari, mali ve diğer yardımcı hizmetlerini yürütmek üzere, kurul bünyesinde "İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı" kurulmuştur. Daire Başkanı ile şube müdürleri, Yüksek Seçim Kurulu Başkanının teklifi üzerine, Yüksek Seçim Kurulu kararı ile diğer personel ise Yüksek Seçim Kurulu Başkanı tarafından atanır.

298 sayılı Kanunun 26. maddesine göre; idare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanununun 3. maddesinde yazılı askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar, bu Kanunda gösterilen kurullara seçilemezler. 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununa göre, siyasi partilere üye olamayacak kimseler; bu kurullarda üye, müşahit veya temsilci olarak, siyasi partiler tarafından görevlendirilemezler.

Biz seçmenler için yapılan seçimlerin en önemli kısmı şüphesiz Sandık Kurullarıdır. Zira seçmen olarak biz vatandaşların seçim günü gidip oy kullandığımız yerler sandık kuruludur. Sandık kurulu bir başkan ile altı asıl ve altı yedek üyeden kurulur. Bu kurul asıl üyeleriyle toplanır.

298 sayılı Kanunda yer alan hükümlere göre; ilçe seçim kurulu başkanı, ilçe seçim kuruluna siyasi partiler dışından getirilen asıl üyelerle görüşerek sandığın kurulacağı seçim bölgesi içindeki veya dışındaki seçmenler arasından iyi ün sahibi olmakla tanınmış, okur-yazar kimselerden, kurula bağlı seçim bölgelerindeki sandıklardan her biri için birer kişi olmak üzere bir liste düzenler. Kurulun, siyasi partilerden seçilmiş asıl üyelerinden her biri de, ilçe seçim kurulu başkanınca belirlenecek süre içinde, yukarıdaki fıkrada gösterilen nitelikte birer liste düzenleyerek başkanlığa verir. Belirlenen süre içinde liste vermeyen parti temsilcisi, bu hakkından vazgeçmiş sayılır.

Düzenlenen listelerde her sandık için adı önerilen başkan adayları arasında ad çekilerek sandık kurulu başkanları belirlenir. Şu kadar ki, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununa göre partilere üye olamayacak kimseler ile köy muhtarları, görev yaptıkları köylerde sandık kurulu başkanı olamazlar. Sandık kurulu başkanının görevi başına gelmemesi halinde, yerine kurul üyelerinden en yaşlısı başkanlık eder. Sandık kurulu üyeliklerinin seçimi için,  ilçe seçim kurulu başkanı, o seçim çevresinde seçime katılan ve ilçede teşkilatı bulunan siyasi partilerden, son milletvekili genel seçiminde o ilçede en çok oy almış olan beş partiye, her sandık için birer asıl ve birer yedek üye adını beş gün içinde bildirmelerini tebliğ eder. Bu yoldan tespit edilen sandık kurulu üye sayısı beşten az olduğu takdirde, eksik kalan üyelikler, aynı şartları taşıyan diğer siyasi partilerden, aldıkları oyların büyüklük sırasına göre, aynı usulle tamamlanır. Oylarda eşitlik halinde ad çekilir.

Yukarıdaki hükümlerin uygulanmasına rağmen beş asıl ve beş yedek üyenin tümü belirlenemediği takdirde, o ilçede seçime katılan ve teşkilatı bulunan diğer siyasi partiler arasında ad çekilir. Ad çekmedeki sıraya göre, adı çıkan, eksik üyelik sayısı kadar siyasi partinin yukarıda yazılan usulle bildireceği kimseler, sandık kurulu üyesi olur. Bundan başka, sandığın bulunduğu köy ve mahalle ihtiyar heyeti ve ihtiyar meclisi asıl ve yedek üyelerinden keza ad çekme ile iki kişi seçilir. Bu ad çekme sırasına göre ilki asıl, diğeri yedek üyedir. Şu kadar ki; bu fıkra gereğince görevlendirilecek sandık kurulu asıl ve yedek üyeliklerine yetecek kadar ihtiyar heyeti ve ihtiyar meclisi asıl ve yedek üyesi bulunmayan köy ve mahallelerde noksan üyelikler, yukarıdaki fıkralarda yazılan hükümlerin sandık kurullarına üye vermemiş partiler hakkında uygulanmasıyla tamamlanır.

Sandık kurulları Yüksek Seçim Kurulunca tespit ve ilan edilen tarihte kurulur. Bu kurulların asıl ve yedek üyeleri, her seçim çevresinin yerel özellikleri gözönüne alınarak Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilecek tarihlerde göreve başlarlar ve sayıma ilişkin evrak ve belgeler ilçe seçim kuruluna teslim edilinceye kadar aralıksız çalışmaya devam ederler. Sandık başı işlemlerini takip etmek üzere, siyasi partiler ve bağımsız adaylar, birer müşahit gönderebilirler.

298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun 31. maddesinde, Yüksek Seçim Kuruluna 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünde devamlı, geçici ve sözleşmeli, diğer seçim işlerinde devamlı ve geçici personel çalıştırma yetkisi verilmiştir.

Genel Müdürlüğün devamlı, geçici ve sözleşmeli personeli, evvelce herhangi bir siyasi partiye üye, herhangi bir seçimde siyasi parti listesinden aday olmamış kişiler arasından seçilir. Seçim işlerinde ve seçmen kütüğü yazım, düzenleme, denetleme ve güncelleştirilmesinde, il ve ilçe seçim kurulu başkanları; Yüksek Seçim Kurulunun belirleyeceği ilkeler içinde; mahalle ve köy muhtar ve ihtiyar heyet veya meclisleri üyelerini; Devlet, katma bütçeli idare, özel idare, belediye, iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu tüzelkişiliklerindeki (hâkimler, Cumhuriyet savcıları, vali ve kaymakamlar, nahiye müdürleri, askeri şahıslar, zabıta amir ve memurları hariç) bütün memur, işçi ve hizmetlileri görevlendirebilir; bunlar dışında da gerekli gördüğü kimseleri çalıştırabilir.

298 sayılı Kanunun Seçim Giderleri başlıklı 181. maddesinde de Yüksek Seçim Kurulu ve Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü giderleri ile her türlü seçim işleri giderlerinin genel bütçeden ödeneceği açıklanmıştır. 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 182. maddesinin birinci fıkrasında; seçim kurulu başkan ve üyeleri ile bu Kanun gereğince görevlendirileceklere ve bu işlerde mesai saatleri içinde ve dışında çalıştırılacak memur ve hizmetlilere, siyasi parti temsilcilerine ve hariçten alınarak çalıştırılacaklara ödenecek gündeliklerin gündelik miktarı 600 (altıyüz) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere Yüksek Seçim Kurulu’nca belirleneceği,  Bakanlar Kurulunun bu rakamı Yüksek Seçim Kurulunun görüşünü alarak,  dört katına kadar artırmaya yetkili olduğu ve bu ödemelerin herhangi bir vergiye tabi tutulmayacağı hükmü yer almaktadır.

Bu nedenle, Yüksek Seçim Kurulu almış olduğu 13.01.2015 tarih ve 20 No.lu Kararı ile daha önce 9.1.2014 tarih ve 2014/25 sayılı Kararla belirlenen ücretleri yeniden belirlemiştir. Buna göre, 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan 25. Dönem ve 1 Kasım 2015 tarihide yapılacak 26. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Ülke genelinde il, ilçe ve geçici ilçe seçim kurullarında ve sandık kurullarında görev alacak kişilere ödenecek ücretler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

A) YÜKSEK SEÇİM KURULU                                                                               (TL)
Başkan ve Üyeler158,50
Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler
(Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı)
79,00
İkinci Derecede Sorumlu Görevliler
(Şube Müdürü, BİM Müdürü, Ayniyat Saymanı, BİM Koordinatörü)
75,00
Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Şef, Çözümleyici, Programcı)73,00
Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Veri Hazırlama Kontrol
İşletmeni, Memur)
70,00
Şoför ve Hizmetliler64,00
Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler)59,00
Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler)59,00
B) İL VE İLÇE SEÇİM KURULLARI 
Başkanlar ve İl Seçim Kurulları Üyeleri79,00
İlçe Seçim Kurulları Üyeleri64,00
Seçmen Kütük Bürosu Müdürleri75,00
Seçmen Kütük Bürosu Zabıt Katipleri70,00
Seçmen Kütük Bürosu Hizmetlileri64,00
Askı Yeri Görevlileri59,00
Memurlar (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler)59,00
Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler)59,00
Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler)59,00
C) SANDIK KURULLARI 
Başkan73,00
Üye64,00
D) BİNA SORUMLULARI73,00


Bu kapsamda örneğin, sandık kurullarında görev alanlara başkan ve üyelere ödenecek ücretler şöyle olacaktır.

Kurs verilen sandık kurulu başkanlarına(3)(73X3=) 219 TL
Kurs verilmeyen sandık kurulu başkanlarına(2)(73X2=) 146 TL
Devlet memuru olan ve eğitim verilen üyeye(2)(64X2=) 128 TL
Eğitim verilmeyen sandık kurulu memur üyeye(1)64 TL
Siyasi partili üyelere(1)64 TL

Seçim işlerinde çalıştırılacak olanların yaptırılacak işin niteliklerine göre hangi derecede sorumlu görevli oldukları Yüksek Seçim Kurulu Başkanı tarafından belirlenmektedir.

Seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi ile ilgili işlemlerin seçmen kütük bürolarında görevli daimi personel tarafından yapılması asıl olmakla beraber, güncelleştirmeye tabi listelerdeki seçmen sayısı çok olan yerlerde işlemlerin bu şekilde bitirilemeyeceğinin anlaşılması üzerine, doğan zorunluluk nedeniyle sosyal güvenliğe sahip dışardan memur (başka kamu kurum ve kuruluşlarından) çalıştırılması halinde;

 • Sandık seçmen listeleri Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS) kapsamında düzenlendiğinden, bu yönde yapılacak çalışmada görevlendirilecek kişiye çalıştığı gün esas alınarak ödeme yapılması gerekmektedir.
 •  Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımında adrese ulaştırılan her bilgi kağıdı için 6 Kr’u aşmamak üzere ücret ödenecektir.

298 sayılı Kanun’un uygulanması için gerekli yerlere, başka yerlerden yetki verilerek gönderilen görevlilere bu sebeple yapılacak ödemeler saklıdır. İl, İlçe Seçim ve Sandık Kurullarının yedek üyelerine ancak asıl üye yerine kurula katılıp çalıştıkları günler için ücret ödenir. Seçim kurulu başkanları; gerekli hallerde, seçime ait işlerin toptan yaptırılmasını uygun görecekleri kimselere verebilirler. Bu şekilde yaptırılan işlerin normal olarak kaç günde bitirilebileceği Kurul Başkanlarınca takdir edilerek, bu günlere karşılık olan ücret veya gündelikler, memur ve hizmetliler için kararlaştırılmış olan miktarlarda ödenir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61. maddesine göre ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez. GVK’nın 62. maddesinde ise işverenler, hizmet erbabını işe alan, emir ve talimatları dahilinde çalıştıran gerçek ve tüzel kişiler olarak tanımlanmıştır. Aynı Kanunun 94. maddesinde tevkifat yapmak zorunda olan mükellefler sayılmış, aynı maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde de hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61. maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), gelir vergisi tevkifatı yapılacağı belirtilmiştir.

İşverenler tarafından hizmet erbabına ödenen ücret ve ücret kapsamındaki diğer ödemelerden hangilerinin gelir vergisinden istisna olduğunun Gelir Vergisi Kanunu ile ödemelerin yer aldığı özel kanunlarda belirtilmesi gerekmektedir. İstisna kapsamında olmayan ve ücret kapsamında değerlendirilen ödemelerin işverenler tarafından GVK’nın 103. maddesinde yer alan vergi tarifesine göre gelir vergisi tevkifatına tabi tutulması gerekmektedir.

Ancak, Gelir Vergisi Kanununun Müteferrik İstisnalar Bölümünün Gider Karşılıklarında istisnalar başlıklı 24. maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde, “Sayım işleriyle, seçim işlerinde çalıştırılanlara özel kanunlarına göre verilen zaruri gider karşılıkları”nın gelir vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

Konuyla ilgili açıklamaların yer aldığı 128 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde de sayım ve seçim işlerinde çalıştırılanlara özel kanunlarına göre ve bu görevleri sırasında yapacakları zaruri masraflar için verilen gider karşılıklarının gelir vergisinden istisna edildiği açıklanmıştır.

1 Kasım 2015 Pazar günü yapılacak olan 26. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Yüksek Seçim Kurulu tarafından oluşturulan il, ilçe ve geçici ilçeseçim kurullarında ve sandık kurullarında görev alacak kişilere ödenecek gündelikler, gelir vergisi kesintisine tabi tutulmadan hak sahiplerine ödenecektir. Seçim Kurullarında görevlendirilen kişilere ödenecek ödemelere uygulanacak gelir vergisi istisnası; yalnızca seçim ve sayım zamanlarında bu işlerde çalıştırılan kişilere bu işlerle ilgili olarak yapılan ödemeleri kapsamakta olup; seçim ve sayım işleri ile görevli olan kurumlarda çalışan personele yapılan ödemeler, söz konusu istisna kapsamında değildir.

 • http://www.ysk.gov.tr
 • http://www.ysk.gov.tr /Kararlar (Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 27/02/2015 tarih ve 249 No.lu Kararı)
Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru SorYazarlarımızın güncel sorulara cevap verebildiğini göz önünde bulundurarak, lütfen makalenin yayımı tarihten itibaren en geç bir ay içinde sorunuzu yöneltiniz.