Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Nazmi KARYAĞDI
22 Ekim 2018Nazmi KARYAĞDI
260OKUNMA

1 Ekim’den İtibaren Türkiye Genelinde Muhtasar Beyanname ile SGK Prim ve Hizmet Belgesi Birleştirildi

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ilk olarak, bizim de Gelir İdaresi Strateji Geliştirme Daire Başkanı olarak koordinasyonundan sorumlu olduğumuz, 2008-2010 Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planıyla gündeme gelen ve 23 no.lu eylem olarak “Muhtasar beyanname ile SSK bildiriminin birleştirilmesine ilişkin mevzuat ve tebliğ çalışmaları” ile başlamış bir projeydi.

İlk olarak 1 Haziran 2017’de Kırşehir ile başlayan daha sonra ise 1 Ocak 2018’den itibaren Amasya, Bartın ve Çankırı ile genişletilen Muhtasar Beyanname ve SGK Prim ve Hizmet Belgesini birleştirme uygulaması 1 Ekim 2018 tarihinden itibaren Türkiye genelinde geçerli hale geldi.

Yeni uygulamayla şu anda iki ayrı internet sitesinden e-beyanname ve e-bildirge olarak yapılan işlem Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi olarak internetten, ödeme veya tahakkukun yapıldığı yer vergi dairesine tek bildirim olarak yapılacak.

Bu uygulamadan muhtasar beyanname veren 2.373.651 mükellef ve SGK’da kayıtlı 1.874.315 işyeri yararlanacak. (Temmuz 2018, GİB, SGK)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayıları bildirilecek.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin, vergi kesintileri ile prim ve hizmetin ait olduğu ayı takip eden ayın 23’üncü günü akşamı saat 23.59'a kadar elektronik ortamda gönderilmesi gerekiyor.

İşçi çalıştıran mükellefler için muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin aylık olarak verilmesi zorunlu olup şu anda vergi kesintisini muhtasar beyanname ile 3 ayda bir bildirmekte olan mükellefler de, işçi çalıştırdıkları takdirde, bundan böyle her ay beyanname vereceklerdir. Ancak beyannamenin gelir vergisi kesintilerine ilişkin bölümünü şimdi olduğu gibi mart, haziran, eylül ve aralık aylarında olmak üzere üç aylık olarak beyan etmeye devam edecekler. Beyannamenin prim ve hizmete ilişkin bölümü her ay beyan edilecek.

Bilindiği üzere apartman görevlilerine (Kapıcı) yapılan ücret ödemesi gelir vergisinden müstesna olduğu için gelir vergisi kesintisi yapılması gerekmiyor. Ancak bu sigortalılar için, 5510 sayılı Kanun uyarınca bildirilmesi gereken prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Vergi Dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekiyor.

Mükellefler beyannameleri internet ortamında kendileri verebilecekleri gibi 3568 sayılı meslek mensupları ile esnaf ve sanatkâr meslek odaları ve birlikleri de üyelerinin beyannamelerinin gönderilmesine aracılık edebilecekler.

Kamuoyunda tereddüde yol açan durum

1 Ekim 2018’de yürürlüğe giren düzenlemenin hangi ayın beyannamesi ile başlayacağı konusu herhangi bir metinde açıkça yazılmamış olduğundan mükellefler/işverenler arasında tereddüt ortaya çıkmış durumda. Bir kısım mükellefler Ekim ayı içinde verilecek beyanname ile (yani Eylül ayı beyannamesi ile uygulamanın başlayacağını düşünürken bir kısım mükellef de düzenleme 1 Ekim’de yürürlüğe girdiği için Ekim ayı beyannamesi ile yeni sistemin Kasım’da başlayacağı görüşündedir.

Kişisel görüşümüz Ekim ayında verilecek beyannamelerin (Eylül beyanı) yeni sisteme göre tek beyanname olarak Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi olarak verilmesi gerektiği yönündedir.

Çünkü tek beyanname uygulaması ilk olarak Kırşehir’de 1 Haziran 2017’de başlarken, 1 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi‘nin Geçiş Dönemi Uygulaması başlıklı Geçici 2. maddesinde “Haziran ayında verilmesi gereken beyannameler dâhil olmak üzere 1/6/2017 tarihinden itibaren başlanacaktır” ibaresi yer almaktaydı. Buradan hareketle Türkiye genelinde başlayan uygulamanın da Ekim ayında verilecek beyannameleri kapsadığı şeklinde değerlendirmek mümkün olacaktır.

Gelir İdaresinin bu konuda kısa süre içinde bir açıklama yaparak 2.773.651 stopaj gelir vergisi mükellefini ve 1.874.315 işyerini aydınlatmasının, hatalı uygulamaları önleyeceği kanısındayız.