Ödeme ve Tahsilatların Finans Kurumları Aracılığıyla Yapılması ve Tevsik Edilmesinde Son Durum

213 sayılı VUK Mükerrer 257 nci maddesine, 29/07/1998 tarih ve 23417 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 4369 sayılı Kanunla, “Mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirmeye ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir” fıkrası eklenmiştir.

Serbest Meslek Faaliyetinde KDV’yi Doğuran Olay

Gelir Vergisi Kanunu’nun 65. maddesinde serbest meslek faaliyetinin ve kazancının tarifi yapılmıştır. Buna göre, serbest meslek faaliyetinin sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılması olduğu bu faaliyetten doğan kazançların da serbest meslek kazancı olduğu belirtilmiştir. Vergiyi doğuran olay ise Vergi Usul Kanununun 19. maddesinde vergi alacağının vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğduğu ifade edilm

Yıllık Beyannameden Mahsup Edilemeyen Tevkifatın Mahsuben/Nakten İadesi

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre 2016 yılında elde edilen yedi gelir unsuruna ilişkin olarak Mart/2017 ayında verilen yıllık gelir vergisi beyannamesinde beyan edilen gelire dâhil kazanç ve iratlardan 2016 yılı içinde tevkif suretiyle kesilmiş bulunan vergiler, beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisine mahsup edilmekte, mahsubu yapılan miktarın gelir vergisinden fazla olması halinde ise aradaki fark vergi dairesince mükellefe belli şartlar ve usuller çerçevesinde mahsuben veya nakten iade edilmektedir.